Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี

การศึกษาในอาสามัครหญิงสุขภาพดี อายุ 20-22 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ จำนวน 30 คน และกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหลอก (inactive control oil) จำนวน 30 คน เป็นเวลา 5 นาที ทำการประเมินผลการรู้คิดโดยใช้ชุดแบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์ (Cognitive compu-terized battery of tests) และภาวะอารมณ์โดยใช้แบบประเมินให้คะแนนด้วยตนเอง (Mood visual analogue scale) รวมทั้งวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจทั้งก่อนและหลังการสูดดมน้ำมันหอมระเหย ผลการศึกษาพบว่าหลังการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ อาสาสมัครมีคะแนนของการรู้คิดดีขึ้นในด้านความต่อเนื่องของความสนใจและคุณภาพของความจำ ส่วนภาวะอารมณ์ในเรื่องของความตื่นตัวและความสงบมีคะแนนเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม สรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มีผลช่วยเพิ่มการรู้คิดและภาวะอารมณ์ของผู้หญิงที่มีสุขภาพดี โดยไม่มีผลต่อสภาวะทางสรีรวิทยา

Thai Pharm Health Sci J 2018;13(2):80-8.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

682

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรงควัตถุสีแดงในผักปลัง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรงควัตถุสีแดงในผักปลังจากการวิเคราะห์รงควัตุของสารสกัด 80% เอทานอลจากผลผักปลัง พบ gomphrerin I รงควัตถุสีแดงเป็นรงควัตถุหลัก ในผลผักปลังสด 100 กรัมพบ gomphrerin I ถึง 3.6 กรัม โดยรงควัตถุนี้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการสุกของผล นอกจากนี้ยังพบรงควัตถุสีแดงอื่นๆ ได้แก่ betanidin-dihexose และ isobetanidin-dihexose เมื่อทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ gomphrerin I ที่ความเข้มข้น 180, 23, 45 และ 181 ไมโครโมลาร์ พบว่ามีค่าต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับโทรลอกซ์ ขนาด 53...

615

ผลของสารสกัดจากรากพุดสวนในหนูที่มีการรับรู้ความจำไม่ดีจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร
ผลของสารสกัดจากรากพุดสวนในหนูที่มีการรับรู้ความจำไม่ดีจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร β-amyloidการศึกษาในหนูเมาส์โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมป้อนสาร propylene glycol กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ป้อนสารสกัดรากพุดสวนขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก./วัน ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 5 ป้อนยา galantamine ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ ขนาด 3 มก./กก./วัน นาน 28 วัน จากนั้นให้ฉีดสาร β-amyloid (เป็นสารที่จะไปทำลายสมองในเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับความจำ) เข้าทางโพรงสมอง (intracereb...

1262

ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทย
ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทยในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเฉดสีของไทยจากสายพันธุ์สีแดง ได้แก่ ข้าวหอมแดง ข้าวหอมกุหลาบแดง และสายพันธุ์สีดำ ได้แก่ ข้าวหอมดำสุโขทัย และข้าวก่ำดอยสะเก็ด โดยทดสอบด้วยวิธ๊ ABTS radical scavenging, Hydroxyl radical scavenging, Metal-chelating และ lipid peroxidation assays พบว่าสารสกัดไฮโดรไกลโคลิก (hydroglycolic extract) จากรำข้าวหอมแดง ซึ่งมีปริมาณของสารฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์สูงสุด มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ (IC50 เท่ากับ 36.50±0.46, 12.98...

1220

ฤทธิ์เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนของกรด
ฤทธิ์เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนของกรด hydroxycitric จากส้มแขกการศึกษาผลของกรด (-)-hydroxycitric (HCA) ซึ่งเป็นสารสำคัญในส้มแขก (Garcinia cambogia ) ต่อน้ำหนักตัวและปริมาณกรดอะมิโนในหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมด้วยสารสกัดจากส้มแขก 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 25, 50 และ 75 ก./กก. อาหาร ตามลำดับ (มีปริมาณของ HCA เท่ากับ 1000, 2000 และ 3000 มก./กก. อาหาร ตามลำดับ) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า HCA มีผลลดน้ำหนักตัวและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (feed conversio...

656

เมล็ดลูกซัดช่วยลดการรับประทานไขมันในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน
เมล็ดลูกซัดช่วยลดการรับประทานไขมันในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินการศึกษาแบบ Double-blind, randomized, placebo-controlled parallel trial ในอาสาสมัครชายที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อายุ 18-59 ปี จำนวน 39 คน โดยแบ่งให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์จากเมล็ดลูกซัด วันละ 3 ครั้ง (ได้รับปริมาณสารสกัดรวม 1176 มก./วัน) หรือยาหลอก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อตรวจวัดการบริโภคไขมันต่อวัน โดยคิดจากอัตราส่วนของปริมาณไขมันที่รับประทานต่อการใช้พลังงานทั้งหมด (fat report energy intake/total energy expenditure:...

69

ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย
ความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดสะเดาอินเดีย เมื่อให้สารสกัดเอธานอลของสะเดาอินเดีย ( Azadirachta indica (L.) Juss.) แก่หนูถีบจักรทางปากเป็นเวลานาน 7วัน ในขนาด 5,10หรือ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 10 กรัมต่อวัน มีผลทำให้โครงสร้างของโครโมโซมของเซลล์ไขกระดูกเกิดการแตกหักและรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์ไขกระดูกในขี้นเมตาเฟส ( metaphase )Phytother Res 1999; 13(1) : 81-3 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร :...

391

ประโยชน์ของถั่วเหลืองและชาเขียวในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ประโยชน์ของถั่วเหลืองและชาเขียวในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ≥ 220 มก./ดล. จำนวน 100 คน ชาย 39 คน และหญิง 61 คน อายุเฉลี่ย 52.2 ± 12.2 ปี ไม่เป็นโรคเบาหวาน หรือการทำงานของธัยรอยด์ผิดปกติ ไม่เคยได้รับยาฮอร์โมน ยาลดไขมัน isoflavones ถั่วเหลือง หรือชาเขียว มานานกว่าหรือเท่ากับ 40 วันก่อนทดลอง ทุกคนจะถูกสุ่มแบบอิสระแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จำนวน 25 คน ได้รับอาหารคอเลสเตอรอลต่ำ (มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลต่ำ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ...

271

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูมการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะตูมโดยการป้อนให้หนูขาว โดยแบ่งหนูออกเป็นหนูปกติ และหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือหนูที่เริ่มต้นเป็นเบาหวาน (ระดับน้ำตาลในเลือด 80-120 mg/dl) หนูที่เป็นเบาหวานปานกลาง (ระดับน้ำตาลในเลือด 120-250 mg/dl) และหนูที่เป็นเบาหวานรุนแรง (ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 250 mg/dl) พบว่าสารสกัดน้ำที่ขนาด 100,250 และ 500 mg/kg จะลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติไ...

548

ฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร
ฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร ellagitannins จากต้นสกุณีสารในกลุ่ม ellagitannins ที่แยกได้จากต้นสกุณี (Terminalia calamansanai  ) ได้แก่ 1-α-O -galloylpunicalagin, 2-O -galloylpunicalin, punicalagin, และ sanguiin H-4 ความเข้มข้น 100 ไมโครโมล เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็ง HL-60 พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 65.2, 74.8, 42.2, และ 38.0 ไมโครโมล ตามลำดับ และเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแบบ apoptosis โดยทำให้เกิดการแตกหักของ DNA (DNA fragment...