Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ของอาร์ติโช๊ค

การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และปกปิดสองทาง (double-blind randomized controlled trial) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 102 คน พบว่าหลังจากสิ้นสุดการทดลอง มีอาสาสมัครจำนวน 41 คน ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus L.) ขนาด 200 มก. (มีสาร cynarine 2 มก./เม็ด) วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน และอาสาสมัครจำนวน 40 คนที่ได้รับยาหลอก เมื่อทำการตรวจสอบตับของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยการอัลตร้าซาวน์ พบว่าจำนวนร้อยละ 81.6 ของอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบอาร์ติโช๊ค มีลักษณะทางกายวิภาคของตับดีขึ้น โดยมีค่า hepatic vein flow เพิ่มขึ้น ขนาดตับและ portal vein diameter ลดลง เช่นเดียวกับผลตรวจทางโลหิตวิทยา พบว่าระดับเอนไซม์ที่บ่งถึงความผิดปกติของการทำงานของตับ ได้แก่ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), ระดับ bilirubin ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดอัตราส่วนระหว่าง AST/platelet นอกจากนี้สารสกัดใบอาร์ติโช๊คยังมีผลลดปริมาณไขมันในเลือดของผู้ป่วย ทั้งระดับคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol), คอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (LDL-C), คอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-C) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglycerides) จากการศึกษานี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโช๊คมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ ทั้งช่วยในการลดระดับไขมัน ปรับปรุงโครงสร้างและเสริมการทำงานของตับ รวมถึงลดระดับเอนไซม์ที่บ่งชี้ถึงความเสียหายของตับในผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ

Phytother Res 2018;32:1382-7

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

511

สาร
สาร catechin จากชาเขียวมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันสาร (-) - epigallocatechin - 3 - gallate (EGCG) จากชาเขียว ขนาด 0, 1 และ 10 ไมโครโมล เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์ไขมัน (3T3-L1 adipocytes) พบว่าสาร EGCG ขนาด 10 ไมโครโมล สามารถลดการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันได้ 19% เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสาร EGCG โดยไปกระตุ้นการสลายไขมัน และกระตุ้นให้มีการเพิ่มระดับ mRNA ของเอนไซม์ lipase ที่ไวต่อฮอร์โมน (hormone sensitive lipase) จาการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สาร EGCG จากชาเขียว ขนาด...

329

ผลของสารสกัดแป๊ะก๊วยและน้ำมันกระเทียมต่อความหนืดของเลือดในเพศหญิง-ชาย
ผลของสารสกัดแป๊ะก๊วยและน้ำมันกระเทียมต่อความหนืดของเลือดในเพศหญิง-ชาย ที่มีอายุแตกต่างกันการศึกษาเพื่อดูความหนืดของเลือดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการศึกษาในอาสาสมัครชาย 80 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นชาย 40 คน ที่มีอายุในช่วง 18-60 ปี กลุ่มที่ 2 เป็นชาย 40 คน ที่มีอายุระหว่าง 61-75 ปี ซึ่งในเพศหญิงก็แบ่งกุล่ม และช่วงอายุเหมือนเพศชายเช่นกัน พบว่าในการศึกษาช่วงที่ 1 กลุ่มผู้มีอายุน้อยกว่าทั้งเพศชายและหญิง มีความหนืดของเลือดน้อยกว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า (3.79 ± 0....

1125

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของมะตูมการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของสารสกัดเมทานอล สารสำคัญในกลุ่ม furanocoumarins (marmelosin, marmesinin) และสารแอลคาลอยด์ (aegeline) ที่แยกได้จากส่วนผลของมะตูม [Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.] ในไมโครโซม (microsome) จากตับมนุษย์ พบว่าสารสกัดเมทานอลของผลมะตูมสามารถยับยั้ง CYP3A4 แบบแข่งขัน (Competitive inhibition) โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 5 มค...

1622

ฤทธิ์รักษาสิวอักเสบของสารสกัดจากลำต้นหม่อน
ฤทธิ์รักษาสิวอักเสบของสารสกัดจากลำต้นหม่อนการศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากลำต้นหม่อนในการรักษาสิวอักเสบ โดยทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอลจากลำต้นหม่อน ความเข้มข้น 2 มก./แผ่น มีฤทธิ์ดีในการต้านเชื้อ Propionibac-terium acnes โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 3.125 มก./มล. และ 12.5 มก./มล. ตามลำดับ ขณะที่ค่า MIC แ...

503

ผลของสารสกัดเมล็ดคำฝอยต่อสารที่บ่งชี้การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดี
ผลของสารสกัดเมล็ดคำฝอยต่อสารที่บ่งชี้การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครผู้ชายที่มีสุขภาพดี จำนวน 20 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 37.3 ± 6.8 ปี ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 23.7 ± 3.7 กก./ม2 อาสาสมัครทุกคนรับประทานสารสกัดเมล็ดคำฝอยชนิดแคปซูลวันละ 2 ครั้งๆ ละ 5 แคปซูล โดยให้รับประทานภายหลังอาหารเช้า - เย็น 30 นาที ภายใน 1 วัน จะได้รับสารสกัดเมล็ดคำฝอยทั้งหมด 2.1 กรัม (210 มก./แคปซูล) ซึ่งเทียบเท่ากับอนุพันธ์ของสาร serotonin 290 มก./วัน นาน 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุดพ...

522

ผลของตำรับยาแผนโบราณต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ผลของตำรับยาแผนโบราณต่อระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาผลของตำรับยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของใบกะเพรา รากชะเอมเทศ และผลมะขามป้อม ที่มีชื่อตำรับยาว่า CIM-Candy เพื่อต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้เม็ดเลือดแดงของกระต่ายเป็นแอนติเจนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำการศึกษาในหนูเม้าส์จำนวน 36 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (vehicle control) ป้อนน้ำกลั่น 10 มล./กก. กลุ่มที่ 2-4 ป้อน CIM-Candy ขนาด 1, 10 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มควบคุมที่ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (positive contro...

265

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสาร
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสาร nicotiflorin จากดอกคำฝอย ในการศึกษาฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของ nicotiflorin ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้สมองขาดเลือด พบว่าการฉีด nicotiflorin ที่ขนาด 2.5, 5 และ 10 mg/kg เข้าหลอดเลือดดำที่หางหนูขาว จะลดการตายของเนื้อสมองลง 24.5-63.2% และลดความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในเซลล์ microvascular endothelial จากสมองหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและให้ออกซิเจนเข้าไปใหม่ (hypoxia-reoxygenation treatment) พบว่าการให้สาร nicotiflor...

575

ผลลดไขมันของกระเจี๊ยบแดง
ผลลดไขมันของกระเจี๊ยบแดงการศึกษาผลลดไขมันของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง 2 ชนิด ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำร้อน (ปริมาณ polyphenol 2%) และสารสกัด polyphenols (ปริมาณ polyphenol 74%) โดยให้หนูแฮมสเตอร์กินอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมสารสกัดด้วยน้ำร้อน ขนาด 1 และ 2% และสารสกัด polyphenol ขนาด 0.1 และ 0.2% ของอาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงอย่างเดียว พบว่าสารสกัดทั้ง 2 มีผลลดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์, LDL cholesterol และเพิ่มปริมาณของ HDL cholesterol ในเลือด รวมทั้งลด...

1521

ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Candida ของน้ำมันหอมระเหยร่วมกับ chlorhexidineการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อราของยา chlorhexidine ร่วมกับน้ำมันหอมระเหย 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมันอบเชย (Cinnamomum zeylanicum L.) น้ำมันกานพลู (Eugenia caryophyllata L.) และน้ำมันตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC) Stapf) โดยทดสอบกับเชื้อ Candida 3 ชนิด ได้แก่ Candida albicans ATCC 10231, C. krusei (STCK 1) และ C. tropicalis (STCT 1) และไบโอฟิล์ม (biofilm) ของเชื้อ C. albicans ด้วยวิธี broth microdilution และ chequerboard assay...