Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารโพลีแซคคาไรด์จากผลโกจิเบอร์รี่

โกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum L.) เป็นพืชพื้นเมืองของจีน และประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ผลมีสีแดงเนื่องจากประกอบด้วยสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.03% ถึง 0.5% ของน้ำหนักผลแห้ง โดยมีสาร zeaxanthin dipalmitate เป็นสารสำคัญหลัก ส่วนประกอบสำคัญของผลโกจิเบอร์รี่ คือ คาร์โบไฮเดรต (ประมาณ 51%) ซึ่งพบว่าสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากผลโกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum polysaccharides: LBPs) เป็นสารสำคัญหลักที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การศึกษาจำนวนมากพบว่า สารสกัด LBPs หรือ สารบริสุทธิ์ LBP มีผลต่อระดับกลูโคสและไขมันในเลือด และลดการเกิดภาวะ oxidative ที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
  การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงด้วย alloxan พบว่า LBP ทำให้อินซูลินมีความไวมากขึ้น และทำให้จำนวนตัวขนส่งน้ำตาลกลูโคสชนิด glucose transporter type 4 (GLUT-4) บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของกล้ามเนื้อลายเพิ่มขึ้น ระดับน้ำตาลกลูโคส, ไตรกลีเซอไรด์, ผลรวมคอเลสเตอรอล, และ LDL ในเลือดมีระดับลดลง ในขณะที่อินซูลินและ HDL มีระดับเพิ่มขึ้น คาดว่ากลไกการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลของ LBP อาจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการใช้และการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส โดย LBP กระตุ้นการทำงานของ glycogen synthetase และเพิ่มการปลดปล่อย insulin like growth factor (IGF) จากตับ รวมทั้งยับยั้งการปลดปล่อย glucagon จากอัลฟ่าเซลล์ (α-cells) จากตับอ่อน เพิ่มการหลั่งอินซูลิน ทำให้การแบ่งตัวของเบต้าเซลล์ (β-cells) ในตับอ่อนเพิ่มขึ้น ยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ hexokinase และ pyruvate kinase ในเซลล์ตับ ซึ่งส่งผลในระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์ลดไขมันของ LBP จะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอล และการกระตุ้นตัวรับ LDL (LDL receptor) ในตับ ซึ่งส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดลดลง
  การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) จำนวน 67 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (37 ราย) รับประทานแคปซูลที่บรรจุ LBP 150 มก. และ microcrystalline cellulose (ยาหลอก) 150 มก. กลุ่มที่ 2 (30 ราย) รับประทานแคปซูลที่บรรจุ microcrystalline cellulose (ยาหลอก) 300 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 3 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้รับ LBP มีค่าพื้นที่ใต้กราฟของระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมทั้งในด้านของเวลาในการรับประทาน และขนาดของยาที่ใช้ในการศึกษา รวมถึงศึกษากลไกการออกฤทธิ์ที่แท้จริงของ LBPs ในการลดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

444

ชาเขียวช่วยลดพิษจากยาฆ่าแมลง
ชาเขียวช่วยลดพิษจากยาฆ่าแมลงเมื่อป้อนสารสกัดจากชาเขียวให้หนูขาวทางปาก ขนาด 60 มก./ตัว/วัน ในหนูปกติ (ไม่ได้รับยาฆ่าแมลง) และหนูที่ได้รับยาฆ่าแมลง fenitrothion organophosphate ขนาดต่ำและขนาดสูง (10 และ 20 มก./กก. ตามลำดับ) โดยให้สารสกัด 1 ชม. ก่อนได้ยาฆ่าแมลง เป็นเวลานาน 28 วัน พบว่า หนูขาวปกติที่ได้รับสารสกัดชาเขียว ไม่มีความผิดปกติใดๆของเซลล์ตับและไต ส่วนหนูขาวที่ได้ยาฆ่าแมลงจะมีการทำลายของเซลล์ตับ ไต และเกิดอนุมูลอิสระสูงขึ้น (lipid peroxidation สูงขึ้น, ระดับ glutathione (GSH) และเอนไซม์ g...

943

ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน
ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ของสารประกอบเคซึ่งเป็นสารสุดท้ายจากการเมแทบอลิซึมของจินเซ็นโนไซด์สารประกอบเค (compound K, CK) เป็นสารสุดท้ายจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารจินเซ็นโนไซด์ชนิด protopanaxadio ในลำไส้ ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวานแต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลระยะยาวของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยใช้ cell lines MIN 6 ใน...

396

ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น
ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น และลดคอเลสเตอรอลของงาการศึกษาในหนูขาวจำนวน 48 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมเป็นหนูปกติให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นหนูปกติและให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของผงงา 5% และ 10% ตามลำดับ กลุ่มที่4 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้มีระดับคอเลสเตอรอลสูง โดยให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอล 0.5% และ sodium taurocholate 1% ในอาหาร กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นหนูที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และกินอาหารที่มีส่วนผสมของผงงา 5% และ 10% ตามลำดับ ทำการทดลองนาน...

430

ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง
ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง การทดสอบฤทธิ์ของสาร P9605 ซึ่งเป็นสารสกัดเอทานอลจากพริกหาง ( Piper cubeba   ) พบว่ามีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน โดยสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MCF-7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสารเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารแอนโดรเจน ไปเป็นสารเอสโตร-เจน โดยที่สาร P9605 มีกลไกเข้าแย่งจับกับ estrogen receptor ทั้งชนิดอัลฟาและเบต้า สาร P9605 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารดังกล่าวย...

18

สารต้านเชื้อราชนิดใหม่จากใบ
สารต้านเชื้อราชนิดใหม่จากใบ Piper hispidum เมื่อแยกสารสกัด dichloromethane ของใบ Piper hispidum ได้สาร pyrrolidine amide ชนิดใหม่ซึ่งแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อรา Cladosporium sphaerospermumJ Nat Prod 1998; 61: 637-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

952

น้ำแตงโม
น้ำแตงโม : เครื่องดื่มบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในนักกีฬาการศึกษาเรื่องการดูดซึมของสาร L-citrulline ในเซลล์ Caco-2 โดยใช้น้ำแตงโมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ น้ำแตงโมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (80 °C, 40 วินาที) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน L-citrulline ที่ละลายในน้ำ พบว่าสาร L-citrulline จะถูกดูดซึมได้สูงสุด เมื่ออยู่ในน้ำแตงโมและไม่ผ่านความร้อน จากนั้นมีการศึกษาผลของน้ำแตงโมในนักกีฬาชาย อายุเฉลี่ย 22.7±0.8 ปี จำนวน 7 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ดื่มน้ำแตงโมธรรมชาติที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ปริ...

1218

ฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดของเมล็ดมะรุม
ฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดของเมล็ดมะรุมการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ soluble epoxide hydrolase (sEH) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวขององคชาต (penile erection) ในหลอดทดลอง ของสารสกัดเมทานอลและสารสกัดน้ำของพืชจำนวน 30 ชนิด พบว่าสารสกัดเมทานอลของเมล็ดมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MEMO) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าวได้ดีที่สุด ที่ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 1.7 ± 0.1 มคก./มล. เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวมาทดสอบกับกล้ามเนื้อเรียบส่วนคอร์ปัส คาเวอร์โนซัม (c...

1549

สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิ
สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิการศึกษาความเป็นพิษต่ออสุจิของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) โดยเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 35 คน จากนั้นนำมาบ่มในหลอดทดลองร่วมกับอาหารเลี้ยง human tubular fluid และ 1% bovine serum albumin ซึ่งมีสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอความเข้มข้น 0, 0.025, 0.25, 2.5, 25, 250 และ 2,500 มคก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอสุจิด้วยเครื่อง Sperm Class Analyzer (SCA, version 4.1...

655

สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคติน
สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคตินการศึกษาฤทธิ์ลดความเป็นพิษจากนิโคตินของสารลิกแนนจากงาในหนูแรทผิวเผือกเพศผู้ที่ได้รับพิษจากนิโคติน โดยการฉีดนิโคตินครั้งละ 3.5 มก./กก.น้ำหนักตัว เข้าใต้ผิวหนัง ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารลิกแนนจากงา ขนาด 0.1 หรือ 0.2 ก.ต่ออาหาร 100 ก. ผลการศึกษาพบว่าสารลิกแนนจากงาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ Low Density Lipoprotein cholesterol และ Very Low Density Lipoprotein cholesterol ช่วยเพิ่มปริมาณ High Density Lipoprotein cholesterol และเอ...