Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง

การศึกษาผลของการดื่มสารสกัดมาตรฐานของน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยโรคโลหิตจางจำนวน 130 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 18-50 ปี) โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,000 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 831 มก./ก. และธาตุเหล็ก 78 มก./ก.) กลุ่มที่ 2 ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,500 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 1,246.5 มก./ก. และธาตุเหล็ก 117 มก./ก.) กลุ่มที่ 3 ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 2,000 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 1,662 มก./ก. และธาตุเหล็ก 156 มก./ก.) และกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ให้รับประทานยาเม็ด ferrous sulphate ขนาดวันละ 200 มก. (เทียบเท่ากับการได้รับธาตุเหล็ก 65 มก.) นานติดต่อกัน 30 วัน ทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กในเลือด (ferritin) ค่าฮีโมโกลบิน และค่าดัชนีบ่งชี้ถึงกระบวนการสร้างเม็ดเลือดทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า ค่า ferritin ที่ตรวจวัดได้ในเลือดของผู้ป่วยที่ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบในกลุ่มที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการทดลอง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่มีผลต่อค่าเลือดอื่นๆ นอกจากนี้ มีรายงานถึงอาการข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ในผู้ป่วยบางราย ได้แก่ มาลาเรีย การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ อาการปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อยขึ้น และมีค่าเอนไซม์ในตับสูงขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงไม่มีผลช่วยเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจางแต่อย่างใด

J Ethnopharmacol. 2017; 209: 288-93.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

364

ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบ
ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบการทดลองแบบสุ่มโดยให้อาสาสมัครชายสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ อายุ 18-55 ปี จำนวน 37 คน ได้รับชาดำซึ่งมีสารสกัดจากชา 1050 มิลลิกรัม และจำนวน 38 คน เป็นกลุ่มได้รับยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วให้อยู่ในช่วงล้างยา 4 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ อาสาสมัครจะถูกงด ไม่ให้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่จะได้รับยาหลอกแทน พบว่าหลังจาก 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับชาดำ จะมีการเกาะกลุ่มของ Monocyte-platelet, Neutrophil-platelet และ Leukocyte-plate...

423

ผลของน้ำมันปาล์มต่อระดับไขมันในคนสุขภาพดี
ผลของน้ำมันปาล์มต่อระดับไขมันในคนสุขภาพดีการศึกษาในนักศึกษาด้านการแพทย์ที่มีสุขภาพดี จำนวน 34 คน อายุเฉลี่ย 21.9 ± 1.76 ปี เป็นเพศหญิง 13 คน และเพศชาย 21 คน มีระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันเลือดปกติ ไม่ใช้ยาคุมกำเนิด สเตียรอยด์ ยาลดความดัน ยาลดน้ำตาลในเลือด และฮอร์โมน ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มอัลกอฮอล์น้อยกว่า 30 มล.ต่อมื้อในเพศชาย และ 15 มล.ต่อมื้อในเพศหญิง การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ 2 สัปดาห์แรก เป็นช่วงเตรียมก่อนการทดลอง 2 สัปดาห์ต่อมาเป็นช่วงของการทดลอง และ 2 สัปดาห์สุดท...

1588

ประสิทธิภาพในการรักษาผมร่วงของสารสกัดต้นอ่อนถั่วลันเตา
ประสิทธิภาพในการรักษาผมร่วงของสารสกัดต้นอ่อนถั่วลันเตาการศึกษาในอาสาสมัคร จำนวน 10 คน อายุ 46-60 ปี ซึ่งให้ทาผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารสกัดต้นอ่อนถั่วลันเตา (pea sprout extract) 2% บริเวณศีรษะด้านหลัง วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีผลเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเส้นผม ได้แก่ fibroblast growth factor 7 (FGF7) และ noggin ได้ 56% และ 85% ตามลำดับ และการศึกษาในอาสาสมัครซึ่งมีอาการผมร่วงเล็กน้อยถึงปานกลาง (วันละ ≥ 100 เส้น) จำนวน 21 คน อายุ 22-63 ปี ซึ่งให้รับประทานสาร...

944

ฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสำคัญจากผลอินทผลัม
ฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสารสำคัญจากผลอินทผลัมสาร hydroxybenzoates, hydroxycinnamates และ flavonols เป็นสารในกลุ่ม phenolics ที่สามารถแยกได้จากสารสกัดเอทานอลและสารสกัดอะซีโตนจากส่วนผลของอินทผลัม (Phoenix dactylifera  L.) มีฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (anti-atherogenic) โดยสามารถยับยั้งการเกิดกระบวนการ LDL oxidation และกระตุ้นการขับคอเลสเตอรอลออกนอกเซลล์ เมื่อทำการทดสอบกับเซลล์ J774A.1 murine macrophagesJ Agric Food Chem 2013;61:4278 - 86 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่า...

724

ฤทธิ์ลดน้ำตาลของสาร
ฤทธิ์ลดน้ำตาลของสาร geraniin จากเปลือกเงาะการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร geraniin ซึ่งเป็นสารกลุ่ม ellagitannin ที่แยกได้จากเปลือกเงาะ พบว่าสาร geraniin มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Galvinoxyl และ 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) โดยค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) = 1.9 และ 6.9 µM ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาล โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ alpha-glucosidase, alpha-amylase และ aldol reductase (IC50 = 0.92, 0.93 และ 0.1...

1671

ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพริน
ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพรินการศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาแอสไพรินในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดง ขนาด 12.5, 25 และ 50 มก. /200 ก. นน.ตัว เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจะได้รับยาแอสไพริน ขนาด 2 มก./200 ก. นน.ตัว ร่วมกับสารสกัด ในวันที่ 7 ของการศึกษา เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน (2 มก./200 ก. นน.ตัว) และกลุ่มที่ได้รับสารสกัด (50 มก./200 ก. นน.ตัว) เพียงอย่างเดียว ประเ...

1077

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของมังคุด
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของมังคุดการศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์แซนโทน (xanthone derivative) ในสารสกัดน้ำจากเปลือกมังคุด พบว่าสารสกัดมีสารประกอบกลุ่มฟีนอลปริมาณสูง และเมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ hydroxyl radical scavenging, superoxide radical scavenging, hydrogen peroxide radical scavenging และ nitric oxide radical scavenging ให้ค่า IC50 เท่ากับ 0.48 ± 0.08, 1.88 ± 0.09, 2.20 ± 0.03, และ 0.98 ± 0.40 มก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อทำการศึกษาผลของสา...

873

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ curcumin ในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์การศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยแบ่งให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสาร curcumin ขนาด 500 มก. วันละ 2 แคปซูล หรือยาแก้อักเสบ diclofenac sodium ขนาด 50 มก. วันละ 1 เม็ด หรือรับประทาน curcumin ร่วมกับยา diclofenac ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้ disease activity score-28 พบว่าความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า curcumin ช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการบวมของข้อตามเกณฑ์ของ ...

780

โหระพาปกป้องสมองจากภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน
โหระพาปกป้องสมองจากภาวะเส้นเลือดสมองอุดตันการศึกษาผลของสารสกัดจากใบโหระพาในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงคาโรติดทั้งสองข้าง โดยการผูกด้วยด้ายเป็นเวลา 15 นาทีแล้วแก้ออก หนูเม้าส์จะได้รับการป้อนสารสกัดจากใบโหระพา ซึ่งสกัดด้วย ethyl acetate ขนาด 100, 200 มก./กก. หรือ ตัวทำละลายยา (กลุ่มควบคุม) หรือสารสกัดจากใบแปะก๊วย EGb761 ขนาด 80 มก./กก. (กลุ่มควบคุมเชิงบวก: positive control) ก่อนทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า หนูเม้าส์ที่เกิดการอุดตันของหลอดเลื...