Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และ glycosides จากเปลือกทุเรียน

การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร triterpenoids และสาร glycoside ซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียนสุก (Durio zibethinus) ในเซลล์ RAW 264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารก่อการอักเสบ nitric oxide (NO) ด้วยสาร lipopolysaccharides พบว่าสารในกลุ่ม triterpenoids เช่น 2α-trans-p-coumaroyloxy-2α,3β,23α-trihydroxy-olean-12-en-28-oic acid, oleanolic acid, 2α-hydroxyursolic acid และ ursolic acid และสารในกลุ่ม glycosides เช่น leonuriside A สามารถยับยั้งการสร้าง NO ด้วยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 6.55±1.15, 9.48±2.23, 10.80±0.88, 3.39±0.80, และ 8.28±2.75 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ สารต่างๆ ดังกล่าวมีฤทธิ์ดีกว่ายาต้านอักเสบมาตรฐาน indomethacin ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 51.90±4.50 ไมโครโมลาร์ โดยสาร ursolic acid มีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบได้ดีที่สุด จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาร triterpenoids และสาร glycoside ซึ่งแยกได้จากเปลือกทุเรียนที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มีโอกาสนำไปพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบรรเทาอาการอักเสบได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

980

ผลของชาเขียวและสารโพลีฟีนอลต่อตับของหนูเม้าส์
ผลของชาเขียวและสารโพลีฟีนอลต่อตับของหนูเม้าส์แม้การบริโภคชาเขียวเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่ทราบถึงผลต่อร่างกายจากการบริโภคชาเขียว มีรายงานว่าในชาเขียวพบสารโพลีฟีนอล Epigallocatechin 3-gallat (EGCG) ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแต่การบริโภคในปริมาณสูงก็อาจส่งผลเสียต่อตับได้ การศึกษาเพื่อทดสอบผลของสารสกัดชาเขียวในหนูเม้าส์ ทั้งในหนูปกติและหนูที่ถูกชักนำให้เป็นไข้ด้วยสาร lipopolysaccharide (LPS) และส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ (health...

905

รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร
รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร malonyl ginsenosides จากโสมเกาหลีการศึกษาป้อน malonyl ginsenosides (MGR) ให้แก่หนูแรทด้วยอาหารไขมันสูงและถูกกระตุ้นให้เป็นโรคเบาหวานโดย streptozotocin พบว่าการป้อนสาร MGR ขนาดวันละ 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ มีผลลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูแรท รวมทั้งความทนต่อระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น (glucose tolerance) ปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ได้ภายใน 120 นาทีหลังการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่า MGR สามารถลดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอลรวมได้โดยไม...

384

ผลของครีมดอกเลี่ยนต่อโรคผิวหนังในเด็ก
ผลของครีมดอกเลี่ยนต่อโรคผิวหนังในเด็กStaphylococcus aureus   มีบางรายตรวจพบ Escherichia coli, Streptococcus   spp. และ Klebsiella   spp. ด้วย การติดเชื้อมีลักษณะทั้ง cellulitis ฝีหนองเรื้อรัง และติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ ผลการรักษาพบว่าแผลในกลุ่มที่ใช้ครีมดอกเลี่ยน (แผลขนาดเล็กหาย 100% จำนวน 15 คน แผลขนาดใหญ่หาย 100% จำนวน 12 คน แผลขนาดใหญ่หาย 75% จำนวน 5 คน แผลขนาดใหญ่หาย 50% จำนวน 3 คน) และยานีโอมัยซิน (แผลขนาดเล็กหาย 100% จำนวน 15 คน แผลขนาดใหญ่หาย 100% จำนวน 12 คน แผลขนาดใหญ่หาย ...

1277

ฤทธิ์ต้านอาการเครียดของชาเขียว
ฤทธิ์ต้านอาการเครียดของชาเขียวการศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะเครียดในหนูเม้าส์ของชาเขียว โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเครียดทางจิตใจด้วย model of psychosocial stress (หนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ ถูกจับให้อยู่รวมกันนาน 5 วัน จากนั้นแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่อยู่รวมกันตลอดการทดลอง และ (2) กลุ่มที่ถูกแยกให้อยู่ตัวเดียวเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงให้มาอยู่รวมกันอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเครียด) ซึ่งทำการทดสอบกับชาเขียว 3 ชนิดคือ (1) ชาเขียวที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนธีอะนีน (theanine) หรือเกียวคุโระ (Gyokuro) (2) ...

210

Carotenoids
Carotenoids จากพริกหยวก  ( Capsicum annuum )  ป้องกันตับจากการถูกทำลายด้วย Carbon tetrachloride การทดลองคาโรตินอยด์กับเซลล์ตับหนู ที่เหนี่ยวนำให้อักเสบด้วย carbon tetrachloride พบว่า คาโรตินอยด์ และสารสกัดจากพริกหยวก สามารถลดระดับของ glutamic pyruvic transaminase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปล่อยออกมาเมื่อตับเป็นพิษได้ นอกจากนี้พบว่าหลังจากหนูได้รับ carbon tetrachloride ปริมาณของ aminotransterase และ lipid peroside ในตับจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากนั้นเมื่อให้ capsanthin...

1532

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสาร flavonoids จากเปลือกหอมหัวใหญ่การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าในเปลือกของหอมหัวใหญ่มีสารในกลุ่ม flavonoids 90.25% และสารที่พบมากที่สุดคือสาร quercetin (36.94%) และ quercetin 4'-O-β-d-glucopyranoside (15.81%) การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเมื่อทดสอบด้วย oxygen radical absorbance capacity (ORAC), DPPH radical scavenging capacity, ferric reducing/antioxidant power (FRAP), superoxide anion free radical scavenging activit...

923

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร borapetosides A จากต้นบอระเพ็ดการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสาร borapetosides A สารสำคัญที่พบในต้นบอระเพ็ด โดยการฉีด borapetosides A ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 และหนูเม้าส์ปกติ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน พบว่า borapetosides A จะช่วยเพิ่มระดับของไกลโคเจน และลดน้ำตาลในเลือดได้ทั้งหนูปกติ และหนูที่เป็นเบาหวาน โดยฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของ borapetosides A เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ไม่มีผลต...

1001

ฤทธิ์ปกป้องโรคหัวใจจากมะเขือเทศ
ฤทธิ์ปกป้องโรคหัวใจจากมะเขือเทศไลโคปีนในมะเขือเทศมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจได้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ของมะเขือเทศในการลดระดับ lactate dehydrogenase (LDH) และ creatinine kinase (CPK) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญเกี่ยวกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจและความเสียหายของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกกำลังกายโดยทำการทดสอบในนักกีฬา 15 คน ที่ผ่านการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) และมีค่าชีวเคมีในร่างกายที่ปกติและเป็นผู้ที่ออกกำลังกาย...

218

ฤทธิ์แก้ปวดและลดการอักเสบของสารสกัดจากเมล็ดผักกาดหอม
ฤทธิ์แก้ปวดและลดการอักเสบของสารสกัดจากเมล็ดผักกาดหอม สารสกัดด้วยเมทานอล/ปิโตรเลียม อีเทอร์ (70:30) จากเมล็ดผักกาดหอม มีฤทธิ์แก้ปวดในหนูขาว เมื่อทดลองด้วยวิธี formalin test โดยขนาดที่ให้ผลสูงสุด คือ 2 ก./กก. ที่เวลา 0.5 ชม. หลังจากให้สารสกัด แต่ไม่มีผลแก้ปวดในหนูถีบจักร เมื่อทดลองด้วยวิธี tail-flick test แม้ทดลองในขนาดสูงถึง 6 ก./กก. นอกจากนี้สารสกัด ขนาด 0.5, 2, 4 ก./กก. มีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย 1% carragenan แต่มีฤทธิ์น้อยกว่ายา piroxicam ในการทดสอบความเป็นพ...