Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากผิวถั่วดำ

ผิวของถั่วดำ (Phaseolus vulgarisO-glucoside, petunidin-3-O-glucoside, และ malvidin-3-O-glucoside และจากการทดลองหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสารกลุ่มนี้คือ ที่สภาวะความเป็นกรดที่ pH 2.5 อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีค่าครึ่งชีวิต 277 วัน นอกจากจะสามารถนำมาทำสีผสมอาหาร เช่นแต่งสีในเครื่องดื่มได้แล้ว ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจอีกด้วย การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด 24%เอทานอลจากผิวของถั่วดำพบว่า สารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลของร่างกายได้ เช่น α-glucosidase (37.8%),α-amylase (35.6%), dipeptidyl peptidase-IV (34.4%), reactive oxygen species (81.6%), นอกจากนี้ยังช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ลำไส้เล็ก (glucose uptake) ผิวของถั่วดำจึงเป็นแหล่งของสาร anthocyanins และสารในกลุ่มฟีนอลิคอื่นๆ ที่สามารถนำมาทำสีผสมอาหารที่อาจจะมีศักยภาพในการที่ต้านโรคเบาหวานได้ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

182

ฤทธิ์สมานแผลของลูกซัด
ฤทธิ์สมานแผลของลูกซัด มีการศึกษาฤทธิ์สมานแผลของเมล็ดลูกซัดในหนู โดยให้หนูกินหรือพอกสารละลายแขวนตะกอนของเมล็ดลูกซัด พบว่าทำให้แผลหายเร็วขึ้น การสร้างเนื้อเยื่อชั้นนอกและชั้นใต้ผิวหนังเร็วขึ้น มีการกระตุ้นการสร้าง collagen โปรตีน และ DNA และเพิ่ม tensile strength J Clinical Biochem Nutri 2000;28(2):56-67. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1475

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสาร acrylamide ในขนมปังของสาร EGCG จากชาเขียวการศึกษาผลของการเติมสาร (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ที่สกัดได้จากชาเขียว (green tea) ต่อการเกิดสาร acrylamide ในระหว่างกระบวนการอบขนมปัง โดยเติม EGCG ในขนาด 3.3, 6.6 และ 9.9 ก./กก. ลงในสูตรการทำขนมปังขาว แล้ววิเคราะห์การเกิดสาร acrylamide ด้วย liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) พบว่า EGCG สามารถลดการเกิด acrylamide ได้ 30.2%, 34.3% และ 37.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติม EGCG และทำให้ความชื้นข...

1204

ผลของโสมเกาหลีแดงต่ออาการตาแห้งในผู้ป่วยโรคต้อหิน
ผลของโสมเกาหลีแดงต่ออาการตาแห้งในผู้ป่วยโรคต้อหินมีผู้ป่วยโรคต้อหินจำนวนมากที่เกิดอาการตาแห้ง เนื่องจากใช้ยาหยอดตาเพื่อรักษาต้อหิน การศึกษาผลของโสมเกาหลีแดงในผู้ป่วยโรคต้อหิน จำนวน 49 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมเกาหลีแดง ขนาด 3 ก./วัน (แคปซูลผงโสมเกาหลีแดง ขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล, 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ประเมินผลการศึกษาโดยวัดจากค่าความคงตัวของผิวของน้ำตา (tear film stability), การย้อมสีกระจกตา (fluorescein corneal staining), การขยายตัวของเส้นเลือดเลี้ย...

1523

ผลของสารสกัดผลยอในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
ผลของสารสกัดผลยอในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบการศึกษาในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ จำนวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 96% เอทานอลจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) ความเข้มข้น 5% กลุ่มที่ 2 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.1% และกลุ่มที่ 3 ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากผลยอ 2.5% ผสมกับยา chlorhexidine 0.05% โดยใช้ในปริมาณ 15 มล. และกลั้วปากเป็นเวลา 30 วินาที หลังจากแปรงฟันในตอนเช้าและกลางคืนก่อนเข้านอน เป็นเวลา 7 วัน ทำการประเมินผลโดยวัดค่าดัชน...

731

ลดคอเลสเตรอลด้วย
ลดคอเลสเตรอลด้วย Phytosterol จากน้ำมันรำข้าวการศึกษาแบบ Randomized, double-blind, crossover ในอาสาสมัครคอเลสเตอรอลสูงระดับปานกลาง (มีระดับคอเลสเตอรอล 5 - 7.5 mmol/l และระดับไตรกลีเซอไรด์ ≤ 4.5 mmol/l)อายุ 30-65 ปี จำนวน 80 คน แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทาน spread 3 ชนิด คือ spread (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาขนมปัง) จากน้ำมันรำข้าว (RBOS: phytosterol 118 มิลลิกรัม และ γ-oryzanol 30 มิลลิกรัม), standard spread หรือ Phytosterol-enriched spread (phytosterol 1600 มิ...

88

ฤทธิ์ต้านการเคลื่อนไหวของลำไส้และต้านอาการท้องเสียของเทียนดำ
ฤทธิ์ต้านการเคลื่อนไหวของลำไส้และต้านอาการท้องเสียของเทียนดำ ทำการทดลองให้สารสกัดน้ำของเมล็ดเทียนดำ ( Nigella sativa Linn. ) แก่หนูทางปาก หลังจากนั้น 30 นาที ฉีด serotonin creatinine sulfate ขนาด 60 ไมโครกรัมต่อ กิโลกรัม เข้าทางช่องท้อง สังเกตอาการทุกครึ่งชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และวัดผลของอาการท้องเสียโดยใช้ค่า Purging index (PI) พบว่า สัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเทียนดำ มีค่า PI เป็น 0 ที่ทุกชั่วโมงของการสังเกตผล ยกเว้นภายหลังการทดสอบชั่วโมงที...

1244

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของลูกใต้ใบศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri ) โดยป้อนสารสกัดดังกล่าวขนาด 250-500 มก./กก. นาน 4 สัปดาห์ ให้กับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะอ้วนและด้วยการฉีด steptozotocin และเลี้ยงด้วยอาหารทที่มีไขมันสูง พบว่าสารสกัดเอทานอลลูกใต้ใบขนาด 500 มก./กก. มีผลลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน (กลุ่มควบคุม) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห...

289

เปลือกต้นตะบูนขาวช่วยลดอาการท้องเสีย
เปลือกต้นตะบูนขาวช่วยลดอาการท้องเสียเมื่อป้อนสารสกัดด้วยเมทานอลจากเปลือกต้นตะบูนขาว ขนาด 250 และ 500 มก./กก. ให้หนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้ท้องเสียด้วยน้ำมันละหุ่งและแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าสารสกัดสามารถลดอาการท้องเสียได้ โดยไปลดปริมาณอุจจาระที่ถ่ายทั้งหมด และปริมาณอุจจาระเหลว นอกจากนั้นยังช่วยลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยJ Ethnopharmacol 2007;199:539-42 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

164

สารยับยั้งการสังเคราะห์
สารยับยั้งการสังเคราะห์ melanin จากหม่อน สารสกัดจากหม่อนด้วย 85% methanol มีผลยับยั้งการสังเคราะห์ melanin โดยไปยับยั้ง tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน dopa ไปเป็น dopachrome ในกระบวนการสังเคราะห์ melanin mulberroside F หรือ morcin M-6, 3′-di-O-beta-D-glucopyranoside ซึ่งสกัดจากใบหม่อนมีฤทธิ์ดังกล่าว และยังยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ แต่ฤทธิ์อ่อนกว่า Kojic acid ผลการทดลองนี้แสดงว่าสาร mulberroside อาจนำมาใช้ทำให้ขาวBiol Pharm Bull 2002;25(8):1045-8 ข้อมูลอ้างอิงจ...