Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบจากดีบัว

การศึกษาฤทธิ์กลไกในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งแยกได้จากสารสกัด 70% เอทานอลของต้นอ่อนในเมล็ดบัว (Nelumbo nucifera Gaertn.) หรือดีบัว ด้วยวิธี radical scavenging assays และ ELISA พบว่าสาร flavonoids แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยการให้อิเล็กตรอน ให้ไฮโดรเจนอะตอม และจับกับอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ ABTS+ และแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการสร้างสารสื่อกลางที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (inflammatory mediators) ชนิด nitric oxide (NO) , prostaglandin E2 (PGE2) และ tumor necrosis factor (TNF)-α) และยับยั้งไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบชนิด interleukin-6 (IL-6), และ IL-1β นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยการยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) ในดีบัวโดยใช้วิธี Ultrafiltration-Liquid Chromatography ที่ต่อกับวิธี Mass Spectrometry (UF-LC/MS) พบเป็นสารฟลาโวนอยด์จำนวน 12 ตัว คือ luteolin 6-C-glucoside (isoorientin), apigenin 8-C-glucoside (vitexin), quercetin 3-O-glucoside (isoquercitrin), apigenin 6-C-glucosyl-8-C-rhamnoside, luteolin 7-O-neohesperidoside, kaempferol 3-O-robinobioside, isorhamnetin 3-O-rutinoside, diosmetin 7-O-rutinoside (diosmin), และ flavonoid C-glycoside อีก 4 ตัว การหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างสารและการออกฤทธิ์พบว่า flavonoids ชนิด O-glycosides ในดีบัว สามารถจับกับเอนไซม์ COX-2 ได้ไม่แตกต่างจาก flavonoids ชนิด C-glycosides ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสาร flavonoids จากต้นอ่อนในเมล็ดบัวหรือดีบัว มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงร่างกายข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1237

ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาท
ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาทศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้ (mild cognitive impairment) และมีอาการทางจิตเวชและประสาท (neuropsychiatric symptoms) โดยทดลองให้ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 80 คน (อายุเฉลี่ย 65±7 ปี) รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นาน 24 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 79 คนที่ได้รับยาหลอก วิเคราะห์อาการทางจิตเวชและประ...

1234

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของโปรตีนอัลบูมินจากข้าว
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของโปรตีนอัลบูมินจากข้าวการทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของโปรตีนอัลบูมินที่แยกได้จากข้าวญี่ปุ่น (Oryza sativa japonica ; RA) ซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีน้ำหนักโมเลกุล 16 กิโลดาลตัน โดยทำการทดสอบในหนูแรทที่ได้รับแป้งหรือน้ำตาลกลูโคสในขนาด 1 ก./กก.น้ำหนักตัว (oral starch and glucose tolerance test) ร่วมกับการได้รับ RA ขนาด 200 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่า RA สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ ทั้งใน oral starch และ glucose tolerance test โดยความเข้มข้นของน้ำตาลก...

360

กลไกการออกฤทธิ์ของยอ
กลไกการออกฤทธิ์ของยอ (Morinda citrifolia) ต่อระบบภูมิคุ้มกันการทดสอบฤทธิ์ของน้ำลูกยอ (TNJ) และน้ำลูกยอเข้มข้น (NFJC) ในหลอดทดลองและในหนูถีบจักรพบว่า เมื่อทดสอบการจับ ligand กับ cannabinoid 1 (CB1) receptor จาก human recombinant HEK-293 และการจับ ligand กับ cannabinoid 2 (CB2) receptor จาก human recombinant Chinese Hamster Ovary K1 cell โดยนำเยื่อหุ้มเซลล์ที่มี receptor ดังกล่าวมา incubate ร่วมกับ TNJ และ NFJC ที่ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่า TNJ ขนาด 1 และ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยับยั้ง...

1423

สารสำคัญ
สารสำคัญ คุณค่าทางอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบมอญการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดฝักของกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus L. Moench.) ต่อปริมาณสารสำคัญ คุณค่าทางอาหาร และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในกระเจี๊ยบมอญจำนวน 8 สายพันธุ์ของประเทศกรีซ คือ Boyati, Pylaea, Veloudo, Lasithi, Choppee, Dwarf Long Green, Silver Queen, และ Clemson Spineless โดยเปรียบเทียบระหว่างฝักของกระเจี๊ยบมอญที่มีขนาดเล็ก (3-5 ซม.) และขนาดใหญ่ (>7ซม.) พบว่าปริมาณสารสำคัญต่างๆ เช่น โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, กรดไขมัน, toc...

640

ขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
ขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดการทดลองแบบ prospective, double blind, randomized ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่เข้ารับเคมีบำบัดด้วยยา cisplatin และ doxorubicin จำนวน 60 รอบ (การได้รับเคมีบำบัด 1 ครั้ง คือ 1 รอบ) ถูกสุ่มให้รับประทานแคปซูลขิงผงหรือยาหลอกร่วมกับการให้ยาต้านการอาเจียน ondensetron และ dexamethasone ในวันที่ 1-3 ของการทำเคมีบำบัด ปริมาณของขิงที่ได้รับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก 20-40 กก. จะได้รับขิงผงแคปซูลที่มีขิง 167 มก./แคปซูล วันละ 6 แคปซ...

949

ฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสัง
ฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสังศึกษาฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสัง โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศเมีย 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว ทำการผ่าตัดเพื่อเจาะกระดูกโคนขาของหนูทุกตัว (ขนาด 0.8 มม.) จากนั้นในวันถัดมาเริ่มทำการป้อนสารสกัดเอทานอลผักกระสังขนาด 100 และ 200 มก. / กก. ให้แก่หนูแรทกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับส่วนกลุ่มที่ 3 ป้อนด้วยกัมอะเคเซีย (gum-acacia) ที่ผสมในน้ำเปล่า เพื่อใช้เป็นกลุ่มควบคุม เมื่อเลี้ยงครบ 12 วัน ทำการฆ่าเพื่อเก็บกระดูกส่วนโคนขาของหนูเพื่อนำมาวิเคราะห์การซ่อมแซมตนเองของกระดูก ด้วยการย้อม ca...

1555

ผลของการรับประทานเนื้อผลมะขามต่อน้ำหนักตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลของการรับประทานเนื้อผลมะขามต่อน้ำหนักตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดศึกษาผลของการรับประทานเนื้อผลมะขาม (Tamarindus indica) ต่อน้ำหนักตัวและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินจำนวน 40 คน ทั้งเพศชายและหญิง ทำการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ผู้ป่วยรับประทานเนื้อผลมะขามขนาด 10 ก. วันละ 2 ครั้ง พร้อมมื้ออาหาร นานติดต่อกัน 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 รับประทานอาหารปกติ (กลุ...

100

คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด
คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) ทำหน้าที่เร่งปฏิกริยาออกซิเดชั่นเพื่อเปลี่ยนสารไฮโปรแซนทีน (hypoxanthine) เป็นแซนทีน (xanthine) และกรดยูริก (uric acid) กรดยูริกเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเก๊าต์ จากการสำรวจยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส พบว่าสารสกัดเมทานอลจากยอดอ่อนอบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และสารสกัดเมทานอลจากดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum L.) ให้ผลย...

30

ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ
ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ เมื่อให้สารสกัดเมธานอลจากเทียนน้ำ (Jussiaea suffruticosa Linn.) แก่หนูขาวโดยการรับประทานในขนาด 100 ,200และ300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดอุณหภูมิของร่างกายในหนูปกติ และในหนูที่เป็นไข้(ทำให้เป็นไข้ด้วยยีสต์) สารสกัดออกฤทธิ์ภายหลังการรับประทาน 1 ชั่วโมงและมีฤทธิ์อยู่นาน 5 ชั่วโมงPhytomedicine ; 7(3) : 231-34 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุ...