Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อฮอร์โมนเพศชาย

ศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อระดับฮอร์โมนเพศชายในระยะยาว โดยสุ่มสำรวจประชากรเพศชายที่อาศัยในเมืองปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งมีประวัติการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมมานานมากกว่า 2 ปี จำนวน 19 คน (อายุเฉลี่ย 30±5.6 ปี) จากการตอบแบบสอบถามพบว่า อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครทั้ง 19 คนที่เริ่มดื่มน้ำต้มใบกระท่อมคือ 22.5±6.0 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมโดยเฉลี่ยนานมากกว่า 6 ปี และขนาดที่ดื่มโดยเฉลี่ยคือ วันละ 3.5 แก้ว (เทียบเท่ากับการได้รับสารสำคัญ mytragynine เท่ากับวันละ 76.23-94.15 มก.) และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเพศได้แก่ testosterone, follicle stimulating hormone (FSH) และ luteinizing hormone (LH) และค่าชีวเคมีในเลือดอื่นๆ พบว่า การดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในขนาดและระยเวลาดังกล่าวไม่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศของอาสาสมัครและค่าชีวเคมีในเลือดแต่อย่างใด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มน้ำต้มใบกระท่อมไม่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายแต่อย่างใด

J Ethnopharmacol. 2018; 221: 30-36.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

982

ฤทธิ์ของสารอัลฟ่า-แมงโกสติน
ฤทธิ์ของสารอัลฟ่า-แมงโกสติน ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA polymerase, topoisomerase และยับยั้งเซลล์มะเร็งในคนสารอัลฟ่า-แมงโกสติน และสารสกัดเอทานอลจากเปลือกผลมังคุด 5 ชนิด ได้แก่ 3-isomangostin, xanthone, 9,10-anthraquinone, 9-anthracenecarboxylic acid และ anthracene มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ DNA (DNA polymerase ; pol) และยับยั้งเซลล์มะเร็งในคน โดยสารอัลฟ่า-แมงโกสตินมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DNA polymerase ได้มากที่สุด ซึ่งค่าความเข้มข้นในการยับยั้งได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) ) มีค่าเท่ากับ 14.8 ...

1429

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลชีพของสารสำคัญจากน้ำตาลสด
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลชีพของสารสำคัญจากน้ำตาลสดน้ำเชื่อม (ความหวาน 72 °B) ที่ได้จากช่อดอกของต้นตาล Borassus flabellifer Linn. เมื่อนำมาแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี พบว่าสารสำคัญประกอบด้วย 2,3,4-trihydroxy-5-methylacetophenone, nicotinamide, และ uracil จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ Total phenolic content (TPC) และ ปริมาณของ Total flavonoid content (TFC) ของน้ำเชื่อมที่ได้ มีปริมาณเทียบเท่ากับ gallic acid 244.70 ± 5.77 มก./น้ำเชื่อม 1 กก. และ เทียบเท่ากับ quercetin ...

536

ผลของโสมต่อความจำและการเรียนรู้
ผลของโสมต่อความจำและการเรียนรู้การศึกษาผลของสารสกัดจากรากโสมแดง (Panax ginseng  ) ขนาด 50 มก./กก. สารสกัดโสมแดงที่ได้จากกระบวนการ Biotransformation โดยเชื้อแบคทีเรีย Bifidobacterium longum   H-1 (RGB) ขนาด 50 มก./กก. และสารสำคัญจากโสมแดงซึ่งประกอบด้วย ginsenosides Rb1, Rg3 และ Rh2 ขนาด 10, 20 หรือ 40 มก./กก. โดยให้หนูเม้าส์เพศผู้ที่ถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลงด้วยยา scopolamine กินสารในขนาดต่างๆ ข้างต้น แล้วทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำโดยใช้วิธี passive avoid...

655

สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคติน
สารลิกแนนจากงาช่วยลดพิษของนิโคตินการศึกษาฤทธิ์ลดความเป็นพิษจากนิโคตินของสารลิกแนนจากงาในหนูแรทผิวเผือกเพศผู้ที่ได้รับพิษจากนิโคติน โดยการฉีดนิโคตินครั้งละ 3.5 มก./กก.น้ำหนักตัว เข้าใต้ผิวหนัง ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารลิกแนนจากงา ขนาด 0.1 หรือ 0.2 ก.ต่ออาหาร 100 ก. ผลการศึกษาพบว่าสารลิกแนนจากงาช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ Low Density Lipoprotein cholesterol และ Very Low Density Lipoprotein cholesterol ช่วยเพิ่มปริมาณ High Density Lipoprotein cholesterol และเอ...

1031

สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อม
สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อมศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba ) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานของสมองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม โดยทำการทดลองในหนูแรท 48 ตัวที่ผ่านการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Y-maze test จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร D -galactose เข้าทางช่องท้องเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขนาดวันละ 100 มก./...

285

ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม
ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม lignans จากลูกใต้ใบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ และเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของไต เป็นต้น จึงได้มีการทดลองผลจากลูกใต้ใบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงด้วย potassium oxonate และกรดยูริค โดยป้อนหนูขาวด้วยสารสกัดเมทานอลจากใบลูกใต้ใบ ขนาด 100, 200, 500 และ 1,000 มก./กก. นาน 7 วัน พบว่ากรดยูริคในเลือดหนูลดลง 57.08, 59.44, 77.47 และ 83.91% ตามลำดับ ให้ผลคล้ายกับยา allopurinol...

895

ผลของสารสำคัญจากอบเชยจีนต่อภาวะหัวใจขาดเลือดในหนูแรท
ผลของสารสำคัญจากอบเชยจีนต่อภาวะหัวใจขาดเลือดในหนูแรทการทดสอบประสิทธิภาพของสาร 2-methoxycinnamaldehyde (2-MCA) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) ในหนูแรทเพศผู้ที่โตเต็มที่ โดยทำการสุ่มให้หนูได้รับน้ำกระสายยา หรือได้รับสาร 2-MCA ขนาด 100 หรือ 200 มคก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 60 นาที ก่อนทำให้หนูเกิดภาวะขาดเลือดด้วยการปิดกั้นหลอดเลือดหัวใจด้านซ้าย (left anterior descending coronary artery) เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงปล่อยให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง (repe...

842

น้ำบีทรูทช่วยป้องกันมะเร็งตับ
น้ำบีทรูทช่วยป้องกันมะเร็งตับการศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของบีทรูทในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารก่อมะเร็ง N-nitrosodiethylamine พบว่าการป้อนน้ำบีทรูทให้หนูแรทวันละ 100 มล. ติดต่อกัน 28 วัน ช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP), CYP1A1/1A2 และ CYP2E1 ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับสารก่อมะเร็ง และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP2B รวมทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ NAD(P)H: quinone oxidoretuctase-1 (phase II enzyme เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย) นอกจากนี้น้ำบีทรูทยังช่วยลดคว...

482

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดมะเร็งจากชา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดมะเร็งจากชาสารในกลุ่ม polyphenolic ในชา (Camellia sinensis  ) แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงมาก โดยมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิด oxidative stress ควบคุม carcinogen metabolism และป้องกันการถูกทำลายของ DNA การศึกษาในมนุษย์พบว่าการรับประทานสาร catechins 500 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถลด oxidized LDL ได้ 18% ในขณะที่การรับประทานในขนาด 455 มก./วัน เป็นเวลา 3 เดือน สามารถลดระดับของ hydrogen peroxide, C-reactiveprotein และสารก่อการอักเสบต่างๆ ในเลือด เมื่อเทีย...