Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน adiponectin และดัชนีไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) อายุ 20-60 ปี จำนวน 44 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดไฮโดร-แอลกอฮอล์จากเมล็ดกาแฟดิบ ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล (ในหนึ่งแคปซูลมีสาร chlorogenic acid 100 มก. และมีคาเฟอีน <2%) หรือยาหลอก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการประเมินระดับเอนไซม์ในตับ ดัชนีไขมัน ระดับฮอร์โมน adiponection และการสะสมไขมันในตับในอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับประทาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบมีดัชนีมวลกายลดลง [95%CI = -0.57 (0.88-1.87), p < 0.001] ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น [95%CI = 7.06 (0.25-13.87), p < 0.05] ระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ไม่มีนัยสำคัญสถิติเมื่อควบคุมปัจจัยด้านดัชนีมวลกายและพลังงานที่อาสาสมัครได้รับในแต่ละวัน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมไขมันในตับ ระดับเอนไซม์ และฮอร์โมน adiponectin จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟดิบมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดัชนีไขมันและดัชนีมวลกายในผู้ป่วย NAFLD และอาจมีประโยชน์ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้

Complement Ther Med. 2020;49:102290.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1056

ฤทธิ์ลดไขมันของสาร
ฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากกระทือ (Zingiber zerumbet )ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากเหง้ากระทือ (Zingiber zerumbet Food Chem Toxicol 2014; 69: 132-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

352

ผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของเกากีฉ่าย
ผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของเกากีฉ่ายDoxorubicin เป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง แต่มีผลข้างเคียงคือ เป็นพิษต่อหัวใจ จึงได้มีการศึกษาผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของเกากีฉ่ายในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin โดยป้อนสารสกัดน้ำจากเกากีฉ่าย ขนาด 25 มก./กก. ให้หนูทุกวัน นาน 3 สัปดาห์จากนั้นจึงฉีด doxorubicin ขนาด 5 มก./กก เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูในวันที่ 7, 14 และ 21 ของการทดลอง พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากเกากีฉ่ายก่อนให้ doxorubicin จะมีการตายลดลง น้ำหนักหัวใจ และอัตรา...

349

ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภา
ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภาน้ำชาดำซึ่งประกอบด้วยสาร theaflavins 1%, thearubigons 18% และ catechins 6% มีผลในการป้องกันการถูกทำลายและการตายของเซลล์ปอดของหนูตะเภาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยควันบุหรี่ได้ โดยป้อนน้ำชาดำ 2% ขนาด 25 มล./ตัว/วัน ให้กับหนูที่สูดดมควันบุหรี่ในปริมาณ 5 มวน/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่าน้ำชาดำจะลดการเกิด oxidation ของโปรตีนในปอด ลดช่องว่างในเซลล์ปอดที่เกิดเนื่องจากเซลล์ถูกทำลาย และป้องกันการตายของเซลล์โดยลดการเกิด DNA fragmentation กดการแสดงออกข...

529

ผลของสาร
ผลของสาร Polysaccarides และ Polyphenols จากใบชาเขียว ในการปกป้องผิวหนังการศึกษาประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหนัง ของสารสกัด Polysaccarides (TPS) และ Polyphenols (TPP) จากใบชาเขียว โดยสกัดสารสองแบบคือ แบบที่หนึ่งนำใบชาเขียวสกัดด้วยเอธานอล 80% จากนั้นนำไปสกัดต่อด้วย 0.5% (m/m) เอ็นไซม์ hydrolase จากพืช และสกัดอีกครั้งด้วยน้ำร้อน 60 องศาสเซลเซียส วิธีนี้ทำให้ได้สารสกัด TPS ที่มีความบริสุทธิ์ 92% (TPS1) การสกัดแบบที่สองนำใบชาเขียวสกัดด้วย 0.5% (m/m) เอ็นไซม์ hydrolase จากพืช และสกัดต่อน้ำร้อน 60 และ 90 ...

1425

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุน
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุนขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็นผลไม้ที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย พม่า จีน เป็นต้น ผลของขนุนประกอบด้วย เปลือก เนื้อหุ้มเมล็ด ซัง และเมล็ดขนุน ซึ่งส่วนเปลือกเป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปขนุน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารในกลุ่ม phenolics และ flavonoids ระหว่างส่วนต่างๆ ของขนุน พบว่า สารสกัด 90% เมทานอลจากเปลือกขนุนมีปริมาณมากที่สุด โดยมีสารในกลุ่ม phenolics มากกว่าสารสกัดจากส่วนเนื้อหุ้มเมล็ด...

957

ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acethylcholinesterase และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของกุหลาบมอญการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ป้องกันการทำงานของระบบประสาทจากน้ำมันและสารที่มีกลิ่นหอมที่สกัดได้จากกุหลาบมอญโดยทำการทดสอบในหลอดทดลองและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine และทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยการวัดปฏิกิริยาต้านออกซิเดชั่นต่างๆได้แก่ DPPH radical scavenging, me...

1507

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wortการศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wort (Hypericum perforatum) โดยทดสอบในเซลล์ประสาทชนิด PC12 และ SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย aluminum maltolate (Almal) ทำให้เซลล์ถูกทำลายและเกิดการตายของเซลล์ ผลการศึกษาพบว่าสาร hyperforin สามารถยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ลดระดับของ lipid peroxide และเพิ่มระดับของ เอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้สาร hyperforin ยังมีผลยับยั้ง...

1304

ฤทธิ์ต้านภาวะเบาหวานของกระเทียมดำ
ฤทธิ์ต้านภาวะเบาหวานของกระเทียมดำกระเทียมดำเกิดจากการนำกระเทียมสดมาบ่มภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและควบคุมความชื้น (aging process) ซึ่งกระเทียมดำนี้จะอุดมไปด้วยสาร S-allylcysteine (SAC), polyphenols และ flavonoids ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะเบาหวานของกระเทียมดำ ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin (STZ) โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับ STZ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 3 ได้รับ STZ + น้ำคั้นกระเทียมสด 200 มก./กก...

163

ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง
ฤทธิ์รักษาแผลของใบลำโพง สารสกัดใบลำโพงด้วย absolute alcohol สามารถรักษาบาดแผลได้ โดยพบว่าเมื่อรักษาแผลด้วยขี้ผึ้งที่มีสารสกัดลำโพง 10% ทาแผลไฟไหม้บนหลังหนู พบว่าแผลหายเร็วขึ้น มีการสร้าง collagen ซึ่งเป็นไปตามการใช้ในแผนโบราณ J Ethnopharmacol 2002;83:193-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...