Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของชาเขียว

ศึกษาฤทธิ์ลดความดันโลหิตของชาเขียวในอาสาสมัครเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 20 คน (อายุเฉลี่ย 41.1 ± 8.4 ปี) โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดชาเขียวขนาด 500 มก. (มีปริมาณสารโพลีฟีนอล 260 มก.) วันละ 3 แคปซูล นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (placebo) จากนั้นเว้นช่วงระหว่างการทดลอง 2 สัปดาห์ (wash out period) แล้วสลับกลุ่มการทดลอง และให้รับยาในขนาดและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองช่วงแรก ก่อนเริ่มและสิ้นสุดการทดลองวัดค่าความดันโลหิต ประเมินการทำงานของเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือด (endothelial function) และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีต่างๆ ได้แก่ lipid profil กลูโคสและอินซูลิน สารบ่งชี้ของการอักเสบ ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มสารสกัดชาเขียวมีค่าความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ที่ 24 ชั่วโมง ช่วงเวลากลางวัน (06.00-18.00 hours) และช่วงเวลากลางคืน (18.00-06.00 hours) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก ส่วนความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) มีค่าลดลงเช่นกัน แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก และพบว่าสารสกัดชาเขียวไม่มีผลเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีอื่นๆและไม่มีผลต่อทำงานของเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือด จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารสกัดชาเขียวทุกวันเป็นระยะเวลาสั้นๆ (4 สัปดาห์) อาจช่วยลดความดันโลหิตได้ในหญิงอ้วนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง

J Am Coll Nutr. 2017; 36(2): 108-115.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1042

ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมัน เปรียบเทียบกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน โดยทดลองเลี้ยงหนูแรทเพศผู้ 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมด้วยน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง 8% กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 8% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอก 8% แ...

1120

สีผสมอาหารธรรมชาติจากดอกคำฝอย
สีผสมอาหารธรรมชาติจากดอกคำฝอยการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารไนไตรท์ (Nitrite) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ทำให้เกิดสีแดงอมชมพูในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กับการใช้ใยอาหารจากข้าวสาลีที่ถูกย้อมด้วยสารคาร์ธามิน (carthamin) ซึ่งเป็นสารสีแดงที่ได้จากดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius L.) ในไส้กรอก โดยดูลักษณะของสีและการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid oxidation) ที่เกิดขึ้น ซึ่งไส้กรอกจะถูกเตรียมโดยการใช้สารไนไตรท์ 2 ความเข้มข้นคือ 0 และ 120 ส่วนในล้านส่วน จากนั้นทั้ง 2 กลุ่มจะถูกผสมด้วยใยอาหารจากข้าวสาลี 3 คว...

1289

ผลของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัดต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน
ผลของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัดต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และอาการวัยทองในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาแบบสุ่มชนิดปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 88 คน อายุระหว่าง 48 - 58 ปี ซึ่งตรวจแล้วพบว่ามีอาการไม่สบายตัวของหญิงวัยหมดประจำเดือน ด้วย Green Climacteric Scale (GCS) โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 และมีอาการร้อนวูบวาบ (hot flashes) อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 44 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลูกซัด (FenuSMART) ขนาด 250 มก/1 แคปซูล. ครั...

896

ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร
ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร (+)-catechin ในหนูที่เป็นเบาหวานการทดสอบประสิทธิภาพของสาร (+)-catechin (CTN) จากชาเขียว ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เปรียบเทียบกับยา enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACEi) ซึ่งใช้ในการรักษาการขับออกของอัลบูมิน (albumin excretion) โดยให้หนูกิน CTN ขนาด 35 มก./วัน ที่ละลายในน้ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการขับออกของอัลบูมินในปัสสาวะ และระดับของ creatinine ในเลือดของหนูลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา ความสารมารถในการ...

1145

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสายน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสายน้ำผึ้งการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica Thunb.) ในหนูแรทที่ป้อนอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน จากนั้นป้อนสารสกัด 70% เอทานอลจากต้นสายน้ำผึ้ง ขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากต้นสายน้ำผึ้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และปรับปรุงภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักตัว และความอยากอาหารที่ลดลงจากการเกิดเบาหวานให้กลับสู่ค่าปกติ และยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อ...

445

ผลของเครื่องดื่มมันเทศสีม่วงต่อการทำงานของตับ
ผลของเครื่องดื่มมันเทศสีม่วงต่อการทำงานของตับจากผลการศึกษาพบว่า มีผู้เข้าร่วมจนจบการศึกษา 38 คน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ค่าโลหิตวิทยา และปัสสาวะทั้งสองกลุ่ม ยกเว้นค่าเอนไซม์ตับ GGT, AST และ ALT ในกลุ่ม PSP ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง ค่า GGT ลดลงเฉลี่ย 19.0, 19.9, 20.9 และ 20.12 IU/l วัดผลที่ 4, 6, 8 และ 12 สัปดาห์ ในทุกคน และลดลง 37.0, 37.7, 37.3, 30.0 และ 35.1 IU/l วัดผลที่ 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ ในอาสาสมัครที่มีค่า GGT ก่อนการทดลองสูง ค่า AST ลดลงเฉลี่ย 4.9, 5.4, 5.7, 5.9 แ...

1368

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสำคัญต่างๆ ที่แยกได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 เซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด HCT-116 และเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 พบว่ามีเพียงสาร garcinone E ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดอย่างชัดเจน (ค่า IC50 อยู่ในช่วง 15.8 - 16.7 ไมโครโมลาร์) ในขณะที่สาร mangostanaxanthone IV, β-mangostin, และ α-mango...

778

สารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง
สารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุงการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสารสกัดethyl acetate จากกระชายดำ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกระชายดำความเข้มข้น 0.3หรือ 1.0% ให้แก่หนูTsumura Suzuki obese diabetes(TSOD: หนูเม้าส์ที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และเป็นโรคอ้วนร่วมกับมีภาวะอินซูลินสูงและเซลล์ตับอ่อนโต) นาน 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากกระชายดำช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักลดไขมันสะสมในช่องท้อง ป้องกันการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง และลดไขม...

1240

ผลลดน้ำตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของมะระในผู้ป่วยเบาหวาน
ผลลดน้ำตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของมะระในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน จำนวน 95 คน อายุ 30 - 70 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระ (Momordica charantia ) ขนาด 2 และ 4 ก./วัน (1 แคปซูลประกอบ ด้วยผงน้ำคั้นผลมะระแห้ง 1 ก.) และกลุ่มที่ได้รับยารักษาเบาหวาน glibenclamide ขนาด 5 มก./วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่ามะระมีผลลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ แต่ฤทธิ์น้อยกว่ายา glibenclamide และที่ขนาด 4 ก./วัน ยังมีผลลดระดับของกรดเซียลิก (sialic ac...