Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกต

สารสกัดเมล็ดมะม่วง (Mangifera indica L.) สายพันธุ์เขียวมรกตจากผลมะม่วงดิบและสุกที่เตรียมโดยวิธีการหมักกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวทั้งเชื้อชนิด aerobic และ anaerobic โดยเฉพาะเชื้อ Propionibacterium acnes เมื่อทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี agar diffusion และ broth microdilution โดยสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตดิบ แสดงฤทธิ์สูงที่สุดในการยับยั้งเชื้อ P. acnes ด้วยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นของที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (MBC) คือ 1.56 และ 12.50 มก./มล.ตามลำดับ โดยฤทธิ์ฆ่าเชื้อ P. acnes จะตรวจพบหลังจากการให้สารสกัดไปแล้ว 3 ชม. การตรวจสอบสารสำคัญในสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตด้วยวิธี high performance liquid chromatography (HPLC) พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญคือ gallic acid และมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูง สารสกัดเหล่านี้ยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแรง เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) รวมถึงสามารถยับยั้งการเกิดการออกซิเดชันของกรดไขมันชนิด linoleic acid สอดคล้องกับฤทธิ์ต้านจุลชีพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณ gallic acid จากตรวจสอบด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (transmission electron microscopy) พบว่าสารสกัดเมล็ดมะม่วงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ P. acnes ทำให้องค์ประกอบภายในเซลล์รั่วออกมาด้านนอก ในเวลา 1 ชม. นอกจากนี้สารสกัดเมล็ดมะม่วงยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสาร interleukin-8 (IL-8) จากการเหนี่ยวนำเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharide (LPS) การศึกษานี้จึงเป็นการแสดงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารออกฤทธิ์สำคัญคือ gallic acid

Anaerobe. 2018;52:64-74.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

101

น้ำมันจากเมล็ดกะเพราป้องกันการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักร
น้ำมันจากเมล็ดกะเพราป้องกันการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักร การศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็งในหนูถีบจักรโดยวิธีการฉีด 20-เมทิลโคแลนทรีน ( 20-methylcholanthrene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่บริเวณโคนขาหนู ก่อนให้ยา 1 สัปดาห์ ให้หนูกินน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะ (Ocimum sanctum L.) ขนาด 100 ไมโครลิตร/กก. นน.ตัว ติดต่อกันทุกวัน และหลังให้ยาให้หนูกินน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะอีก 15 สัปดาห์ พบว่าน้ำมันจากเมล็ดกะเพราะมีผลชะลอเวลาของการเริ่มต้นเกิดมะเร็ง ลดจำนวนหนูที่เป็น...

273

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว)เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร 8α-tigloyloxy-hirsutinolide13-0 -acetate, 8α-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13-0 -acetate และ vernolide D ซึ่งเป็นสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าละออง พบว่าสารดังกล่าวสามารถต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน โดยที่ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.9, 3.7 และ 3.5 ไมโครโมล ตามลำดับ เมื่อเปรีย...

180

ผลของสารสกัดกระเทียมในหนูที่เป็นเบาหวาน
ผลของสารสกัดกระเทียมในหนูที่เป็นเบาหวาน ได้มีการศึกษาผลของสารสกัดกระเทียมด้วยน้ำในขนาด 100 มก./กก./วัน เมื่อให้หนูขาวที่เป็นเบาหวานกินเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นนำเอาหลอดเลือดแดงใหญ่มาตรวจสอบการหดตัว พบว่าสารสกัดกระเทียมด้วยน้ำจะช่วยลดปัญหาการผิดปกติของหลอดเหลือดแดง โดยสามารถเพิ่มการบีบตัวของหลอดเลือด J Ethnopharmacol 2003;139-44. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

989

เทคนิคการปรับปรุงชีวประสิทธิผล
เทคนิคการปรับปรุงชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของสารเคอร์คูมินเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งสารเคอร์คูมินจากขมิ้นมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการรักษาโรคและอาการต่างๆ แต่ชีวประสิทธิผล (bioavailability) หรือสัดส่วนของสารที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะเป็นตัวพาสารไปสู่บริเวณที่ออกฤทธิ์ ของสารเคอร์คูมินยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เนื่องจากสารเคอร์คูมินมีความสามารถในการละลายในน้ำที่ต่ำ การศึกษาครั้งนี้จึงทดสอบนำสารเคอร์คูมินรวมตัวกับอนุภาคนาโนซิลิกาเพื่อปรับปรุงให้มีการละลายดีขึ้นส่งผลให้สารที่จะเ...

1368

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสำคัญต่างๆ ที่แยกได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 เซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด HCT-116 และเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 พบว่ามีเพียงสาร garcinone E ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดอย่างชัดเจน (ค่า IC50 อยู่ในช่วง 15.8 - 16.7 ไมโครโมลาร์) ในขณะที่สาร mangostanaxanthone IV, β-mangostin, และ α-mango...

1519

ผลของลูกซัดต่อระดับน้ำตาล
ผลของลูกซัดต่อระดับน้ำตาล ไขมัน อินซูลิน และรีซิสทินในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 56 คน อายุเฉลี่ย 47 ปี ที่ให้รับประทานผงลูกซัด 15 ก. ก่อนอาหารเช้า เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการวัดสัดส่วนของร่างกาย ค่าชีวเคมีในเลือด และระดับของอินซูลิน และรีซิสทินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ชักนําใหเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) ของผู้ป่วยก่อนและหลังรับประทานลูกซัด พบว่าค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาล อินซูลิน รีซิสทิน และค่า HOMA-IR (homeostasi...

805

โสมแดงช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในหนูขาว
โสมแดงช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในหนูขาวการศึกษากลไกในการต้านเบาหวานและภาวะอ้วนของโสมแดง (Panax ginseng  ) หรือ KRG (Korean red ginseng) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานที่มีภาวะอินซูลินในเลือดสูง (ภาวะดื้อต่ออินซูลิน) ร่วมกับการได้รับอาหารที่มีไขมันสูง (ภาวะอ้วน) โดยให้หนูแรทกิน KRG ในขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับ KRG มีน้ำหนักตัวลดลง การทำงานอินซูลินไวขึ้น การศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่ากระบวนการ phosphorylation ของ insulin receptor, insulin receptor subst...

1240

ผลลดน้ำตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของมะระในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลลดน้ำตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของมะระในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน จำนวน 95 คน อายุ 30 - 70 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระ (Momordica charantia ) ขนาด 2 และ 4 ก./วัน (1 แคปซูลประกอบ ด้วยผงน้ำคั้นผลมะระแห้ง 1 ก.) และกลุ่มที่ได้รับยารักษาเบาหวาน glibenclamide ขนาด 5 มก./วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่ามะระมีผลลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ แต่ฤทธิ์น้อยกว่ายา glibenclamide และที่ขนาด 4 ก./วัน ยังมีผลลดระดับของกรดเซียลิก (sialic ac...

1020

ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลู
ฤทธิ์ระงับปวดของกานพลูThai J. Pharm. Sci. 2013; 38(suppl.): 63-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...