Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกต

สารสกัดเมล็ดมะม่วง (Mangifera indica L.) สายพันธุ์เขียวมรกตจากผลมะม่วงดิบและสุกที่เตรียมโดยวิธีการหมักกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวทั้งเชื้อชนิด aerobic และ anaerobic โดยเฉพาะเชื้อ Propionibacterium acnes เมื่อทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี agar diffusion และ broth microdilution โดยสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตดิบ แสดงฤทธิ์สูงที่สุดในการยับยั้งเชื้อ P. acnes ด้วยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นของที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (MBC) คือ 1.56 และ 12.50 มก./มล.ตามลำดับ โดยฤทธิ์ฆ่าเชื้อ P. acnes จะตรวจพบหลังจากการให้สารสกัดไปแล้ว 3 ชม. การตรวจสอบสารสำคัญในสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตด้วยวิธี high performance liquid chromatography (HPLC) พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญคือ gallic acid และมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูง สารสกัดเหล่านี้ยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแรง เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) รวมถึงสามารถยับยั้งการเกิดการออกซิเดชันของกรดไขมันชนิด linoleic acid สอดคล้องกับฤทธิ์ต้านจุลชีพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณ gallic acid จากตรวจสอบด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (transmission electron microscopy) พบว่าสารสกัดเมล็ดมะม่วงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ P. acnes ทำให้องค์ประกอบภายในเซลล์รั่วออกมาด้านนอก ในเวลา 1 ชม. นอกจากนี้สารสกัดเมล็ดมะม่วงยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสาร interleukin-8 (IL-8) จากการเหนี่ยวนำเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharide (LPS) การศึกษานี้จึงเป็นการแสดงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารออกฤทธิ์สำคัญคือ gallic acid

Anaerobe. 2018;52:64-74.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

539

สาร
สาร 6-shogaol ในขิงกับฤทธิ์ต้านมะเร็งการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 6-shogaol ที่พบในขิง โดยทดลองกับเซลล์มะเร็งปอด (human non-small cell lung cancer, A549) พบว่าสาร 6-shogaol ความเข้มข้น 10, 20, 40 และ 80 ไมโครโมล มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 55.4 ไมโครโมล และยับยั้งการรวมกันเป็นโคโลนีของเซลล์มะเร็ง แต่จะไม่มีผลต่อเซลล์ปอดปกติ (normal lung cell line, IMR90) เมื่อศึกษาถึงกลไกในการออกฤทธิ์พบว่า สาร 6-shogaol ความเข้มข้น 50 และ 100 ไมโครโมล มีผลทำให้เกิดเซลล์ตาย (...

432

ผลขยายหลอดเลือดของ
ผลขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาผลการขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในอาสาสมัครหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 54 - 70 ปี โดยให้รับประทานอาหาร คือ ขนมปังปิ้งทาด้วยแยมส้มซึ่งผสมสารสกัดถั่วเหลือง 200 มก. (มีปริมาณ isoflavone เท่ากับ 80 มก.) จากนั้นศึกษาการทำงานของเซลล์ endothelium ที่ brachial artery ด้วยวิธีการวัด flow-mediated dilation (FMD) วัดความดัน และคลื่นความดันเลือด (pulse wave) โดยดูค่า peripheral augmentation in...

1614

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากเห็ดฟาง
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากเห็ดฟางการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร VGPI-a จากเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (macromolecular polysaccharide) และเป็นสารในกลุ่ม α- glucan ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1435.6 kDa ในเซลล์ macrophage ชนิด RAW264.7 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับ VGPI-a ขนาด 31.25, 125 และ 500 มคก./มล. เป็นเวลานาน 24 ชม. พบว่า สาร VGPI-a ทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ macrophage และมีผลเหนี่ยวนำให้ macrophage กระตุ้นการสร้างและการแสดงออกของ nitric oxi...

1243

ฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของเกากีฉ่าย
ฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของเกากีฉ่ายศึกษาฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของไตที่เกิดจากโรคเบาหวานของสารโพลีแซคคาไรด์จาก เกากีฉ่าย (Lycium barbarum ) ในกระต่ายเพศผู้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองแบบคือ การให้เพื่อป้องกันความเสียหายของไตจากโรคเบาหวาน ด้วยการป้อนสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายให้แก่กระต่ายขนาด 10 มก./กก./วัน นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan ขนาด 100 มก/กก. นาน 2 สัปดาห์ และการให้เพื่อรักษาอาการผิดปกติของไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน โดยป...

973

ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ dipeptidyl-peptidase IV (DP-IV) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย ของสารในกลุ่ม flavonol glycosides ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเอทานอล/น้ำ (8/2) จากใบฝรั่ง (Psidium guajava  L.) ในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งเอนไซม์ DP-IV ได้ โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 380 มคก./มล. ซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ DP-IV นี้ จะส่งผลให้เซลล์เกิดการหลั่งอินซูล...

561

ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์การศึกษาผลของการดื่มการแฟต่อการต้านภาวะซึมเศร้าในอาสาสมัคร 77 คน (ชาย 35 คน และหญิง 42 คน) ทำการทดลองทางคลินิกแบบ cross-over โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง และแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ในช่วงแรกให้อาสาสมัครกลุ่มที่หนึ่งดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัม (caffeinated coffee) และกลุ่มที่สองให้ดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 9 มิลลิกรัม (decaffeinated coffee) หลังจากดื่มกาแฟ 45 นาที ให้อาสาสมัครตอบคำถามเกี่ยวกับจินตนาการ และเล่นเกม Mixed Motive Game และทำการวัดอัตราการ...

99

คุณสมบัติป้องกันผลข้างเคียงจากยารักษาโรคลมชักของพรมมิ
คุณสมบัติป้องกันผลข้างเคียงจากยารักษาโรคลมชักของพรมมิ ผู้ป่วยโรคลมชักมักมีปัญหาการเรียนรู้และความจำ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเอง และจากยาที่ใช้รักษา การทดลองให้ยารักษาโรคลมชัก เฟนิโตอิน (phenytoin) แก่หนูถีบจักรในขนาด 25 มก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 14 วัน มีผลลดการเรียนรู้และความจำ แต่เมื่อให้สารสกัดอัลกอฮอล์จากพรมมิ (Bacopa monnieri Pennell) ร่วมด้วยทุกวันในขนาด 40 มก./กก. น้ำหนักตัว โดยให้ตลอดสัปดาห์ที่สองของการให้ยาเฟนิโตอิน...

276

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและความเป็นพิษของมะระขี้นก
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและความเป็นพิษของมะระขี้นกสารสกัดผลมะระแห้ง ด้วย 70% เอทานอล และสารสกัดน้ำคั้นผลมะระที่ไม่สุกและนำเมล็ดออกแล้วทำให้แห้งด้วยความเย็น เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษในหนูขาวทั้ง 2 เพศ โดยวิธีการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง พบว่าขนาดที่ทำให้หนูตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 362.34 มก/.100 ก.นน.ตัว และ 91.9 มก./100 ก.นน.ตัว ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาทดลอง ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดผลมะระแห้งด้วย 70% เอทานอล และสารสกัดน้ำคั้นผลมะระในหนูขาวปกติ และหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้...

319

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารสกัดอัลคาลอยด์จากต้นสบู่เลือด
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารสกัดอัลคาลอยด์จากต้นสบู่เลือดสารสกัดน้ำ (SA) สารสกัดสกัดไดคลอโรมีเทน (SD1 และ SD2) สาร dehydroroemerine, tetrahydroalmatine, xylopinine และ cepharanthine จากต้นสบู่เลือด เมื่อนำไปทดสอบในหลอดทดลองต่อการต้านเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum   W2 พบว่าสาร dehydroroemerine, cepharanthine และ SD1 มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P. falciparum   W2 ได้ดีที่สุด ซึ่งค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ 50% (IC50) มีค่าเท่ากับ 0.36, 0.61 ไมโครโมล และ 0.7 มคก./มล. ตามลำดับ...