Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเก๋ากี้ดำ

เก๋ากี้ดำ หรือ โกจิเบอร์รี่ดำ (Lycium ruthenicum) มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นพืชทนแล้งและทนเค็ม การแพทย์แผนโบราณของจีนและทิเบตระบุว่า เก๋ากี้ดำใช้รักษาความผิดปกติของหัวใจ ภาวะประจำเดือนผิดปกติ ภาวะหมดประจำเดือน โรคนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะและท่อไต กลากเกลื้อน ฝี และเลือดออกตามไรฟัน สารสำคัญที่พบในส่วนผลของเก๋ากี้ดำคือ สารในกลุ่ม flavonoids, anthocyanins, polysaccharides, phenolic acids, carotenoids, alkaloids, essential oils, และ fatty acids โดยสีดำของผลเกิดจากสาร anthocyanins ซึ่งไม่พบในโกจิเบอร์รี่หรือเก๋ากี้ที่มีสีส้ม (Lycium barbarum) จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบสาร anthocyanins จำนวน 37 ชนิด รวมทั้งอนุพันธ์ต่างๆ เช่น peonidin, petundin, pelargonidin, cyanidin, malvidin, และ delphinidin นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญในกลุ่ม polysaccharides เช่น glucan และ rhamnogalacturonan I ซึ่งเก๋ากี้ดำจะมีปริมาณของสาร polysaccharides มากกว่าในเก๋ากี้สีส้ม แต่จะมีปริมาณของสาร carotenoids น้อยกว่า การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สาร flavonoids และสาร anthocyanins มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่สาร polysaccharides มีฤทธิ์ต้านความเมื่อยล้า ต้านออกซิเดชั่น ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวชนิด T cell และ B cell เพิ่มการเกิด macrophage phagocytosis และต้านการอักเสบ นอกจากนี้มีรายงานว่า สารสกัดเก๋ากี้ดำช่วยป้องกันรังสีและมีฤทธิ์ชะลอวัย แต่ทั้งหมดยังเป็นการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

582

ผลของการบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ต่อความดันและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่
ผลของการบริโภคน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ต่อความดันและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2การทดลองในผู้สูงอายุ 40 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 17 คน (ชาย 3 คน หญิง 14 คน อายุเฉลี่ย 81.8 ± 6.9 ปี) และผู้สูงอายุสุขภาพดี 23 คน (ชาย 6 คน หญิง 17 คน อายุเฉลี่ย 83.7 ± 7.1 ปี) ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure) ลดลงโดยไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีอื่นๆ ในเล...

1604

ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์
ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยู่ในวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน (peri- and postmenopausal women) อายุ 40-72 ปี จำนวน 16 คน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพ (standardized hop extract) ต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใช้คือ tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, และ alprazolam ตามลำดับ โดยเริ่มต้นอาสาสมัครจะได้รับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก....

234

ผลของ
ผลของ mangiferin ต่อการป้องกันรังสี หนูถีบจักรที่ได้รับสาร mangiferin จากมะม่วง ความเข้มข้น 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 17.5, 25, 50, 75 และ 100 มก./กก. ก่อนได้รับรังสีแกมม่า 10 Gy จะช่วยป้องกันการเกิดอาการเจ็บป่วยและตายเนื่องจากรังสีได้ ที่ความเข้มข้น 2 มก./กก. จะให้ผลในการป้องกันสูงที่สุด และจะลดลงเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น และสารความเข้มข้น 2 มก./กก. จะเท่ากับ 1/200 ของความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50% คือ 400 มก./กก. Phytomedicine 2005;12:209-15 ข้อมูลอ้างอิงจา...

1006

ฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหารของเนียมหูเสือ
ฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหารของเนียมหูเสือ (Coleus aromaticus )ศึกษากระตุ้นความอยากอาหารของเนียมหูเสือ (Coleus aromaticus ) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 32 คน (เพศชาย 24 คน และ เพศหญิง 8 คน) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 คน โดยในแต่ละกลุ่มให้มีอาสาสมัครเพศชาย 6 คน และอาสาสมัครเพศหญิง 2 คน) กลุ่มที่ 1 ให้เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 - 4 ให้ดื่มน้ำคั้นสดใบเนียมหูเสือความเข้มข้น 12, 18 และ 24% ตามลำดับ โดยให้ดื่มขนาด 170 มล. หลังจากนั้น 30 นาทีทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์ค่าทาง...

1549

สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิ
สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิการศึกษาความเป็นพิษต่ออสุจิของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) โดยเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 35 คน จากนั้นนำมาบ่มในหลอดทดลองร่วมกับอาหารเลี้ยง human tubular fluid และ 1% bovine serum albumin ซึ่งมีสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอความเข้มข้น 0, 0.025, 0.25, 2.5, 25, 250 และ 2,500 มคก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอสุจิด้วยเครื่อง Sperm Class Analyzer (SCA, version 4.1...

1582

การศึกษาทางคลินิกผลของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่อการเรียนรู้
การศึกษาทางคลินิกผลของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลเบอร์รีต่อการเรียนรู้ (cognitive function) ของอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีการศึกษาทางคลินิก (single-blind randomized placebo controlled) ผลต่อทักษะสมอง (executive function; EF) และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในช่วงระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี ในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ 20-30 ปี จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มที่จะได้รับน้ำปั่นผลไม้รวมตระกูลเบอร์รี ได้แก่ blueberry, strawberry, raspberry และ blackberry ปริมาณ ...

488

ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม (Human breast cancer MCF-7 cell)ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะในชามีสารประกอบโพลีฟีนอลชื่อว่า catechins ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสาร catechins และ caffeine ในชา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Camellia japonica, Camellia tenuifloria, Camellia oleifera, Camellias  และ Camellia sinensis  พบว่าในชาทั้ง 6 สายพันธุ์มีปริมาณ caffeine น้อยมากเมื่อเทียบกั...

480

สารสกัด
สารสกัด procyanidins และ gypenosides จากเมล็ดองุ่น ลดภาวะดื้ออินซูลินการศีกษาฤทธิ์ของสารสกัด procyanidins (GSP) , gypenosides (GPE) จากเมล็ดองุ่น และ procyanidins ร่วมกับ gypenosides ต่อภาวะดื้ออินซูลินในหนูเม้าส์และเซลล์ HepG2 โดยแบ่งการทดลองเป็น 6 กลุ่ม, 2 กลุ่มควบคุม และ 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มควบคุมที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารปกติและอาหารที่มีไขมันสูง ตามลำดับ สำหรับกลุ่มทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 ให้กินอาหารที่มีไขมันสูง ป้อนสารสกัด GSP (GSP80), GPE (GPE80), GSP + GPE (1:1) (GSP40+ GPE40) ขนาด 8...

1586

สารสกัดขิงกับยา
สารสกัดขิงกับยา loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้าขิง เปรียบเทียบกับยาแก้แพ้ loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โดยทดสอบในผู้ป่วย จำนวน 80 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขิง ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (1 แคปซูล ประกอบ ด้วยสารสกัดขิง 125 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยา loratadine ขนาด 10 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประเมิน ผลจากคะแนนอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score...