Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดข่าตาแดงต่อคุณภาพของอสุจิในชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ

การศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า ปกปิดสองทาง และมีการสุ่ม (A prospective double‐blinded randomised clinical trial) ในอาสาสมัครเพศชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 76 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 38 คน กลุ่มที่ 1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลจากเหง้าข่าตาแดง (Alpinia officinarum Hance) ขนาด 300 มก./วัน และกลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอก ทำการศึกษาเป็นเวลานาน 3 เดือน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากข่าตาแดงมีความเข้มข้นของอสุจิและจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยความเข้มข้นของอสุจิเพิ่มจาก 52 ± 24 ล้านเซลล์/มล. เป็น 71 ± 23 ล้านเซลล์/มล. และจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจาก 14.34 ± 9.16% เป็น 19 ± 14.89% แสดงให้เห็นว่าข่าตาแดงมีประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนเซลล์อสุจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์และช่วยเพิ่มความเข้มข้นของอสุจิในชายที่ประสบปัญหามีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุได้

Andrologia 2019;51:e13172

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1604

ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์
ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยู่ในวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน (peri- and postmenopausal women) อายุ 40-72 ปี จำนวน 16 คน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพ (standardized hop extract) ต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใช้คือ tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, และ alprazolam ตามลำดับ โดยเริ่มต้นอาสาสมัครจะได้รับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก....

820

ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดชาดำจีน
ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดชาดำจีน และกรดกอลิกการศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดชาดำจีน และกรดกอลิกจากใบชาในหลอดทดลองพบว่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปสที่ตับอ่อน (เอนไซม์ช่วยย่อยไขมันในทางเดินอาหาร) ได้ร้อยละ 50 มีค่าเท่ากับ 101.6 และ 9.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ และจากการศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้ที่ได้รับสารสกัดชาดำจีน ขนาด 50 และ 100 มก./กก.นน. ตัว และกรดกอลิก ขนาด 15 และ 45 มก./กก.นน.ตัว พบว่าสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้หลังจากเหนี่ยวนำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเล...

349

ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภา
ผลของชาดำกับการป้องกันปอดถูกทำลายเนื่องจากบุหรี่ในหนูตะเภาน้ำชาดำซึ่งประกอบด้วยสาร theaflavins 1%, thearubigons 18% และ catechins 6% มีผลในการป้องกันการถูกทำลายและการตายของเซลล์ปอดของหนูตะเภาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยควันบุหรี่ได้ โดยป้อนน้ำชาดำ 2% ขนาด 25 มล./ตัว/วัน ให้กับหนูที่สูดดมควันบุหรี่ในปริมาณ 5 มวน/ตัว/วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่าน้ำชาดำจะลดการเกิด oxidation ของโปรตีนในปอด ลดช่องว่างในเซลล์ปอดที่เกิดเนื่องจากเซลล์ถูกทำลาย และป้องกันการตายของเซลล์โดยลดการเกิด DNA fragmentation กดการแสดงออกข...

311

ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของกรดน้ำ
ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารของกรดน้ำสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของกรดน้ำ ขนาด 0.5 และ 1 ก./กก. มีฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร เมื่อทดลองโดยการป้อนให้หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วย 75% เอทานอล และ indomethacin การป้อนสารสกัดน้ำ ขนาด 0.5-2 ก./กก. ไม่มีผลต่อการบีบตัวของลำไส้เล็กหนูถีบจักร เมื่อให้สารสกัดน้ำ ขนาด 0.01-1 ก./กก. และส่วนสกัดด้วยบิวทานอล ขนาด 320 มก./กก. โดยการฉีดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูขาว และให้สารสกัดน้ำ ขนาด 0.5-1 ก./กก. โดยการฉีดเข้าลำไส้เล็กส่วนต้นของหนูถีบจักร พบว่ามีผลยับย...

302

สารต้านการอักเสบ
สารต้านการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากดอกดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis)มีการทดสอบสารในกลุ่ม triterpene glycoside 10 ชนิด คือ calendulaglycoside A (1), calendulaglycoside A 6´-O- methyl ester (2), calendulaglycoside A 6´-O-n- butyl ester (3), calendulaglycoside B (4), calendulaglycoside B 6´-O-n- butyl ester (5), calendulaglycoside C (6),calendulaglycoside C 6´-O- methyl ester (7), calendulaglycoside C 6´-O-n- butyl ester (8), calendul...

698

สารสกัดจากข้าวสีม่วงและสาร
สารสกัดจากข้าวสีม่วงและสาร anthocyanidin ช่วยป้องกันความเสียหายของจอประสาทตาจากการถูกทำลายด้วยแสงการศึกษาผลของสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง และสารประกอบหลัก anthocyanidins (cyanidin และ peonidin) ต่อการป้องกันการทำลายจอประสาทตาจากแสง ในเซลล์ประสาทรับแสง (murine photoreceptor cells; 661W) โดยนำสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peonidin เติมลงในเพลทที่มีเซลล์ประสาทรับแสงอยู่ หลังจากนั้นนำมาสัมผัสกับแสง (white fluorescent) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดจากรำข้าวสีม่วง สาร cyanidin และ สาร peon...

284

ฤทธิ์ป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองของสาร
ฤทธิ์ป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองของสาร ginsenoside จากรากโสมคนทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้พันธุ์วิสตาร์ โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มหนูที่ทำให้เกิดการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง กลุ่มที่ 3, 4, 5 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับ ginsenoside ขนาด 5, 10, 20 มก./กก. ป้อนให้ทางปากวันละ 1 ครั้ง ทุกวันนาน 7 วัน ก่อนที่จะทำให้หนูเกิดอาการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง และให้เลือดกลับไป (reperfusion) ภายใน 2 ชั่วโมง พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสาร...

576

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานการศึกษาแรกเป็นการศึกษาในหนูแรทปกติ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ป้อนสารสกัดน้ำของเปลือกต้นโพธิ์บดผง ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ การศึกษาที่สองเป็นการศึกษาในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin ขนาด 55 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง นาน 5 วัน เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือด : fasting blood sugar มีค่ามากกว่า 250 มก./ดล. จากนั้นแบ่งห...

727

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  และยับยั้งเอนไซม์ urease ของสาร resveratrol และไวน์แดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  จำนวน 17 สายพันธุ์ ของสาร resveratrol พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งเชื้อได้ทั้ง 17 สายพันธุ์ โดยมีเส้นรอบวงของการยับยั้งเชื้อ 16 - 22 มม. และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ 25 - 100 มคก./มล. ส่วนการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ urease พบว่าทั้งสาร resveratrol และไวน์แดง สามารถยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์ urease ของเชื้อ H. pylo...