Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อระดับฮอร์โมน adiponectin และดัชนีไขมันในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปกปิดสองทาง (randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial) ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) อายุ 20-60 ปี จำนวน 44 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดไฮโดร-แอลกอฮอล์จากเมล็ดกาแฟดิบ ขนาด 200 มก. วันละ 2 แคปซูล (ในหนึ่งแคปซูลมีสาร chlorogenic acid 100 มก. และมีคาเฟอีน <2%) หรือยาหลอก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการประเมินระดับเอนไซม์ในตับ ดัชนีไขมัน ระดับฮอร์โมน adiponection และการสะสมไขมันในตับในอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการรับประทาน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบมีดัชนีมวลกายลดลง [95%CI = -0.57 (0.88-1.87), p < 0.001] ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น [95%CI = 7.06 (0.25-13.87), p < 0.05] ระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอร์ไรด์ไม่มีนัยสำคัญสถิติเมื่อควบคุมปัจจัยด้านดัชนีมวลกายและพลังงานที่อาสาสมัครได้รับในแต่ละวัน และในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมไขมันในตับ ระดับเอนไซม์ และฮอร์โมน adiponectin จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟดิบมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดัชนีไขมันและดัชนีมวลกายในผู้ป่วย NAFLD และอาจมีประโยชน์ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ได้

Complement Ther Med. 2020;49:102290.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1399

ฤทธิ์ป้องกันการทำลายสมองของสาร
ฤทธิ์ป้องกันการทำลายสมองของสาร cordycepin จากภาวะสมองบาดเจ็บการศึกษาฤทธิ์ของสาร cordycepin ที่แยกได้จากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ในการป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและสมอง (blood-brain barrier (BBB)) จากการเหนี่ยวนำโดยทำให้สมองบาดเจ็บ (traumatic brain injury) ทดสอบโดยการฉีดสารละลาย cordycepin ในน้ำเกลือ ขนาด 1, 5, 10 และ 20 มก./กก. เข้าทางเส้นเลือดดำให้แก่หนูแรทหลังจากถูกเหนี่ยวนำให้สมองบาดเจ็บด้วยการผ่าตัด 30 นาที ด้วยวิธี controlled cortical impact พบว่า สามารถลด...

998

ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิม
ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิมศึกษาฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบทั้งในภาวะเฉียบพลันและเรื้อรังของสาร ellagic acid จากทับทิม ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบด้วยการป้อน dextran sulphate sodium (DSS) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการศึกษาในระยะเฉียบพลัน ใช้หนูเม้าส์สายพันธุ์ Balb/C 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่มี DSS ผสมอยู่ 5% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาร ellagic acid ผสมอยู่ 2% โดยน้ำหน...

377

เกรฟฟรุทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือน
เกรฟฟรุทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือนBr J Cancer 2007;97:440-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

411

สาร
สาร Isosteviol ในหญ้าหวานปกป้องเซลล์ประสาทเมื่อฉีดสาร isosteviol ในหญ้าหวาน เข้าเส้นเลือดดำหนูขาว ขนาด 10 และ 20 มก./กก. ก่อนที่จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดเลือดในสมอง พบว่า สาร isosteviol จะออกฤทธิ์ลดการตายของเซลล์สมองและเซลล์ประสาท ลดการอักเสบ และความผิดปกติของระบบประสาทในหนูที่สมองขาดเลือดได้ ปริมาณการเกิด lipid peroxidation ในสมองลดลง เอนไซม์ superoxide dismutase ในสมองเพิ่มขึ้น เหนี่ยวนำให้เกิด Bcl-2 และลดการแสดงออกของ nuclear factor kappa-beta ซึ่งในขนาด 20 มก./กก. จะออกฤทธิ์เทียบเท่า...

853

สารสำคัญจากบอระเพ็ดกับภาวะเบาหวานในหนูเม้าส์
สารสำคัญจากบอระเพ็ดกับภาวะเบาหวานในหนูเม้าส์การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสาร borapetoside C ซึ่งแยกได้จากบอระเพ็ด โดยการฉีดสารดังกล่าวขนาด 5 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ปกติที่ได้รับน้ำตาลกลูโคส 2 ก./กก. หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM) และหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เปรียบเทียบผลกับการฉีดอินซูลิน 0.5 IU/กก. พบว่าสาร borapetoside C สามารถเพิ่มระดับของไกโคเจนในกล้ามเนื้อลายของหนูกลุ่ม T2DM ได้ดี แต่เพิ่มได้น้อยในหนูกลุ่ม T1DM และเมื่อทดสอบฉีดสาร borapetoside C ในข...

55

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาลาเรียจากชิงเฮา ชิงเฮา (Artemisia annua Linn.) ประกอบด้วยสารartemisinin ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ในส่วนเหนือดินของชิงเฮาที่ทำการเพาะปลูกในแอฟริกา มีปริมาณ artemisinin 0.63-0.70% ของน้ำหนักแห้ง เมื่อนำมาเตรียมในรูปแบบชาชงพบว่าจะสามารถสกัดสารartemisinin ได้ประมาณ 40% ของทั้งหมด จากการทดลองโดยใช้ใบแห้ง 5กรัมต่อน้ำ 1ลิตร ในผู้ป่วยมาลาเรีย 5 รายพบว่า จะไม่พบเชื้อมาลาเรียในเลือดภายใน 2-4 วัน และทดลองในผู้ป่วยมาลา...

1525

ผลของหญ้าฝรั่นต่อสุขภาพจิตและระดับ
ผลของหญ้าฝรั่นต่อสุขภาพจิตและระดับ C-reactive protein ในร่างกายการวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม (meta-analysis of randomized controlled trials; RCTs) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลของการใช้หญ้าฝรั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เกสร กลีบดอก สารสกัด และสารสำคัญที่แยกได้จากหญ้าฝรั่น ต่อสุขภาพจิตและระดับของ C-reactive protein (ตัวชี้วัดของการเกิดการอักเสบในร่างกาย) ของการศึกษาทางคลินิกจำนวน 21 การทดลองพบว่า หญ้าฝรั่นสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้า (ประเมินด้วย Beck Depression Inventory) ลดอาการวิตกกั...

466

การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง
การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violetการศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/ว...

636

ปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาแผนปัจจุบัน
ปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาแผนปัจจุบันมีรายงานการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างสารสกัด 95%เอทานอลจากส่วนต้นและส่วนใบของฟ้าทะลายโจร (APE) และสาร andrographolide (AG) กับยา theophylline โดยป้อนหนูแรทด้วย APE (1 ก./กก., เทียบเท่ากับ AG 77 มก./กก.), AG 77 มก./กก, APE (2 ก./กก., เทียบเท่ากับ AG 154 มก./กก) หรือ AG 154 มก./กก เป็นเวลา 3 วัน และฉีดยา theophylline เข้าทางหลอดเลือดดำ ในขนาด 1 มก./กก. หรือ 5 มก./กก. ในวันที่ 4 จากผลการทดลองพบว่าการให้ theophylline ในขนาด 5 มก./กก. (high dose) ในหนูที่ไ...