Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง (Curcuma caesia Roxb.) พบสารสำคัญหลัก 2 ชนิด คือ eucalyptol (16.43%) และ camphor (11.56%) ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 1.487 มคก./มล. และค่าต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power เท่ากับ 48 มคก./มล. ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์ที่พบในน้ำมันหอมระเหย คือ 2.13±0.027 และ 11.36±0.096 มก./มล. ตามลำดับ น้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วงยังแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบดีกว่าสารมาตรฐาน sodium diclofenec โดยยับยั้งการเกิด protein denaturation ด้วยค่า IC50 182.5 มคก./มล. นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, B. cereus, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium ต้านเชื้อรา Aspergillus fumigatus, A. niger, Saccharomyces cerevisiae และต้านยีสต์ Candida albicans รวมถึงไม่แสดงความเป็นพิษต่อยีน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วงมีศักยภาพและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจที่อาจนำใช้พัฒนาและศึกษาต่อในอนาคต

Ind Crops Prod 2019;129:448-54

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

142

ฤทธิ์สงบประสาท
ฤทธิ์สงบประสาท ต้านการแพ้ และฤทธิ์เป็นยาถ่ายของใบกรรณิกา สารสกัดใบกรรรณิกาด้วยอัลกอฮอล์ซึ่งนำแยกส่วนเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำ มีฤทธิ์กดประสาท และเพิ่มฤทธิ์ของยานอนหลับ และมีผลต่อการทำงานของ motor activity ลดไข้ เช่นเดียวกับยาสงบประสาททั่วไป จึงเป็นการยืนยันการใช้ในการแพทย์อายุรเวชว่ากรรณิกาใช้เป็นยาสงบประสาท J Ethnopharmacol 2002;81:321-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

751

ผลของสารสกัดแป๊ะตำปึงต่อการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่
ผลของสารสกัดแป๊ะตำปึงต่อการยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในหลอดทดลองการศึกษาสารสกัดน้ำส่วนเหนือดิน (ฟลาโวนอยด์) ของแป๊ะตำปึงในหลอดทดลอง พบว่าค่าความเข้มข้นครึ่งหนึ่ง (IC50) ที่มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACE (Angiotensin converting enzyme) มีค่าเท่ากับ 0.37 มก./มล. และมีศักยภาพปานกลางในการลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยที่ IC50 ในการต้านเอนไซม์อะไมเลส (amylase) และไกลโคซิเดส (glycosidase) มีค่าเท่ากับ 1.36 และ 2.17 มก./มล. ตามลำดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า...

359

ฤทธิ์ในการปกป้องยีนถูกทำลายของโสมอเมริกัน
ฤทธิ์ในการปกป้องยีนถูกทำลายของโสมอเมริกันการทดสอบฤทธิ์ในการปกป้องและการรักษาการถูกทำลายของยีนในหนูถีบจักร โดยการป้อนสารสกัดรากโสมอเมริกันทางปากทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ในขนาด 50 และ 100 มก./กก. นาน 3 วัน และ 7 วัน ให้กับหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการทำลายของเซลล์ด้วยยา mitomycin C ซึ่งเป็นยาต้านเซลล์มะเร็งที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ซึ่งเซลล์ปกติยีนจะถูกทำลายมาก ผลการทดลองพบว่าสารสกัดรากโสมอเมริกันจะลดการทำลายยีน โดยลดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของ micronucleated polychromatic erythrocytes ...

42

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย เมื่อนำสารสกัดเมธานอลของใบแป๊ะก๊วย( Ginkgo biloba Linn. )มาแยกด้วยตัวทำละลายต่างๆ 3 ชนิด คือ ethyl acetate , n-butanol และน้ำ พบว่าส่วนของ ethyl acetate แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด คือ Enterococcus faecalis Streptococcus sanguis และ Candida parapsilosis โดยความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อมีค่าน้อยกว่า 19 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำส่วนของ ethyl acetate มาแยกต่อพบว่ามีสารสำคัญแสดงฤทธิ์ ...

581

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และผลต่อระบบประสาทจากเหง้าของข่าเล็กสารสกัด 80% เอทานอลของเหง้าข่าเล็ก (Alpinia officinarum  ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดยในกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีดสาร carrageenan เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง ในขณะที่หนูกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง จาก...

1080

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร tetraoxygenated xanthones จากชะมวงเมื่อนำสารสกัดอะซีโตนจากผลอ่อนของชะมวง (Garcinia cowa ) มาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารในกลุ่ม tetraoxygenated xanthones ได้แก่ garcicowanones A และ B ซึ่งเป็นสารที่ค้นพบใหม่ และที่เคยมีรายงานมาก่อน ได้แก่ α-mangostin, β-mangostin, 9-hydroxycalaba-xanthone, fuscaxanthone A, cowaxanthone D, cowanin, , cowagarcinone E และ rubraxanthone เมื่อนำสารเหล่านี้มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวก (Bacillus c...

1291

คุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยต่อการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
คุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยต่อการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการศึกษาคุณค่าทางอาหารของปลีกล้วยและกลไกต่างๆ ในการยับยั้งเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าปลีกล้วย (Musa paradisiaca) อุดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำร้อยละ 12.45 และใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำร้อยละ 53.31 ตามลำดับ ซึ่งใยอาหารชนิดละลายน้ำได้สามารถดูดซับกลูโคสและคอเลสเตอรอลไว้กับตัว สารสกัดเอธิลอะซิเตทและเมทานอลของปลีกล้วยประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล สารสกัดเมทานอลยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากการทดสอบ ABTS Assay แสดงค่า IC50 เท่าก...

1637

ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากต้นกล้วย
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดจากต้นกล้วยการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเฮกเซน อะซีโตน เอทานอล และน้ำ จากส่วนใบ ลำต้นเทียม และลำต้นใต้ดินของกล้วย (Musa spp.) สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอมทอง, กล้วยตานี, กล้วยหิน, กล้วยเทพรส, กล้วยน้ำว้าค่อม, Cachaco, Pelipita, Fougamou, Petite Naine, Giant Cavendish และ Mbwazirume ต่อการต้านเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์ ได้แก่ เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) เชื้อไวรัสไข้เหลือง (yellow fever virus) และเชื้อไวรัสมือเท้าปาก (enterovi...

806

น้ำว่านหางจระเข้ยับยั้ง
น้ำว่านหางจระเข้ยับยั้ง CYP3A4 และ CYP2D6การศึกษาสารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้ด้วยเอทานอลต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) 3A4 และ 2D6 จากคน (recombinant human CYP) โดยวัดการทำงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนและยาแก้ไอเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) ตามลำดับ โดยมีตัวควบคุมเชิงบวกคือ ketoconazole (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4) และ quinidine (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6) ตามลำดับ สารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้แสดงให้เห็นว่ามีการยับยั้ง เอนไซม์ CYP โดยมีความเข้มข้นที่สามารถออกฤทธิ์ย...