Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์

สารสกัดแอนโทไซยานินจากมันม่วง หรือ มันเทศสีม่วง ชนิด Ipomoea batatas cv. Ningzi 4 (purple sweet potatoes anthocyanins; PSPA) ถูกพบว่าส่วนมากเป็นสารไซยานิดิน (cyanidin) ซึ่งได้ถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โดยมีการทดลองในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ C57BL/6 จำนวน 50 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยกลุ่มทดลองได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมสาร PSPA ในขนาด 50 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดต่ำ), 100 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดกลาง), หรือ 300 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดสูง) ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับแอลกอฮอล์ (52%) เพียงอย่างเดียวโดยเพิ่มปริมาณของแอลกอฮอล์ทุก 2 สัปดาห์ และอีกกลุ่มไม่ได้รับสารอะไรเลยเพื่อเปรียบเทียบผล เมื่อติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า หนูที่ได้รับ PSPA ในขนาด 100 มก./นน.ตัว 1 กก.(ขนาดกลาง) มีระดับ ALT = 53.71 U/L ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มหนูปกติที่ไม่ได้รับสารอะไรเลย (ALT = 49.88 U/L) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวมีค่า ALT = 94.00 U/L พยาธิวิทยาของตับหนูกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวพบว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตับและมีความผิดปกติของไขมันในตับ (hepatocellular necrosis, fat degeneration in liver cells, but no hepatic fibrosis) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ PSPA ขนาดกลาง (100 มก./นน.ตัว 1 กก.) พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อตับดีขึ้นและภาวะความเครียดจากการออกซิเดชั่น (oxidative stress status) ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการได้รับสาร PSPA ในขนาดสูง (300 มก./นน.ตัว 1 กก.) กลับทำให้เกิดพิษต่อตับ โดยทำให้ระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และทำให้สารต้านออกซิเดชั่น glutathione (GSH) ลดลง จากการวิเคราะห์ทางเคมีคาดว่าอนุพันธ์ของ cyanidin ซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย ortho-hydroxyl ที่ตำแหน่ง B-ring อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเครียดจากการออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในตับหนูที่ได้รับ PSPA ในขนาดสูง การศึกษานี้สรุปว่า PSPA ในขนาดกลางช่วยป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ได้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งเอนไซม์ alanine aminotransferase จากเซลล์ตับ และปรับสมดุลของการเกิดออกซิเดชั่น หากต้องการนำ PSPA มาพัฒนาเพื่อใช้บรรเทาความผิดปกติของตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและเลือกขนาดที่ใช้ให้เหมาะสมข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

570

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วงการศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเอทานอลของเม็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นด้วยเอทานอล โดยทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการทำงานของเอนไซม์ phospholipase A2 (PLA22 และเลือกจับตำแหน่ง binding pocket ของเอนไซม์ LAAO จากพิษของงูกะปะและงูเห่า ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้ ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งพิษงูได้ Molecules. 2009; 14(4): 1404-22 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : ส...

446

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากรากละหุ่ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากรากละหุ่งการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอล 50% จากรากละหุ่ง โดยการป้อนสารสกัดครั้งเดียวขนาด 125, 250, 500, 750, 1,000 และ 2,000 มก./กก. ให้กลุ่มหนูขาวเพศผู้ปกติและกลุ่มหนูขาวเพศผู้เป็นเบาหวานType1 โดยเทียบกับการป้อนยามาตรฐาน tolbutamide ขนาด 200 มก/กก และ 500 มก./กก. สำหรับหนูปกติและหนูเบาหวานตามลำดับ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood glucose) ที่เวลา 0, 1, 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดเอทานอล 50% จากรากละหุ่งขนาด 500 มก./กก. มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตา...

1081

ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์
ฤทธิ์ปกป้องการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของโหราอำมฤตย์การศึกษาฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหารของสาร epoxy clerodane diterpent (EDC) ซึ่งแยกได้จากต้นโหราอำมฤตย์ (Tinospora cordifolia Miers) พบว่าการป้อน EDC ให้แก่หนูแรทก่อนการป้อนยา indomethacin ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับยา indomethacin โดยมีผลลดการทำงานของเอนไซม์ myeloperoxidase แต่เพิ่มระดับของ prostaglandin E2 และ interleukin-4 และ interleukin-10 ซึ่งมีผลลดการอักเสบ รวมถึงเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องการก่อตัวของเส้นเล...

467

การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อ
การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อ Mistletoeการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเพศชายจำนวน 3 คน และเพศหญิงจำนวน 1 คนโดยการฉีดสารสกัดน้ำของ Mistletoe (Viscum album ) ซึ่งขึ้นอยู่บนต้นของพืชตระกูลโอ๊ค (Quercus ) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณท้อง (abdominal) หรือสะโพก (gluteal region) ขนาด 20 มก. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งที่ฉีดทั้งหมดคือ 7 ครั้ง พบว่าทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยดีขึ้น โดยทำให้ระดับของ Leucocytes Neutrophils และ Lymphocytes เพิ่มขึ้น ระดับของ CD4 CD8 C3 C4 immunoglobulin ช...

1264

ฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ลดอาการเหนื่อยล้าของฟ้าทะลายโจรการศึกษาทางคลินิกแบบ a randomised double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยโรคมัลติเพิลสเกลอโรซิส หรือโรคเอ็มเอส หรือปลอกประสาทอักเสบ ที่พบการเป็นซ้ำ (relapsing-remitting multiple sclerosis; RRMS) และได้รับการรักษาด้วย interferon beta (IFN-β) จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18-50 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับยาเม็ดสารสกัดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) 170 มก. (ประกอบด้วยสาร andrographolides 85 มก.) ทุก 12 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12...

187

ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น
ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบทั้งเมื่อใช้คาราจิแนนและใช้ cotton pellet เหนี่ยวนำการอักเสบ โดยขนาดที่ให้ผลเมื่อใช้คาราจีแนนคือ 1.0 ซีซี/กก. มีฤทธิ์เท่า phenylbutazone 100 มก./กก. และให้ฤทธิ์แรงมากเมื่อใช้ในการทดลองโดยใช้ cotton pellet และเมื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของใบพบว่าไม่มีพิษเมื่อให้น้ำมัน 1 มล./กก. และเมื่อให้น้ำมัน 10 วันก็ไม่พบพิษ Indian Drugs 1993;31(11):528-31. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร :...

509

ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ
ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ Andrographolide และอนุพันธ์14-α-lipoyl andrographolide (AL-1) เป็นอนุพันธ์ของ Andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ซึ่ง AL-1 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค การทดลองหาฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A 3 ชนิด ได้แก่ H5N1, H9N2 และ H1N1 พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับ AL-1 ขนาด 100-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ยืดอายุหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด ลดอาการผิดปกติของปอด และลดจำนวนไวรัสในปอดได้...

475

ผลของควันบุหรี่ต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลายของเด็ก
ผลของควันบุหรี่ต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลายของเด็กการวิจัยในเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ โดยคัดเลือกเด็กที่ได้รับควันบุหรี่จากครอบครัวในปริมาณที่ต่างกัน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน กลุ่มที่ 2 สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่ 10-20 มวนต่อวัน และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน โดยสุ่มคัดเลือกเด็ก 30 คน (ชาย 15 คน หญิง 15 คน) จากแต่ละกลุ่มตัวอย่าง รวม 90 คน เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่จำนวน 90 คนผ...

950

ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศ
ฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของเมล็ดมะเขือเทศการศึกษาฤทธิ์ลดคอลเลสเตอรอลของกากมะเขือเทศอบแห้ง (TP) น้ำมันจากเมล็ดมะเขือเทศ (TSO) และเมล็ดมะเขือเทศที่สกัดน้ำมันออกแล้ว (DTS) ในหนูแฮมสเตอร์ โดยทำการป้อนอาหารไขมันสูงที่มีส่วนผสมของ TSO 10% หรือ DTS 18% เทียบกับการป้อนอาหารที่มีน้ำมันข้าวโพด 10% และเซลลูโลสชนิด microcrystalline 10% (กลุ่มควบคุม) และทดลองป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ TP 42% เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารที่มีเซลลูโลสชนิด microcrystalline 25% พบว่า การป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศทั้ง 3 รูปแ...