Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การรับประทานเห็ดถังเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายขณะการออกกำลังกาย

จากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม แบบปกปิดสองทาง ( Randomized double-blinded controlled trial) ของการรับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายของอาสาสมัครสุขภาพดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (6 คน) ให้รับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีการผสมผงเห็ดชนิดอื่นๆอีก 5 ชนิดในรูปแบบแคปซูล [ประกอบด้วยเห็ดถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris), เห็ดหลินจือ (Garnoderma lucidum), เห็ดนางรมหลวง (Pleurotus eryngii), เห็ดหอม (Lentinula edodes), เห็ดยามาบูชิตาเกะ (Hericium erinaceus), และเห็ดหางไก่งวง (Trametes versicolor) โดยไม่ระบุสัดส่วน] ขนาดวันละ 4 กรัม นานติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 (4 คน) ให้รับประทาน maltodextrin ในขนาดและระยะเวลาเท่ากัน (กลุ่มควบคุม) โดยทุก 1 ทุกสัปดาห์ จะทำการทดสอบสมรรถนะร่างกายด้วยการตรวจวัดค่าความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ (maximal oxygen consumption; VO2max), ระยะเวลาก่อนหมดแรง (time to exhaustion; TTE) และระดับของการออกกำลังกายที่ทำให้ต้องหายใจหนักขึ้น (ventilatory threshold; VT) ในระหว่างที่อาสาสมัครทำการออกกำลังกายบนเครื่อง cycle ergometer และทำการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของกำลังงานที่ทำได้สูงสุดต่อมวลร่างกาย (relative peak power output; RPP), ค่าเฉลี่ยของกำลังงานที่ทำได้ (average power output; AvgP), และค่าร้อยละของการหยุดพัก (percent drop; %drop) ในช่วงเวลา 3 นาที ผลจากการทดสอบพบว่าการทานเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีผลทำให้ค่า VO2max, TTE และ VT ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า การทานเห็ดถังเช่าสีทองที่มีการผสมผงเห็ดชนิดอื่นๆอีก 5 ชนิดในรูปแบบแคปซูลเป็นเวลา 3 สัปดาห์อาจช่วยเพิ่มสมรรถนะของร่างกายขณะออกกำลังกายได้

J Diet Suppl. 2016; 13:1-13.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

49

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดรากขลู่ การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในพลาสมาของสารสกัดเมธานอลจากรากขลู่ในหนูขาวปกติ และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน โดยวิธี glucose tolerance test พบว่าสารสกัดขนาด 2 กรัม/กิโลกรัม สามารถลดระดับน้ำตาลในพลาสมาของหนูปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่เวลา 90 นาทีหลังการป้อนน้ำตาลหรือ 120 นาทีหลังการป้อนสารสกัด ส่วนในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin สารสกัดรากขลู่ไม่สามารถลดน้ำตาลในเลือดในพลาสมาได...

379

ผลของเส้น
ผลของเส้น pasta จากถั่วเหลืองต่อหัวใจและระดับไขมันในเลือดJ Nutr 2007;137:2270-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1020

ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลู
ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลูThai J. Pharm. Sci. 2013; 38(suppl.): 63-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

22

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี เมื่อให้สารสกัดด้วยน้ำจากรากชิงช้าชาลี (Tinospora cordifolia (D.C.) Miers) แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan ในขนาด 2.5 และ 5 กรัม ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว โดยให้กินติดต่อกันนาน 42 วัน เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับสารสกัดพบว่า สารสกัดรากชิงช้าชาลีมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและในปัสสาวะหนู ลดระดับโคเลสเตอรอล กรดไขมันอิสระ และฟอสโฟไลปิดในสมอง เพิ่มระดับฮีโมโกลบิ...

104

ฤทธิ์ลดไขมันของผลมะระขี้นก
ฤทธิ์ลดไขมันของผลมะระขี้นก เมื่อเลี้ยงหนูขาวด้วยอาหารไขมันสูงนาน 14 วัน พบว่าระดับ HDL cholesterol ในซีรัมต่ำลงระดับโคเลสเตอรอลและไทรกลีเซอรไรด์ในตับสูงขึ้น และเกิด fatty liver แต่เมื่อผสมผงฟรีซดรายจากผลดิบมะระขี้นก ( Momordica charantia   L.) ลงในอาหาร มีผลทำให้ระดับ HDL cholesterol ในซีรัมสูงขึ้น และระดับโคเลสเตอรรอลและไทรกลีเซอไรด์ในตับลดลง J Ethnopharmacol 2000; 72: 331-6 ...

57

ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ จากการทดลองฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ ( Pimpinella anisum Linn. )โดยใช้หลอดลมของหนูที่ถูกทำให้ตีบตัวด้วย methacholineเมื่อให้สารสกัดน้ำ สารสกัดเอทานอล น้ำมันหอมระเหยและtheophylline ( 1mM ) จะแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันหอมระเหยแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมได้น้อยกว่า theophylline ส่วนสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับ theophylline กลไกในการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องก...

461

ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้
ผลของน้ำทับทิมต่อหนูเพศผู้การทดสอบในหนูขาวเพศผู้จำนวน 28 ตัว โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำทับทิม 0.25 มล. + น้ำกลั่น 0.75 มล. กลุ่มที่ 3 ป้อนน้ำทับทิม 0.50 มล. + น้ำกลั่น 0.50 มล. และกลุ่มที่ 4 ป้อนน้ำทับทิม 1.00 มล. ทุกวันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าน้ำทับทิมที่หนูได้รับ สามารถลดระดับของ malondialdehyde ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิด lipid peroxidation และเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ glutathione, glutathione peroxidase, catalase และระดับของวิตามินซี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถใน...

1493

ผลของสารสำคัญจากหญ้าหวานต่อการทำงานของ
ผลของสารสำคัญจากหญ้าหวานต่อการทำงานของ cytochrome p450 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

570

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วงการศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเอทานอลของเม็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นด้วยเอทานอล โดยทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการทำงานของเอนไซม์ phospholipase A2 (PLA22 และเลือกจับตำแหน่ง binding pocket ของเอนไซม์ LAAO จากพิษของงูกะปะและงูเห่า ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้ ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งพิษงูได้ Molecules. 2009; 14(4): 1404-22 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : ส...