Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเปลือกต้นสะเดา

สารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.) เมื่อนำมาแยกส่วนสกัดตามความมีขั้วด้วยตัวทำละลายต่างๆ เพื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดน้ำตาล อันเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวาน พบว่าส่วนสกัดบิวทานอล (butanol fraction) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2′-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ส่วนการทดสอบด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) พบว่าส่วนสกัดน้ำ (aqueous fraction) ให้ฤทธิ์ดีที่สุด ขณะที่การทดสอบในเนื้อเยื่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นด้วย Fe2+ พบว่าส่วนสกัดเอธิลอะซีเตท (ethylacetate fraction) และส่วนสกัดบิวทานอล มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเสียหายในเนื้อเยื่อตับจากภาวะออกซิเดชั่นดีที่สุด โดยสามารถลดระดับ malondialdehyde ได้อย่างมีนัยสำคัญ ตามขนาดของส่วนสกัดที่ได้รับ และสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเบาหวานและเพิ่มการนำกลูโกสเข้าเซลล์ นอกจากนี้ส่วนสกัดบิวทานอลและส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน (dichloromethane fraction) ยังสามารถเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ catalase และ superoxide dismutase ขณะที่ส่วนสกัดบิวทานอลและส่วนสกัดเอธิลอะซีเตทสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase และ α-amylase ด้วยค่า IC50 0.23 และ 14.79 มคก./มล. ตามลำดับ นอกจากนี้ ทุกส่วนสกัดยังสามารถกระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ทั้งในสภาวะที่มีอินซูลินและไม่มีอินซูลิน โดยส่วนสกัดบิวทานอลมีฤทธิ์แรงที่สุดด้วยค่า glucose uptake (GU50) 6.22 มคก./มล. เมื่อนำส่วนสกัดบิวทานอล เอธิลอะซิเตท และไดคลอโรมีเทน ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบสารพฤกษเคมี เช่น sitosterol, stigmasterol, campestrol, squalene และ nimbiol ซึ่งพบมากในส่วนสกัดบิวทานอลและเอธิลอะซิเตท หลังจากนำสารเหล่านี้ไปคาดคะเนการจับของสารกับโครงสร้างของเอนไซม์ ได้แก่ AMP-activated protein kinase (α-AMPK), α-amylase และ α-glucosidase ด้วยแบบจำลองสามมิติจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าสารดังกล่าวมีความสามารถในการจับกับส่วนของโครงสร้างเอนไซม์ทั้งสามชนิดได้ ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่าส่วนสกัดบิวทานอลและส่วนสกัดเอธิลอะซีเตทของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นสะเดามีสารสำคัญที่มีศักยภาพในการออกฤทธิ์ต้านเบาหวาน

Biomed Pharmacother 2019;109:734-43

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

486

คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้น
คาโมมายล์รักษาโรคสมาธิสั้นเนื่องจากตัวอย่างที่ทำการศึกษามีขนาดเล็ก ฉะนั้นจึงยากต่อการสรุปผล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คาโมมายล์อาจมีประสิทธิภาพเล็กน้อยต่อการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กPhytomedicine 2009;16:284-286 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

836

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นประทัดใหญ่
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นประทัดใหญ่ (Quassia amara )การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นประทัดใหญ่ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วย nicotinamide-streptozotocin ด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลประทัดใหญ่ขนาดวันละ 100 มก. / กก. และ 200 มก. / กก. เปรียบเทียบกับการป้อนด้วยยา glibenclamide 10 มก. / กก. นาน 14 วัน ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากหนูทุกกลุ่ม เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล โคเลสเตอรอล LDL-C (Low density lipoprotein cholesterol) HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ ผ...

647

สารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับ
สารลิกแนนจากเมล็ดลินินช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงการเป็นโรคตับการศึกษาแบบ double-blinded, randomized, placebo controlled ในอาสาสมัครชายที่มีคอเลสตอรอลในเลือดสูงระดับปานกลาง (คอเลสเตอรอลในเลือด 180-240 มก./ดล.) จำนวน 30 คน อายุ 21-57 ปี การศึกษาแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้กลุ่มที่ 1 และ 2 รับประทานแคปซูลสารลิกแนนจากเมล็ดลินิน (ประกอบด้วยสาร secoisolariciresinol diglucoside) วันละ 20 และ 100 มก. ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยาหลอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราส่วนของ low-densit...

1410

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากหล่อฮั่งก๊วย
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากหล่อฮั่งก๊วยการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเบาหวานของสาร cucurbitane glycosides ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม mogrosides ที่แยกได้จากผลหล่อฮั่งก๊วย (Siraitia grosvenori) จำนวน 18 ชนิด ในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ (HepG2 cells) และเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน metformin พบว่าสารทุกตัวมีฤทธิ์ทำให้การเก็บกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (glucose uptake) เพิ่มขึ้น โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเข้มข้น 1 μmol/L ซึ่งผลดังกล่าวเทียบเท่าหรือดีกว่ายา metformin ที่ความเข้มข้นเดียวกัน แสดงให้เห็...

634

ผลของสตรอเบอรี่ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในคนอ้วน
ผลของสตรอเบอรี่ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวในคนอ้วนการศึกษาผลของสตรอเบอรี่ในคนอ้วน ชายและหญิง (ดัชนีมวลกาย 37.5 %plusmn; 2.15กก./ตร.ม2) ที่มีภาวะ metabolic syndrome (คือ กลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความผิดปกติของไขมัน ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด) อายุเฉลี่ย 47 %plusmn; 3 ปี จำนวน 27 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มสตรอเบอรี่แห้ง ขนาด 4 ถ้วย/วัน (เท่ากับผงสตรอเบอรี่แห้ง 50 ก. หรือสตรอเบอรี่สดประมาณ 3 ถ้วย) จำนวน 15 คน ...

601

บัวบกช่วยต้าน
บัวบกช่วยต้าน oxidative stress ในสมองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นด้วย 3-Nitropropionic-Acidการศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ โดยป้อนสารสกัดน้ำจากบัวบกขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 10 วัน และในวันที่ 9-10 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบบัวบกร่วมกับการให้ 3-nitropropionic-acid (3-NPA) ขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากบัวบกสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ malondialdehyde, reactive oxygen species, hydroperoxide และโปรตีนคาร์บอนิล ในสมองส่วน striatum, cortex, cerebellum และ hippocampus ที...

225

โปรตีนจากถั่วกับการชลออาการโรคไต
โปรตีนจากถั่วกับการชลออาการโรคไต เมื่อให้หนูซึ่งเป็นโรคไตเรื้อรังกินโปรตีนจากถั่ว เป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ เมื่อตรวจร่องรอยโรคโดยดู fibrosis การขยายของก้อนเนื้อ (cyst) องค์ประกอบของกรดไขมัน และการเกิดพรอสต้าแกลนดิน พบว่า fibrosis ลดลง 22 และ 33% ที่ 1 และ 34 อาทิตย์ ก้อนเนื้อโตช้าลง 33% ที่อาทิตย์ที่ 3 ปริมาณกรดไขมัน C18 : 2 n-6 ลดลง และลดการหลั่งพรอสต้าแกลนดิน จะเห็นว่าโปรตีนจากถั่วจะชลอการลุกลามของโรคไต ถ้าให้เมื่อเป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกJ Nutr 2004;134(63):1504-7 ...

481

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวด จากสารในรากมะรุมสาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea จากรากมะรุม (Moringa oleifera  ) มีฤทธิ์ยับยั้งสาร tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และสาร interleukin 2 (IL-2) ในหลอดทดลอง โดยสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ สาร 1,3-dibenzyl urea ยังแสดงฤทธิ์บรรเทาปวด ซึ่งการออกฤทธิ์ขึ้นกับขนาดที่ให้เมื่อทดสอบในหนูแรท จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร aurantiamide acetate และ 1,3-dibenzyl urea มีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งอาจจะเป็นปร...

1341

การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 2 ของสาร 6-gingerol ในขิงกับการรักษาอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนสาร 6-gingerol ในขิงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะแรกมาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอาเจียนได้ โดยไปยับยั้ง neurokinin-1, serotonin และ dopamine receptors การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่มในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต่อที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 88 คน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน on...