Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาความเป็นพิษของการใช้สารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมไซทาบีน

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) และสาร rosmarinic acid ซึ่งเป็นสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว เมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมไซทาบีน (gemcitabine) โดยแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ได้รับน้ำกลั่นทางปากขนาด 1 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับยาเจมไซทาบีนด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มก./กก./3 วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 200 มก./กก./วัน (ขนาดต่ำ)กลุ่มที่ 4 ได้รับสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 200 มก./กก./วัน ร่วมกับยาเจมไซทาบีนด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มก./กก./3 วัน กลุ่มที่ 5 ได้รับสารสกัดเอทานอลจากต้นหญ้าหนวดแมวด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 400 มก./กก. (ขนาดสูง) กลุ่มที่ 6 ได้รับสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 400 มก./กก./วัน ร่วมกับยาเจมไซทาบีนด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มก./กก./3 วัน กลุ่มที่ 7 ได้รับสาร rosmarinic acid ด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 32 มก./กก. และกลุ่มที่ 8 ได้รับสาร rosmarinic acid ด้วยการป้อนทางปาก ขนาด 32 มก./กก. ร่วมกับยาเจมไซทาบีนด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มก./กก./3 วัน ทำการศึกษาเป็นเวลา 14 วัน จากการวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด และผ่าพิสูจน์ลักษณะทางกายภาพของอวัยวะภายใน ไม่พบความเป็นพิษหรือความผิดปกติของสัตว์ทดลองในทุกกลุ่ม ทั้งการป้อนสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมวหรือสาร rosmarinic acid เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับยาเจมไซทาบีน จึงเป็นการยืนยันความปลอดภัยในการเลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหนวดแมวร่วมกับยาเคมีบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับอ่อนในอนาคตได้

J Adv Res 2019;15:59-68

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

416

ผลของชาและวิตามินซี
ผลของชาและวิตามินซี (Ascorbic acid) ต่อการดูดซึมธาตุเหล็กการศึกษาทางคลินิกแบบ crossover ในหญิงชาวอินเดียจำนวน 40 คน อายุระหว่าง 18 - 35 ปี แบ่งเป็น 2 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองมี 20 คน ซึ่งเป็นคนที่มีอาการของโลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) 10 คน และหญิงปกติ 10 คนการทดลองที่ 1 (Tea study) วันที่ 1 อาสาสมัครจะได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็ก (57FeSO4) + น้ำเปล่า 300 มล. วันที่ 2 ได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็ก (58FeSO4) + น้ำเปล่า 150 มล. + น้ำชา 150 มล. วันที่ 15 ได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็ก (...

554

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากรากโสม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากรากโสมเมื่อฉีดสารสกัด malonyl-ginsenosides จากรากโสม ขนาด 30, 60 และ 120 มก./กก. และสารที่แยกได้จาก malonyl-ginsenosides 3 ชนิด ได้แก่ panaxadiols, malonic acid และสารผสมระหว่าง panaxadiols และ malonic acid ขนาด 120, 4.5 และ 120 มก./กก. ตามลำดับ เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin เป็นเวลา 4 วัน เมื่อทดสอบด้วยวิธีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารตลอดคืน (fasting blood glucose) และความทนน้ำตาลกลูโคส (glucose tolera...

213

ฤทธิ์ขับปัสสาวะของดอกผักคราดหัวแหวน
ฤทธิ์ขับปัสสาวะของดอกผักคราดหัวแหวน ในประเทศศรีลังกามีการใช้ดอกผักคราดหัวแหวนในการขับปัสสาวะ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลองนำสารสกัดด้วยน้ำเย็น มาทดลองในขนาด 500, 1000, 1500 มก./กก. เปรียบเทียบกับน้ำ และยาขับปัสสาวะ furosemide (13 มก./กก.) พบว่ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และออกฤทธิ์ภายใน 1 ช.ม. และฤทธิ์อยู่นาน 5 ช.ม. ลักษณะการขับปัสสาวะในชั่วโมงแรกคล้ายผลของ furosenide และยังเพิ่ม Na+ และ K+ ในปัสสาวะ กระบวนการออกฤทธิ์อาจผ่าน ADH releaseJ Ethnopharmacol 2004;91(2-3):317-20 ข้อมูล...

788

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุม
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุมการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากใบมะรุมในหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัดน้ำ ขนาด 400 800 1,600 3,200 และ 6,400 มก./กก. หรือฉีดสารสกัดในขนาด 250 500 1,000 และ 2,000 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู พบว่าการป้อนสารสกัดทุกขนาดไม่ทำให้หนูตาย แต่มีผลลดการเคลื่อนไหวของหนู และบางตัวจะมีอาการเซื่องซึม เมื่อได้รับสารสกัดในขนาดสูง คือ 3,200 และ 6,400 มก./กก. ส่วนการฉีดสารสกัดในขนาด 1,000 และ 2,000 มก./กก. ทำให้หนูตาย 20% และ 80% ตามลำดับ และมีค่า LD50 เท่ากับ 1,585...

1578

ผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อระดับน้ำตาลและอินซูลินในอาสาสมัคร
ผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อระดับน้ำตาลและอินซูลินในอาสาสมัครการศึกษาแบบ randomized, single-blind, crossover trials เกี่ยวกับผลของการรับประทานข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (rice with high resistant starch) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 20 คน ในการศึกษานี้ใช้ข้าวที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มเอนไซม์ starch synthase IIIa และ branching enzyme IIb (ss3a/be2b) เพื่อให้ได้ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูงและทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ แบ่งออกเป็น 2 การศึกษาย่อย การศึกษาที่ 1 ทำการสุ่มให้อาสา...

1637

ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากต้นกล้วย
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากต้นกล้วยการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเฮกเซน อะซีโตน เอทานอล และน้ำ จากส่วนใบ ลำต้นเทียม และลำต้นใต้ดินของกล้วย (Musa spp.) สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอมทอง, กล้วยตานี, กล้วยหิน, กล้วยเทพรส, กล้วยน้ำว้าค่อม, Cachaco, Pelipita, Fougamou, Petite Naine, Giant Cavendish และ Mbwazirume ต่อการต้านเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) เชื้อไวรัสไข้เหลือง (yellow fever virus) และเชื้อไวรัสมือเท้าปาก (enterovi...

933

ฤทธิ์ของสารสำคัญจากเมล็ดพริกไทยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
ฤทธิ์ของสารสำคัญจากเมล็ดพริกไทยในการฆ่าลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเมื่อนำสารสำคัญที่แยกได้จากเมล็ดพริกไทย ได้แก่ pipilyasine (1), pipzubedine (2) pipyaqubine (3), pellitorine (4), pipericine (5) และ piperine (6) มาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti ) ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและไข้เหลือง พบว่า สารทุกตัวมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านในระยะที่ 4 ได้ โดยสาร piperine จะมีฤทธิ์แรงสุด ซึ่งค่าความเข้มข้นที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 10 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ...

719

ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทอง
ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทองในประเทศจีนและบางประเทศทางแถบเอเชียมีการใช้เมล็ดของพืชฝอยทอง (Cuscuta chinensis  ) ซึ่งเป็นพืชประเภทกาฝาก ในการรักษาโรคกระดูกพรุน การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารประกอบที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลเป็นสารในกลุ่ม flavonoids, quercetin, kaempferol, isorhamnetin, hyperoside และ astragalin จากการทดสอบฤทธิ์พบว่าสาร kaempferol และ hyperoside สามารถเพิ่มฤทธิ์ของ alkaline phosphatase (ALP) ในเซลล์ osteoblast-like UMR-106 โดยที่ ALP เป็นตัวบ่งชี้ในการเพิ่มการสร้างเซลล์...

709

การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัว
การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัวในการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 95% เอทานอลจากเกสรบัว โดยป้อนสารสกัดขนาด 5 ก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรทเพศผู้และเพศเมีย และสังเกตอาการทางคลินิคเป็นเวลา 14 วัน ผลพบว่าสารสกัดไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวและอวัยวะภายในของหนูทั้งสองเพศ สำหรับการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง เมื่อป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 90 วัน พบว่าไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่พบความแตกต่างของน้ำหนักตัวระหว่างหนูในกลุ่มควบคุมและหนูท...