Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานและความสามารถในการปกป้องความเสียหายของเม็ดเลือดแดงจาก การเกิดออกซิเดชันของเชอร์รี่หวาน

จากการศึกษาชนิดและปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของสารสกัด 70% เอทนอลจากผลของเชอร์รี่หวาน (Prunus avium

จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านเบาหวาน และฤทธิ์ปกป้องเม็ดเลือดแดงของสารสกัด พบว่าความแรงของฤทธิ์ต่างๆ ขึ้นกับความเข้มข้นของสารสกัด ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) เปรียบเทียบกับวิตามินซีซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก (positive control) พบว่า สายพันธุ์ Hedelfinger มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีพีพีเอชดีที่สุด โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) คือ 12.1 ± 0.37 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (มคก./มล.) และสายพันธุ์ Maring มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระไนตริกออกไซด์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 140.91 ± 1.85 มคก./มล. ซึ่งค่า IC50 ของสารสกัดจะใกล้เคียงกับวิตามินซี (IC50 = 16.92 ± 0.69 และ 162.66 ± 1.31 มคก./มล. ตามลำดับ) ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยน้ำตาลที่มีพันธะ α-glucosidic ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด พบว่า สายพันธุ์ Hedelfinger มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 10.25 ± 0.49 มคก./มล. ซึ่งให้ผลดีกว่า acarbose ซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก (positive control, IC50 = 306.66 ± 0.84 มคก./มล.) และในการศึกษาฤทธิ์ปกป้องเม็ดเลือดแดงของสารสกัดผลเชอร์รี่หวานสายพันธุ์ Saco เปรียบเทียบกับสาร quercetin ซึ่งเป็นสารควบคุมแบบบวก โดยทำการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของฮีโมโกลบิน (hemoglobin oxidation) และฤทธิ์ในการป้องกันการแตกของเม็ดเลือด (hemolysis of human erythrocytes) จากการเหนี่ยวนำด้วยอนุมูลอิสระเพอร์ออกซิล (peroxyl) พบว่า มีค่า IC50 = 38.6 มคก./มล. และ 73.0 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิผลต่ำกว่าสาร quercetin จากผลการทดลองพบว่าเชอร์รี่หวานมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ รวมถึงสารกลุ่มฟีนอลิกที่พบในสารสกัดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเชอร์รี่หวานไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพต่อไปข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1271

ฤทธิ์คลายความกังวลของคาร์โมมายล์
ฤทธิ์คลายความกังวลของคาร์โมมายล์การศึกษาฤทธิ์คลายความวิตกกังวลของคาโมมายล์ (Matricaria chamomilla L.) ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไประดับปานกลางและมาก (moderate to severe generalized anxiety disorder) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ การศึกษาระยะสั้น เป็นการศึกษาแบบเปิด (open label) ในผู้ป่วยจำนวน 104 คน โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดเอทานอลจากดอกคาโมมายล์ ขนาด 500 มก. วันละ 3 แคปซูล (ใน 1 แคปซูลเทียบเท่ากับดอกคาโมมายล์แห้ง 2 ก. มีสารสำคัญ apigenin-7-glycosides ประมาณ 6 มก.) ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ จากน...

286

ฤทธิ์แก้แพ้ของสารสกัดที่ได้จากเปลือกของต้นขันทองพยาบาท
ฤทธิ์แก้แพ้ของสารสกัดที่ได้จากเปลือกของต้นขันทองพยาบาทสกัดสารจากเปลือกของต้นขันทองพยาบาทด้วยไดคลอโรมีเทน แล้วมาแยกสารให้บริสุทธิ์ พบสารไดเทอร์ปีน 7 ชนิด คือ ent -kaurene-3β,15β,18-diol, ent -3-oxo-16-kaurene-15β,18-diol, ent -16-kaurene-3β,15β-diol, abbeokutone, helioscopinolide A, helioscopinolide C และ helioscopinolide I นำสารแต่ละชนิดมาทดสอบฤทธิ์แก้แพ้ พบว่าสารทั้งหมดมีฤทธิ์ยับยั้งการปล่อยเอนไซม์ β-Hexosaminidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อกระตุ้นให้เ...

1031

สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อม
สารสกัดแป๊ะก๊วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในภาวะสมองเสื่อมศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba ) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานของสมองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม โดยทำการทดลองในหนูแรท 48 ตัวที่ผ่านการทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Y-maze test จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร D -galactose เข้าทางช่องท้องเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขนาดวันละ 100 มก./...

430

ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง
ฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนและฤทธิ์ต้านการอักเสบของพริกหาง การทดสอบฤทธิ์ของสาร P9605 ซึ่งเป็นสารสกัดเอทานอลจากพริกหาง ( Piper cubeba   ) พบว่ามีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน โดยสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ชนิด MCF-7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสารเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ aromatase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารแอนโดรเจน ไปเป็นสารเอสโตร-เจน โดยที่สาร P9605 มีกลไกเข้าแย่งจับกับ estrogen receptor ทั้งชนิดอัลฟาและเบต้า สาร P9605 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารดังกล่าวย...

243

ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูของพรมมิ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูของพรมมิ สารสกัดแอลกอฮอล์ของพรมมิ (Bacopa monniera Wettst. SCROPHULARIACEAE)ในขนาดความเข้มข้น 50 มก./กก. และ 100 มก./กก. (ฉีดเข้าช่องท้อง) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างเฉียบพลันเทียบเท่าสารมาตรฐานแอสไพริน (ขนาดยาที่เท่ากัน) ในการทดลองฉีดสารที่ทำให้อักเสบ carrageenan ที่อุ้งเท้า ของหนูถีบจักร โดยกลไกการออกฤทธิ์จะผ่านกระบวนการการยับยั้งสารโปสตาแกนดิน J Ethnopharmacology 2006; 104: 286-289 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลส...

1104

การศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์บรรเทาปวดจากผลกุหลาบ
การศึกษาทางคลินิกของฤทธิ์บรรเทาปวดจากผลกุหลาบการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองฝ่าย เทียบกับยาหลอก และทดลองให้ยาแบบสลับกลุ่มกัน (Randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover trial) เพื่อทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดบริเวณเข่าและสะโพก ของสารมาตรฐานที่เตรียมได้จากส่วนเมล็ดและเปลือกผลของกุหลาบพันธุ์ Rosa canina L (rose- hip powder; RHP) โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้ออักเสบจำนวน 30 คน ในระยะแรก (Phase 1) ผู้ป่วยจะรับประทานแคปซูลที่บรรจุ RHP ขนาด 0.5 ก. จำนวน 5 แคปซูล หรือยาหลอกที่ขนาดเดียว...

1663

การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอมจากต้นกำยาน
การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอมจากต้นกำยานการศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอม (oleo gum resin) จากต้นกำยาน (Boswellia sacra Flueck.) ในหนูแรท ด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากยางหอมของต้นกำยาน ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. วันละครั้ง ติดต่อกัน 28 วัน ผลพบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 และ 1,000 มก. ลดปริมาณค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin: MCH) อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสารสกัดที่ได้รับ แต่ไม่พบผลของสารสกัดจากยางหอมต้นกำยานต่อค่าโลหิตวิทยาอื่น ๆ ได้แก...

1026

ฤทธิ์ปกป้องไตและระบบสืบพันธุ์เพศชายของมะเดื่อชุมพร
ฤทธิ์ปกป้องไตและระบบสืบพันธุ์เพศชายของมะเดื่อชุมพรการทดสอบโดยให้สารสกัดอะซีโตนของเปลือกไม้ต้นมะเดื่อชุมพร (Ficus racemosa ) ขนาด 250 มก./กก. (FR250) และ 500 มก./กก. (FR500) ทางปาก แก่หนูแรทเพศผู้ที่ถูกชักนำให้ไตและอัณฑะเกิดความเป็นพิษด้วยยา doxorubicin ซึ่งยาดังกล่าวทำให้ระดับโปรตีนและกลูตาไธโอนลดลง ในขณะที่ระดับ urea, creatinine, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) เพิ่มขึ้น พบว่าสารสกัด FR250 และ FR500 มีผลช่วยให้ระดับ creatinine ลดลง 22.5% และ 44% ตามลำดับ และระดับ urea ลดล...

806

น้ำว่านหางจระเข้ยับยั้ง
น้ำว่านหางจระเข้ยับยั้ง CYP3A4 และ CYP2D6การศึกษาสารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้ด้วยเอทานอลต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) 3A4 และ 2D6 จากคน (recombinant human CYP) โดยวัดการทำงานเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรนและยาแก้ไอเดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) ตามลำดับ โดยมีตัวควบคุมเชิงบวกคือ ketoconazole (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4) และ quinidine (สารยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6) ตามลำดับ สารสกัดจากน้ำว่านหางจระเข้แสดงให้เห็นว่ามีการยับยั้ง เอนไซม์ CYP โดยมีความเข้มข้นที่สามารถออกฤทธิ์ย...