Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเก๋ากี้ดำ

เก๋ากี้ดำ หรือ โกจิเบอร์รี่ดำ (Lycium ruthenicum) มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นพืชทนแล้งและทนเค็ม การแพทย์แผนโบราณของจีนและทิเบตระบุว่า เก๋ากี้ดำใช้รักษาความผิดปกติของหัวใจ ภาวะประจำเดือนผิดปกติ ภาวะหมดประจำเดือน โรคนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะและท่อไต กลากเกลื้อน ฝี และเลือดออกตามไรฟัน สารสำคัญที่พบในส่วนผลของเก๋ากี้ดำคือ สารในกลุ่ม flavonoids, anthocyanins, polysaccharides, phenolic acids, carotenoids, alkaloids, essential oils, และ fatty acids โดยสีดำของผลเกิดจากสาร anthocyanins ซึ่งไม่พบในโกจิเบอร์รี่หรือเก๋ากี้ที่มีสีส้ม (Lycium barbarum) จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบสาร anthocyanins จำนวน 37 ชนิด รวมทั้งอนุพันธ์ต่างๆ เช่น peonidin, petundin, pelargonidin, cyanidin, malvidin, และ delphinidin นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญในกลุ่ม polysaccharides เช่น glucan และ rhamnogalacturonan I ซึ่งเก๋ากี้ดำจะมีปริมาณของสาร polysaccharides มากกว่าในเก๋ากี้สีส้ม แต่จะมีปริมาณของสาร carotenoids น้อยกว่า การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สาร flavonoids และสาร anthocyanins มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่สาร polysaccharides มีฤทธิ์ต้านความเมื่อยล้า ต้านออกซิเดชั่น ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิด T cell และ B cell เพิ่มการเกิด macrophage phagocytosis และต้านการอักเสบ นอกจากนี้มีรายงานว่า สารสกัดเก๋ากี้ดำช่วยป้องกันรังสีและมีฤทธิ์ชะลอวัย แต่ทั้งหมดยังเป็นการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

28

ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของสะแกนา
ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของสะแกนา สารสกัดเมธานอลจากใบสะแกนา (Combretum quadranqulare Kurz.) แสดงฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับในหนูทดลองที่ถูกชักนำให้ตับถูกทำลายด้วย D-galactosamine (D-GalN) / lipopolysaccharide ( LPS ) และในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกทำลายด้วย D-GalN / tumor necrosis factor-Alpha ( TNF-Alpha ) โดยสามารถแยกสารสกัดบริสุทธิ์จากใบสะแกนาได้มากกว่า 30ชนิด และพบว่าสารประเภทฟลาโวนอยด์ ( flavonoids )และไตรเทอร์ปีนชนิดไซโคลอาร์เทน (...

1033

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียมการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม (Allium sativum J Agric Food Chem. 2014;62(8):1875-80 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1043

ฤทธิ์ลดไขมันของดอกเก๊กฮวย
ฤทธิ์ลดไขมันของดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum morifolium )ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัด polyphelol จากดอกเก๊กฮวย ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดและในตับสูง โดยการเลี้ยงด้วยนมที่มีไขมันสูง จากนั้นป้อนสารสกัด polyphenol จากดอกเก๊กฮวยขนาดวันละ 75, 150 และ 300 มก./กก. ตามลำดับ นาน 6 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทำการชำแหละซาก แยกเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับเพื่อตรวจวิเคราะห์ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ (histological techniques) วิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข...

1039

ฤทธิ์ต้านพิษงูแมวเซาของสารสกัดเอทานอลและสาร
ฤทธิ์ต้านพิษงูแมวเซาของสารสกัดเอทานอลและสาร piperine จากผลดีปลีการศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของผลดีปลี (Piper longum L.) ในหนูเม้าส์ โดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (prophylactic immunization) ของหนูด้วยการฉีดสารสกัดเอทานอลจากผลดีปลี หรือสาร piperine ซึ่งเป็นสารสำคัญในผลดีปลี เข้าใต้ผิวหนังในขนาด 750 และ 4.5 มก./กก. ตามลำดับ (initial dose) และขนาด 375 และ 2.25 มก./กก. ตามลำดับ (หลังจาก initial dose 14 วัน) และในวันที่ 30 จึงนำเลือดของหนูมาทดสอบ การทดสอบด้วยวิธี lethality neutralization assay ทั้งในหลอดทดลองแ...

1443

ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดี
ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีการไขว้กลุ่ม (cross-over) เพื่อศึกษาผลของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea flower extract; CTE) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำนวน 15 คน อายุเฉลี่ย 22.53 ± 0.30 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) เฉลี่ย 21.57 ± 0.54 กก./ม2 โดยอาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆ ในเลือดเพื่...

103

เล็คตินจากเมล็ดสะตอเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว
เล็คตินจากเมล็ดสะตอเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว การศึกษาผลของเล็คตินที่แยกได้จากเมล็ดสะตอ (Pakia speciosa  Hassk.) ต่อการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวที่ได้จากอาสาสมัครสุขภาพดีและจากผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร โดยใช้วิธีวัดการนำเข้า (incorporation) [3H] thymidine ในดีเอ็นเอของเม็ดเลือดขาว พบว่าเล็คตินทำให้เม็ดเลือดขาวแบ่งตัวเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของเล็คติน และลดลงเมื่อความเข้มข้นของเล็คตินมากเกินไป ผลของเล็คตินต่อเม็ดเลือดขาวที่แยกจากเลือดผู้ป่วย...

1662

ผลของสารสกัดหญ้าฝรั่นต่อคุณภาพการนอนหลับ
ผลของสารสกัดหญ้าฝรั่นต่อคุณภาพการนอนหลับการศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองทาง มีการสุ่ม มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุมแบบคู่ขนาน (double-blind, randomized, placebo-controlled parallel study) เพื่อศึกษาผลของการได้รับสารสกัดหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ต่อคุณภาพการนอนหลับ ในอาสาสมัครจำนวน 66 คน อายุระหว่าง 25-70 ปี และมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับ (chronic primary sleep disorder) ในระดับอ่อนถึงปานกลาง (มีค่า Insomnia Severity Index ระหว่าง 7 และ 21) ร่วมกับมีอาการของโรควิตกกังวล (anxiety) ในระดับอ่อนถึงปาน...

48

ฤทธิ์ของเทียนดำต่อกระเพาะอาหาร
ฤทธิ์ของเทียนดำต่อกระเพาะอาหาร จากการทดลองเมื่อให้น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำ ( Nigella sativa Linn. ) แก่หนูขาวปกติพบว่า จะทำให้เพิ่มปริมาณการหลั่งของสารเมือก , glutathione และลดปริมาณhistamine ของเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร และจากการทดลองในสัตว์ทดลองที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำก่อนที่จะถูกชักนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอธานอลพบว่า น้ำมันจากเมล็ดเทียนดำสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 53.56% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุ...

473

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร procyanidins จากองุ่นทดสอบฤทธิ์ของสาร procyanidins จากเมล็ดองุ่น ความเข้มข้น 45 มคก./มล. กับเซลล์ macrophage Raw 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโฟมเซลล์ (foam cell) ด้วย low density lipoproteins ที่ถูกออกซิไดซ์ [moderatedly oxidized LDL (oxLDL) และ minimally oxidized LDL (moxLDL)] ความเข้มข้น 25 มคก./มล. หรือเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) ความเข้มข้น 0.5 มคก./มล. ร่วมกับ oxLDL ความเข้มข้น 25 มคก./มล. ผลการทดลองพบว่าสาร procyanidins ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด...