Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน adiponectin และดัชนีไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) อายุ 20-60 ปี จำนวน 44 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดไฮโดร-แอลกอฮอล์จากเมล็ดกาแฟดิบ ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล (ในหนึ่งแคปซูลมีสาร chlorogenic acid 100 มก. และมีคาเฟอีน <2%) หรือยาหลอก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการประเมินระดับเอนไซม์ในตับ ดัชนีไขมัน ระดับฮอร์โมน adiponection และการสะสมไขมันในตับในอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับประทาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบมีดัชนีมวลกายลดลง [95%CI = -0.57 (0.88-1.87), p < 0.001] ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น [95%CI = 7.06 (0.25-13.87), p < 0.05] ระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ไม่มีนัยสำคัญสถิติเมื่อควบคุมปัจจัยด้านดัชนีมวลกายและพลังงานที่อาสาสมัครได้รับในแต่ละวัน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมไขมันในตับ ระดับเอนไซม์ และฮอร์โมน adiponectin จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟดิบมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดัชนีไขมันและดัชนีมวลกายในผู้ป่วย NAFLD และอาจมีประโยชน์ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้

Complement Ther Med. 2020;49:102290.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

467

การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อ
การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อ Mistletoeการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเพศชายจำนวน 3 คน และเพศหญิงจำนวน 1 คนโดยการฉีดสารสกัดน้ำของ Mistletoe (Viscum album ) ซึ่งขึ้นอยู่บนต้นของพืชตระกูลโอ๊ค (Quercus ) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณท้อง (abdominal) หรือสะโพก (gluteal region) ขนาด 20 มก. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่ฉีดทั้งหมดคือ 7 ครั้ง พบว่าทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยดีขึ้น โดยทำให้ระดับของ Leucocytes Neutrophils และ Lymphocytes เพิ่มขึ้น ระดับของ CD4 CD8 C3 C4 immunoglobulin ช...

923

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร borapetosides A จากต้นบอระเพ็ดการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร borapetosides A สารสำคัญที่พบในต้นบอระเพ็ด โดยการฉีด borapetosides A ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 และหนูเม้าส์ปกติ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน พบว่า borapetosides A จะช่วยเพิ่มระดับของไกลโคเจน และลดน้ำตาลในเลือดได้ทั้งหนูปกติ และหนูที่เป็นเบาหวาน โดยฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของ borapetosides A เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ไม่มีผลต...

1605

อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพและยาต้านมะเร็ง
อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพและยาต้านมะเร็ง temozolomideการศึกษาอันตรกิริยาของสาร xanthohumol (XN) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoid ที่แยกได้จากฮอพ (Humulus lupulus L.) กับยาต้านมะเร็งสมอง temozolomide (TMZ) ในเซลล์มะเร็งglioblastoma multiforme (GBM) ชนิด U87-MG และ A172 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับยา TMZ ขนาด 200 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลานาน 48 ชม. และให้สาร XN ขนาด 50 ไมโครโมลาร์ ต่อเป็นเวลานาน 24 ชม. จากนั้นประเมินอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ด้วย MTT assay พบว่าการให้ยา TMZ ร่วมกับสาร XN สามารถล...

1027

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขิงและยา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขิงและยา sumatriptan ในการรักษาไมเกรนการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (double-blinded randomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพในการรักษาไมเกรนของขิง (Zingiber officinale Roscoe) เปรียบเทียบกับยา sumatriptan (ยารักษาอาการไมเกรน) ในผู้ป่วย จำนวน 100 คน ที่เป็นไมเกรนแบบไม่มีอาการนำหรือออร่า (common migraine) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลขิง (ซึ่งประกอบด้วยผงเหง้าขิง 250 มก.) ขนาด 1 แคปซูล และยา sumatriptan (50 มก.) ขนาด 1 แคปซูล เมื่อเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ...

412

ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาว
ฤทธิ์ปกป้องตับของลูกใต้ใบในหนูขาวการศึกษาในหนูขาวโดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินสารละลายกลูโคส (Isocaloric glucose solution) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารละลายเอทานอล (20% น้ำหนัก/ปริมาตร) ขนาด 5 ก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายกลูโคส กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบของลูกใต้ใบด้วยเมทานอลขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน ร่วมกับสารละลายเอทานอลขนาด 5 ก./กก./วัน ตามลำดับ นาน 4 สัปดาห์ (เอทา...

1633

สารสกัดจากใบมะรุมช่วยลดความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้จากการใช้ยาแก้ปวด
สารสกัดจากใบมะรุมช่วยลดความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้จากการใช้ยาแก้ปวดศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบมะรุม (Moringa oleifera) ต่อความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในหนูแรทจำนวน 40 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ ไม่ได้รับสารสกัดหรือยาใดๆ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะรุมขนาด 100 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 ป้อนยาแก้ปวด tramadol ขนาด 40 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนทั้งสารสกัดน้ำจากใบมะรุมและยา tramadol ร่วมกัน ทำการศึกษานานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นส...

737

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 (non-obese diabetic mice) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว ขนาด 0.025%, 0.125% และ 0.3125% ในอาหาร เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับกรดเออร์โซลิก (ursolic acid) ขนาด 0.5 ก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว แสดงว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนู สารโพลีแซคคาไรด์มีผลลดขนาดของม้ามที่โต ยับยั้งการสร้าง TNF-...

69

ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย
ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย เมื่อให้สารสกัดเอธานอลของสะเดาอินเดีย ( Azadirachta indica (L.) Juss.) แก่หนูถีบจักรทางปากเป็นเวลานาน 7วัน ในขนาด 5,10หรือ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 10 กรัมต่อวัน มีผลทำให้โครงสร้างของโครโมโซมของเซลล์ไขกระดูกเกิดการแตกหักและรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์ไขกระดูกในขี้นเมตาเฟส ( metaphase )Phytother Res 1999; 13(1) : 81-3 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร :...

746

ฤทธิ์ป้องกันโรคตับอักเสบเนื่องจากการสะสมไขมันในตับของชาดำ
ฤทธิ์ป้องกันโรคตับอักเสบเนื่องจากการสะสมไขมันในตับของชาดำการทดสอบฤทธิ์ของชาดำต่อการต้านตับอักเสบเนื่องจากการสะสมไขมันในตับ (non-alcoholic steatohepatitis) พบว่าการป้อนอาหารไขมันสูงร่วมกับการให้ชาดำความเข้มข้น 2.5% ขนาด 10 มล./กก.น้ำหนักตัว นาน 30 วัน ช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์, low-density lipoprotein (LDL), very low-density lipoprotein (vLDL), high density lipoprotein (HDL) และ bilirubin ในเลือดได้เมื่อเทียบกับหนูแรทที่ได้รับ อาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว แ...