Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

อันตรกิริยาของขิงกับยาต้านมะเร็ง crizotinib

ขิงเป็นสมุนไพรที่มีรายงานการใช้เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ยาเคมีบำบัด ในกรณีของยาต้านมะเร็ง crizotinib มีรายงานในหญิง 1 ราย อายุ 48 ปี ที่ใช้ยา crizotinib ขนาด 250 มก. วันละ 2 ครั้ง ในการรักษามะเร็งปอด เกิดอาการตับอักเสบอย่างรุนแรง (severe hepatic cytolysis) ซึ่งมีค่าเอนไซม์ alanine aminotransferase สูงมากกว่า 20 เท่าของค่าปกติ โดยพบว่าผู้ป่วยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของขิง น้ำผึ้ง และน้ำมะนาวอย่างต่อเนื่องในปริมาณสูงถึงมากกว่า 1 ลิตร ต่อวัน ก่อนหน้าที่จะเกิดอาการ ซึ่งเมื่อหยุดให้ยา crizotinib และงดรับประทานขิง อาการตับอักเสบรุนแรงหายไป เนื่องจากยา crizotinib ถูกเมตาบอไลท์ด้วยเอนไซม์ CYP3A4 และเป็น substrate ของ P-glycoprotein และขิงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 และ P-glycoprotein ดังนั้นการใช้ยา crizotinib ร่วมกับขิงจึงทำให้ระดับยาดังกล่าวในเลือดสูงขึ้น และเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ จึงควรระมัดระวังในการใช้ยาต้านมะเร็ง crizotinib ร่วมกับการรับประทานขิงหรือสมุนไพรที่มีผลต่อเอนไซม์หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเมทาบอลิซึมของยา

Br J Clin Pharmacol 2019:doi:10.1111/bcp.13862.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

910

ฤทธิ์ปกป้องสมองของชะเอมจีน
ฤทธิ์ปกป้องสมองของชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis )5Biosci. Biotechnol. Biochem. 2012; 76(3): 536-543 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

70

ฤทธิ์ต้านการเป็นพิษต่อตับจากใบคูน
ฤทธิ์ต้านการเป็นพิษต่อตับจากใบคูน จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเป็นพิษโดยให้ยาพาราเซตามอลในขนาดสูง ( 750มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ) พบว่าในหนูที่ได้กินสารสกัด n-heptane ของใบคูน(Cassia fistula Linn.) ในขนาด 400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก่อนได้รับยาพาราเซตามอล มีระดับ transaminases ( SGOT และ SGPT ) bilirubin และ alkaline phosphatase( ALP ) ใกล้เคียงระดับปกติมากกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัดPhytomedicine ; 8(3) : 220-24 ...

874

เพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส
เพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส Lopinavir ด้วยน้ำเกรพฟรุตยา Lopinavir เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ที่ออกฤทธิ์คงอยู่ในร่างกายได้น้อย เนื่องจากถูกเมตาบอลิสมด้วย cyotochrome P450 3A (CYP3A) และถูกขับออกผ่าน permeability-glycoprotein (P-gp) จึงนิยมใช้คู่กับยา Ritonavir ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A และการทำงานของ P-gp เพื่อให้ยา Lopinavir คงอยู่ในร่างกายได้ยาวนานขึ้น การศึกษาผลของน้ำเกรพฟรุต ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ CYP3A และ P-gp ต่อคาชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของยา Lopi...

1084

ฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบของกระชับ
ฤทธิ์ต้านอาการข้ออักเสบของกระชับ (Xanthium strumarium )J Ethnopharmacol. 2014; 155(1): 248-55 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1444

ฤทธิ์ปรับอารมณ์ของสารสกัดจากหญ้าฝรั่น
ฤทธิ์ปรับอารมณ์ของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นการศึกษาแบบ double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial ของหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ในการปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นของอาสาสมัคร 128 คน ที่รายงานว่ามีอารมณ์ไม่ปกติแต่ไม่พบอาการซึมเศร้า โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ให้รับประทานยาเม็ดสารสกัดมาตรฐานจากเกสรตัวเมียของหญ้าฝรั่น (affron®) วันละ 22 มก. หรือ 28 มก. หรือยาหลอก นาน 4 สัปดาห์ แล้วให้อาสาสมัครทำการประเมินอารมณ์ตนเองโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าการเกิดอารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ปกติ อารมณ...

364

ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบ
ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบการทดลองแบบสุ่มโดยให้อาสาสมัครชายสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ อายุ 18-55 ปี จำนวน 37 คน ได้รับชาดำซึ่งมีสารสกัดจากชา 1050 มิลลิกรัม และจำนวน 38 คน เป็นกลุ่มได้รับยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วให้อยู่ในช่วงล้างยา 4 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ อาสาสมัครจะถูกงด ไม่ให้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่จะได้รับยาหลอกแทน พบว่าหลังจาก 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับชาดำ จะมีการเกาะกลุ่มของ Monocyte-platelet, Neutrophil-platelet และ Leukocyte-plate...

1526

ผลของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับน้ำตาลและไขมันของสัตว์ทดลองปกติและสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวาน
ผลของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับน้ำตาลและไขมันของสัตว์ทดลองปกติและสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวานการศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (virgin coconut oil) ต่อระดับน้ำตาลและไขมันในหนูแรทปกติและหนูแรทที่เป็นเบาหวาน การทดสอบแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว 20% กลุ่มที่ 3 เหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย alloxan และกลุ่มที่ 4 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว 20% ร่วมกับ alloxan เป็นเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าการป้อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย...

564

ฤทธิ์บรรเทาปวดและลดการอักเสบจากผลของยอ
ฤทธิ์บรรเทาปวดและลดการอักเสบจากผลของยอการทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดของยอ (Morinda citrifolia  L.) ใน hot plate test ของหนูเม้าส์เพศผู้จำนวน 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหนู 10 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับการฉีด 0.9% NaCl-solution ขนาด 1 มล./น้ำหนักตัว 100 ก. ทางใต้ผิวหนัง 1 ชม. ก่อนการทดลอง กลุ่มที่ 2 ได้รับการฉีดยา tramadol ขนาด 30 มก./กก. ทางใต้ผิวหนัง 1 ชม. ก่อนการทดลอง กลุ่มที่ 3 ได้รับการฉีดยา naloxone ขนาด 1 มก./กก. ทางใต้ผิวหนัง 1 ชม. ก่อนการทดลอง กลุ่มที่ 4 ได้รับเนื้อลูกยอสุกเข้มข้น 10% ...

1613

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวานของสารสกัดเจียวกู่หลานการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) โดยทดสอบการกำจัดอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH radical, hydroxyl radical, superoxide anion และ ABTS radical scavenging พบว่าเพิ่มสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารสกัดเจียวกู่หลาน และการทดสอบในหนูเม้าส์โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเจียวกู่หลานขนาด 200, 400 และ 800 มคก./กก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลา 28 วัน เปรี...