Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชัน

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชันต่อความดันโลหิตและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยการหนีบหลอดเลือดไตข้างซ้าย โดยหนูที่มีความดันโลหิตสูงจะป้อนด้วยน้ำ และสารสกัดน้ำจากดอกอัญชัน ขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนหนูที่มีความดันปกติจะป้อนด้วยน้ำ จากนั้นวัดความดัน การทำงานของหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่น พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดดอกอัญชัน ความดันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การคลายตัวของหลอดเลือดตอบสนองต่อสารอะซิติล-โคลีน (acetylcholine) ลดลง และลดการสร้างสารอนุมูลอิสระ (superoxide) สรุปได้ว่า สารสกัดดอกอัญชันมีฤทธิ์ลดความดัน ปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือด และต้านอนุมูลอิสระในหนูที่มีความดันโลหิตสูงได้

Srinagarind Med J. 2019;34(4):318-23.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

826

สารสำคัญจากโสมกับผลต่อการเสริมสร้างกระดูก
สารสำคัญจากโสมกับผลต่อการเสริมสร้างกระดูกการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนของสาร ginsenoside (Rd) ซึ่งเป็นสารสำคัญจากโสม (Panax ginseng ) พบว่าสารดังกล่าวกระตุ้นกระบวนการ differentiation และ mineralization ในเซลล์กระดูก MC3T3-E1 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกระดูก ที่แสดงให้เห็นด้วยกลไกการเพิ่มปริมาณของตัวบ่งชี้การเกิด differentiation เช่น เอนไซม์ alkaline phosphatase (ALP) และยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก (osteogenic genes) รวมทั้งทำให้การติดสีย้อม von Kossa/Alizarin ...

592

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร panaxatriol saponins จากโสมจีน การศึกษาฤทธิ์ของสาร ginsenoside Rg1, R1 และ Re ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม panaxatriol saponins (PTS) ที่แยกได้จากโสมจีน (Panax notoginseng  ) ต่อหนูเม้าส์ และเซลล์จากต่อมหมวกไตของหนูแรท (PC12) ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นเซลล์ที่ทำให้หยุดการแบ่งตัว แล้วนำมาทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ (differentiate) ด้วย nerve growth factor จนได้เซลล์ที่เป็นรูปแบบของเซลล์ประสาท (neuronal differentiation) เพื่อใช้ทดสอบผลของสารต่างๆ ต่อเซลล์สมอง จากผลการศึกษ...

227

สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากไพล
สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากไพลเมื่อสกัดแยกสารจากไพล ผู้วิจัยแยกได้ phenyl butenoid ตัวใหม่ คือ (ฑ)-trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง A549Planta Med 2004;70:1095-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1405

เปรียบเทียบผลของชาเขียวและกระเจี๊ยบแดงต่อความดันโลหิตและระดับไขมันในอาสาสมัครสุขภาพดี
เปรียบเทียบผลของชาเขียวและกระเจี๊ยบแดงต่อความดันโลหิตและระดับไขมันในอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย จำนวน 54 คน อายุ 18-35 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย 20-25 กก./ตร.ม. โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับยาเม็ดชาเขียว กลุ่มที่ได้รับยาเม็ดกระเจี๊ยบแดง และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ maltodextrin ขนาด 450 มก. ต่อวัน พร้อมอาหารกลางวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับกระเจี๊ยบแดง ความดันโลหิตช่วงบน (systolic blood pressure; SBP) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ในกลุ่มที่ได้รับชาเขียวได้...

1530

ฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีในผู้ป่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรัง
ฤทธิ์ต้านอาการอ่อนล้าของโสมเกาหลีในผู้ป่วยอาการอ่อนล้าเรื้อรังการศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางในผู้ป่วยโรคอ่อนล้าเรื้อรัง (chronic fatigue) จำนวน 50 คน อายุ 19-65 ปี สุ่มแบ่งผู้ป่วยให้ได้รับสารสกัดจากโสมเกาหลี ขนาด 3 ก./วัน หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินผลลัพธ์หลักของระดับอาการอ่อนล้าของผู้ป่วยโดยใช้ Visual Analogue Scale (VAS) ด้วยการให้คะแนน 0-100 ความรุนแรงของอาการอ่อนล้าที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน ด้วยแบบสอบถาม fatigue severity scale (FSS), Chalder fatigue severity ...

468

ผลของคาเฟอีน
ผลของคาเฟอีน ชาเขียวและกรดอะมิโนไทโรซีน ต่อการสร้างพลังงานความร้อนการศึกษาทางคลินิกแบบ four-way ได้แก่ crossover, randomized, placebo-controlled และ double-blind ในคนเพศชายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ อายุเฉลี่ย 23.7 ± 2.6 ปี จำนวน 12 คน ทำการแบ่งการศึกษาเป็น 4 ครั้ง โดยให้กินยาเม็ดสารสกัดชาเขียวขนาด 500 มิลลิกรัม ให้กินยาเม็ดกรดอะมิโนไทโรซีนขนาด 400 มิลลิกรัม ให้กินยาเม็ดคาเฟอีนขนาด 500 มิลลิกรัม หรือให้กินยาหลอก และเว้นระยะเวลามากกว่า 3 วันสำหรับรับประทานแต่ละอย่าง ทำการวัดค่าการให้ความร...

1354

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้าน
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้านการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) หรือโนนิ (noni fruit juice; NFJ) โดยทำการศึกษาระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (neural-immune interactions) ผ่านการนำสัญญาณภายในเซลล์ม้ามของหนูแรทชนิด F344 ซึ่งทำการศึกษาทั้งในเซลล์ (เซลล์ลิมโฟไซต์จากส่วนม้าม) และในร่างกายของหนูแรทหนุ่ม (อายุ 3 - 4 เดือน) และหนูแรทแก่ (อายุ 16 - 21 เดือน) สำหรับการศึกษาในเซลล์ เซลล์ม้ามของหนูจะได้รับ NJF ขนาด 0.0001-1% เป็นเวลานาน 24 ชม. ส่วนกา...

76

ผลการรักษาเบาหวานของหัวมันเทศ
ผลการรักษาเบาหวานของหัวมันเทศ สารสกัดด้วยน้ำจากหัวมันเทศ ( Ipomoea batatas Lam.) ที่เตรียมในรูปผงแห้ง ( lyophilized ) ให้ผลดีต่อค่าตัวชี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เมื่อทดลองใน Zucker fatty rat ( หนูอ้วนและเป็นเบาหวานโดยพันธุกรรม มีระดับอินซูลินในเลือดสูง และมีความผิดปกติของการเผาผลาญไขมันตั้งแต่กำเนิด ) เมื่อใช้ในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัวต่อวัน ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ มีผลลดระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือด ลดระดับไขมั...

1575

ผลของกระเจี๊ยบแดงและขิงต่อฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเภสัชจลนศาสตร์ของยา
ผลของกระเจี๊ยบแดงและขิงต่อฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME เมื่อให้กระเจี๊ยบแดง ขนาด 250 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. หรือขิง ขนาด 75 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. พบว่าความดันโลหิตลดลง หลังจากการให้ 12 ชม. เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับยา losartan หรือได้รับกระเจี๊ยบแดงและขิงเพียงอย่างเดียว สำหรับผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan พบ ว่ากระเจ...