Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลชีพของสารสำคัญจากน้ำตาลสด

น้ำเชื่อม (ความหวาน 72 °B) ที่ได้จากช่อดอกของต้นตาล Borassus flabellifer Linn. เมื่อนำมาแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี พบว่าสารสำคัญประกอบด้วย 2,3,4-trihydroxy-5-methylacetophenone, nicotinamide, และ uracil จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ Total phenolic content (TPC) และ ปริมาณของ Total flavonoid content (TFC) ของน้ำเชื่อมที่ได้ มีปริมาณเทียบเท่ากับ gallic acid 244.70 ± 5.77 มก./น้ำเชื่อม 1 กก. และ เทียบเท่ากับ quercetin 658.45 ± 27.86 มก./น้ำเชื่อม 1 กก. ตามลำดับ ซึ่งสาร 2,3,4-trihydroxy-5-methylacetophenone แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าความเข้มข้นของสารที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันที่ทำให้ความเข้มข้นของอนุมูล DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 20.02 ± 0.14 ไมโครโมลาร์ ซึ่งดีกว่าวิตามินซี (IC50 = 22.59 ± 0.30 ไมโครโมลาร์) นอกจากนี้สารดังกล่าวยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Escherichia coli, Mycobacterium smegmatis, Staphylococcus aureus และ S. simulansข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1481

ผลของกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
ผลของกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยโรคโลหิตจางการศึกษาผลของการดื่มสารสกัดมาตรฐานของน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยโรคโลหิตจางจำนวน 130 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 18-50 ปี) โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,000 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 831 มก./ก. และธาตุเหล็ก 78 มก./ก.) กลุ่มที่ 2 ดื่มสารสกัดน้ำกระเจี๊ยบแดงวันละ 1,500 มล. (เทียบเท่ากับการได้รับปริมาณสารสำคัญคือ ascorbic acid 1...

335

ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง
ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (ปริมาณ LDL ≥ 3.36 mmol/L) จำนวน 28 คน รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื้อ ไก่ ไข่ และนมวัว เปรียบเทียบกับอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลือง และนมถั่วเหลือง นาน 6 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มมีค่าความดันเลือด การทำงานของเยื่อบุหลอดเลือด ปริมาณ total cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceride,...

30

ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ
ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ เมื่อให้สารสกัดเมธานอลจากเทียนน้ำ (Jussiaea suffruticosa Linn.) แก่หนูขาวโดยการรับประทานในขนาด 100 ,200และ300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดอุณหภูมิของร่างกายในหนูปกติ และในหนูที่เป็นไข้(ทำให้เป็นไข้ด้วยยีสต์) สารสกัดออกฤทธิ์ภายหลังการรับประทาน 1 ชั่วโมงและมีฤทธิ์อยู่นาน 5 ชั่วโมงPhytomedicine ; 7(3) : 231-34 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุ...

718

สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งกับฤทธิ์ต้านเอนไซม์
สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งกับฤทธิ์ต้านเอนไซม์ xanthine oxidaseการทดสอบสารสกัด 80%เอทานอลจากใบของมะกอกฝรั่ง (Olea europaea  L.) พบว่าสารในกลุ่ม phenolics ที่แยกได้มีฤทธิ์ต้าน xanthine oxidase (XO) ซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเก๊าท์ โดยสาร flavone aglycone apigenin ออกฤทธิ์แรงที่สุดเมื่อเทียบกับยา allopurinol ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคเก๊าท์ และการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสกัดที่ได้ประกอบด้วย phenolic secoiridoid oleuropein (24.8%), caffeic acid (1.89%), luteolin-7-O-β-D-gluc...

397

ผลของสาร
ผลของสาร (-)-epigallocatechin gallate ต่อความเหนื่อยล้าของหนูการศึกษาในหนูขาวเพศผู้ อายุ 7 วัน โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเหนื่อยล้าโดยนำหนูใส่ในกรงที่มีน้ำที่ระดับความสูง 1.5 ซม. อุณหภูมิน้ำ 23 ± 1°C และใส่ steel rings หนักประมาณ 8% ของน้ำหนักตัวหนู ไว้ที่หางของหนู และให้ว่ายน้ำโดยนับเวลาจากที่หนูเริ่มต้นว่ายน้ำจนถึงจมน้ำประมาณ 10 วินาที หากหนูเริ่มจมน้ำให้ช่วยและนำมาใส่กรงพักฟื้น จากนั้นนำหนูที่เหนื่อยล้ามาฉีดสาร (-)-epigallocate-chin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารจากผงชาเขียวขนาด 25,...

1635

เมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งช่วยปรับปรุงความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศหญิง
เมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งช่วยปรับปรุงความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศหญิงApium graveolens L.) ขนาด 500 มก. หรือยาหลอก วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบประเมินการทำหน้าที่ทางเพศในผู้หญิง (female sexual function index: FSFI) ผลการศึกษาพบว่าหลังการรับประทาน 6 สัปดาห์ อาสาสมัครที่ได้รับเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งมีค่า FSFI เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (จาก 14.72±2.88 เป็น 23.02±3.10 ในกลุ่มที่ได้รับเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งและจาก 14.91±...

525

ฤทธิ์ชะลอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวของสารลิกแนนจากลินิน
ฤทธิ์ชะลอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวของสารลิกแนนจากลินินการศึกษาในกระต่ายที่เหนี่ยวนำให้มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 กินอาหารที่มีไขมันสูง (คอเลสเตอรอล 2.5%) นาน 2 และ 4 เดือน ตามลำดับ และกลุ่มที่ 4 กินอาหารที่มีไขมันสูง นาน 2 เดือน จากนั้นให้กินอาหารที่มีไขมันสูง ร่วมกับสารลิกแนนจากลินิน ขนาด 40 มก./กก. อีก 2 เดือน ผลการทดลองพบว่าสารลิกแนนไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว และระดับของไขมันในเลือด (คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ LDL-...

1463

ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก
ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1519

ผลของลูกซัดต่อระดับน้ำตาล
ผลของลูกซัดต่อระดับน้ำตาล ไขมัน อินซูลิน และรีซิสทินในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 56 คน อายุเฉลี่ย 47 ปี ที่ให้รับประทานผงลูกซัด 15 ก. ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการวัดสัดส่วนของร่างกาย ค่าชีวเคมีในเลือด และระดับของอินซูลิน และรีซิสทินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ชักนําใหเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) ของผู้ป่วยก่อนและหลังรับประทานลูกซัด พบว่าค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาล อินซูลิน รีซิสทิน และค่า HOMA-IR (homeostasi...