Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของข้าวสาลี

ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของข้าวสาลีในสตรีชาวเอเชียใต้วัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 59 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง (จำนวน 29 คน) ให้รับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีวันละ 3.5 กรัม นานติดต่อกัน 10 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุม (30 คน) ไม่ได้รับยาใดๆ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันในเลือดทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงข้าวสาลีมีค่าโคเลสเอตรอลรวม ลดลง 5.4%, LDL ลดลง 4.4%, ไตรกลีเซอไรด์ลดลง 9.5% , และ HDL ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า ระดับไตรกลีเซอไรด์, ไตรเอซิลกลีเซอรอล และ Apolipoprotein B (Apo-B) ของกลุ่มที่ได้รับแคปซูลผงข้าวสาลีมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.043, 0.045, and 0.016 ตามลำดับ). และยังพบว่า การรับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีมีผลลดอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน (menopausal symptoms) ลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (vasomotor 42%, somatic 33%, psychological 50% ในขณะที่ urogenital symptoms ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับประทานแคปซูลผงข้าวสาลีเป็นอาหารเสริมในขนาดและระยะเวลาดังกล่าว มีผลช่วยลดค่าไขมันในเลือดในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้

J Diet Suppl. 2017; 14(5): 503-13.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

720

ผลของสารคาทีชินในชาต่อร่างกาย
ผลของสารคาทีชินในชาต่อร่างกายการศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานระดับกลางจำนวน 182 คน อายุระหว่าง 18 - 55 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 24 - 35 กก./ม2 ไขมันในร่างกายมากกว่า 25% รอบเอวมากกว่า 85 ซม.สำหรับผู้ชาย และไขมันในร่างกายมากกว่า 30% รอบเอวมากกว่า 80 ซม. สำหรับผู้หญิง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มต้องบริโภคเครื่องดื่มที่มีสารคาทีชินในชาเป็นส่วนประกอบ 2 มื้อ/วัน โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานเครื่องดื่มควบคุมทั้ง 2 มื้อ (มีปริมาณสารคาทีชิน 30 มก. และสารคาเฟอีน 10 มก./วัน...

897

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในมันฝรั่ง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในมันฝรั่ง และฤทธิ์ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงการศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดี 8 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งขนาดเล็กอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิว 6-8 ลูก (ประมาณ 138 กรัม) ครั้งเดียว เปรียบเทียบกับผู้ที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งในปริมาณที่เท่ากัน พบว่ามันฝรั่งอบช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งลดสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ จากนั้นได้ทำการศึกษาแบบข้ามกลุ่มต่อในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวน 18 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งม...

1281

ผลของสารกัด
ผลของสารกัด EGb 761 จากแป๊ะก๊วยต่อประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ (cognitive function) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จำนวน 120 คน (เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 70 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 54.87 ± 6.35 ปี) ด้วยวิธี minimental scale examination (MMSE), montreal Cognitive Assessment (MoCa) และ Trial Making Test (TMT) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการคิดและการเรียนรู้ในด้านความสนใจ ระบบความจำระยะสั้น และความรวดเร็...

1158

ฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลม
ฤทธิ์ฆ่าหนอนพยาธิตัวกลม (Aspicularis tetraptera) ของเมล็ดฟักทองป้อนสารสกัดน้ำและเอทานอลจากเมล็ดฟักทอง (Cucurbuta maxima ) ขนาดวันละ 100 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ที่ติดเชื้อหนอนพยาธิตัวกลมชนิด A. tetraptera ตามธรรมชาติ นานติดต่อกัน 7 วัน เปรียบเทียบกับการให้ยาฆ่าพยาธิ ivermectin ผลจากการตรวจนับจำนวนพยาธิในลำไส้ของหนูพบว่า จำนวนพยาธิเฉลี่ยในกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับยา ivermectin กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอล เมล็ดฟักทอง และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำเมล็ดฟักทองมีค่าเท่ากับ 249, 29, 60 และ 107 ตามลำดั...

140

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของควิงเฮาซู
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของควิงเฮาซู เมื่อสกัดแยกสาร artemisimin, dihydro-epidoxyarteannuin B2 และ deoxyartemisinin จากสารสกัดเอทานอลของใบควิงเฮาซู ได้นำไปตรวจสอบผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหนูขาวเนื่องจากเอทานอล และอินโดเมทาซิน พบว่า artemisimin ไม่มีผล แต่สารอีก 2 ชนิดสามารถยับยั้งการเกิดแผลได้ ซึ่งผลนี้เนื่องจากยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน Planta Med 2002;68:515-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภส...

984

ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุน
ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุนศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb1 และ EGb2 จากแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Phytother Res. 2013; 27(4): 515-20. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1056

ฤทธิ์ลดไขมันของสาร
ฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากกระทือ (Zingiber zerumbet )ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสาร zerumbone จากเหง้ากระทือ (Zingiber zerumbet Food Chem Toxicol 2014; 69: 132-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

738

ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำ
ผลป้องกันเซลล์ประสาทของกระชายดำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดเฮกเซนจากเหง้ากระชายดำ พบว่าประกอบด้วยอนุพันธุ์ของ methoxyflavone ได้แก่ 5-hydroxy-3,7-dimethoxyflavone, 5-hydroxy-7-methoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,4'-trimethoxyflavone, 5-hydroxy-3,7,3',4-tetramethoxyflavone และ3,5,7-trimethoxyflavone เมื่อนำสารเหล่านี้ ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 ไมโครโมล มาทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ประสาท โดยทดลองในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง (cortical cells) ของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วยกลูตาเมท พบว่าสาร 5-Hy...

822

Curcumin
Curcumin ช่วยป้องกันโรคตับจากพิษสุราการศึกษาในหนูเม้าส์ที่เป็นโรคตับจากพิษสุรา (alcohol liver disease) จากการป้อน ethanol ขนาด 2.4 ก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และขนาด 4 ก./กก.น้ำหนักตัว ต่ออีก 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นป้อนหนูเม้าส์ด้วย curcumin ขนาด 75 มก./กก./วัน ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ พบว่า curcumin ช่วยป้องกันพิษต่อตับของแอลกอฮอล์ โดยลดการหลั่งเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase จากตับ ลดการก่อตัวของอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) และ malondialdehyde ป้องกั...