Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการรับประทานสาร theaflavin ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อในอาสาสมัครสุขภาพดี

จากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุมเป็นยาหลอก (a randomized, double-blind, placebo-controlled study) เพื่อศึกษาผลของการรับประทานสารสีแดงกลุ่ม theaflavin ซึ่งจัดเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) ที่พบในชาดำ (black tea) ต่อน้ำหนักตัว ไขมัน และกล้ามเนื้อ ในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศชายและเพศหญิงชาวญี่ปุ่น จำนวน 30 คน โดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มและสุ่มให้ได้รับสารกลุ่ม theaflavin ขนาด 50 หรือ 100 มก./วัน สารกลุ่ม catechin ซึ่งพบในชาเขียว (green tea) ขนาด 400 มก./วัน หรือ dextrin ซึ่งเป็นยาหลอก (placebo) เป็นเวลานาน 10 สัปดาห์ จากนั้นจึงประเมินผลจาก น้ำหนักตัว (body weight) ร้อยละของไขมันในร่างกาย (body fat percentage), ร้อยละของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous fat percentage) และร้อยละของกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle percentage) ทุก 2 สัปดาห์ พบว่าหลังจากสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับสารกลุ่ม theaflavin ทั้งสองขนาด มีน้ำหนักตัว ร้อยละของไขมันในร่างกาย และร้อยละของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนังลดลง และร้อยละของกล้ามเนื้อโครงร่างเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับสารกลุ่ม catechin หรือยาหลอก จากผลการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า การรับประทานสารกลุ่ม theaflavin ส่งผลดีต่อระดับไขมันและกล้ามเนื้อของอาสาสมัครที่สุขภาพดี

Biosci Biotechnol Biochem 2017;81(2):311-5.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1444

ฤทธิ์ปรับอารมณ์ของสารสกัดจากหญ้าฝรั่น
ฤทธิ์ปรับอารมณ์ของสารสกัดจากหญ้าฝรั่นการศึกษาแบบ double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial ของหญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) ในการปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นของอาสาสมัคร 128 คน ที่รายงานว่ามีอารมณ์ไม่ปกติแต่ไม่พบอาการซึมเศร้า โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม ให้รับประทานยาเม็ดสารสกัดมาตรฐานจากเกสรตัวเมียของหญ้าฝรั่น (affron®) วันละ 22 มก. หรือ 28 มก. หรือยาหลอก นาน 4 สัปดาห์ แล้วให้อาสาสมัครทำการประเมินอารมณ์ตนเองโดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าการเกิดอารมณ์เสีย อารมณ์ไม่ปกติ อารมณ...

1623

ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรท
ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรทการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลัม (Prunus mume vinegar) โดยทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อ C2C12 myoblasts และในหนูแรทที่ออกกำลังกายอย่างหนัก พบว่าการให้น้ำส้มสายชูลูกพลัมทางปากแก่หนูแรทมีผลเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายและการสะสมของ glycogen ในตับและกล้ามเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (sedentary control) และกลุ่มควบคุมออกกำลังกาย (exercised control) และยังมีผลลดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้า เ...

206

ชาเขียวชักนำฤทธิ์ของ
ชาเขียวชักนำฤทธิ์ของ Superoxide dismutase โดยยับยั้งการสะสมไขมันในเซลล์ 3T3-L1 มีการศึกษาผลของผงชาเขียวต่อกิจกรรมภายในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของ superoxide dismutase โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ดังกล่าวร่วมกับอินซูลินเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีผลทำให้มีความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์เพิ่มขึ้น พบว่าเมื่อมีการให้ผงชาเขียวพร้อมกับอินซูลินปริมาณของไตรกลีเซอร์ไรด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลง และฤทธิ์ของ superoxide dismutase ก็เพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจสนับสนุนฤทธิ์ต้านการเกิดไขมัน (antilipogenic activity) ของชาเขียว ...

781

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร polysaccharides จากหญ้าต้มต๊อกสาร polysaccharides ส่วนที่สกัดโดยใช้น้ำ (water-extractable fraction) และส่วนที่สกัดโดยใช้ด่าง (alkali-extractable fraction) จากหญ้าต้มต๊อก (Solanum nigrum L.) ได้แก่ SNLWP และ SNLAP ตามลำดับ นำมาสกัดแยกต่อด้วยวิธี ตกตะกอนด้วยเอทานอล (ethanol precipitation), ไดอะไลซิส (Dialysis), anion-exchange และ gel filtration chromatography ได้เป็นสารย่อย 4 ชนิดคือ SNLWP-1, SNLWP-2, SNLAP-1 และ SNLAP-2 นำสารดังกล่าวมาทดสอบฤท...

1495

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อกล้วยสุก
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อกล้วยสุกการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร α-(1→6)-D-glucan ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัด 80% เอทานอลของเนื้อกล้วยสุก (ไม่ระบุชนิดกล้วย) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (normal control), กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน cyclophosphamide ขนาด 80 มก./กก. (ฉีดเข้าทางช่องท้อง) ในวันที่ 1-3, 18, 26 และได้รับน้ำกลั่นในวันที่ 4-17, 19-25, 27-33 (model control)...

261

ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้
ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้ ทำการศึกษาในหนูถีบจักรเพศผู้ อายุ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง ตามลำดับ นาน 28 วัน กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง นาน 28 วัน และฉีดสาร m-chlorophenylpiperazine (m-CPP ขนาด 2.5 มก./กก. ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล) เข้าทางช่องท้อง ก่อนทำการวัดพฤติกรรมของหนู เป็นเวลา 30 นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว...

709

การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัว
การศีกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเกสรบัวในการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 95% เอทานอลจากเกสรบัว โดยป้อนสารสกัดขนาด 5 ก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรทเพศผู้และเพศเมีย และสังเกตอาการทางคลินิคเป็นเวลา 14 วัน ผลพบว่าสารสกัดไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวและอวัยวะภายในของหนูทั้งสองเพศ สำหรับการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง เมื่อป้อนสารสกัด ขนาด 50, 100, และ 200 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 90 วัน พบว่าไม่ทำให้เกิดพิษหรือทำให้หนูตาย และไม่พบความแตกต่างของน้ำหนักตัวระหว่างหนูในกลุ่มควบคุมและหนูท...

1482

กระเจี๊ยบแดงช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กระเจี๊ยบแดงช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (mild to moderate hypertension) จำนวน 78 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 35-68 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดน้ำดอกกระเจี๊ยบแดงขนาดวันละ 150 มก./กก. ช่วงเวลาก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาลดความดันโลหิต lisinopril ขนาดวันละ 10 มก. ก่อนอาหารเช้า นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และกลุ่มท...

169

ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา
ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา มีผู้จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยขอสิทธิเรื่องแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย tetrahydrocannobinol (THC) และ cannabidiol (CBD) อย่างน้อย 80% แต่ควรเป็น 90% ของน้ำหนัก cannabinoid ทั้งหมด อัตราส่วนของ THC : CBD = 12:25 - 20:80 แต่ควรเป็น 3:1 - 1:2 ใช้ใน palliative cancer therapy และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สารสกัดเตรียมโดยการใช้เอทานอลสกัด ระเหยแห้ง แยกโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี และปรับให้ได้สัดส่วนของ THC : CBD...