Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองช่วยให้การเจริญเติบโตและคุณภาพของกระดูกดีขึ้นในสัตว์ทดลอง

การศึกษาผลของสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (soy isoflavone) ต่อความยาวของกระดูกหน้าแข้ง (tibia length) ความหนาแน่นมวลกระดูก (bone mineral density; BMD) และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกของหนูแรทเพศเมียวัยกำลังเจริญเติบโต (อายุ 3 สัปดาห์) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำเปล่า ทางกระเพาะอาหาร (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับไอโซฟลาโวนขนาดต่ำ (10 มก./กก./วัน) ทางกระเพาะอาหาร (low-IF) กลุ่มที่ 3 ได้รับไอโซฟลาโวนขนาดสูง (50 มก./กก./วัน) ทางกระเพาะอาหาร (high-IF) และกลุ่มที่ 4 ได้รับสาร 17β-estradiol ขนาด 10 มคก. ทางการฉีดใต้ผิวหนัง (E2) เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ ซึ่งหนูจะได้รับอาหารที่ปราศจากถั่วเหลืองและเฝ้าติดตามการเปิดของช่องคลอด (vaginal opening) ทุกวัน ตลอดการทดลอง จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกระดูก เช่น ระดับของ alkaline phosphatase (ALP), osteocalcin (OC), N-terminal telopeptide (NTx), ความยาวของกระดูก, ขีดจำกัดสูงสุดก่อนโครงสร้างกระดูกเสียหาย (failure load), ความแข็ง, BMD, และโครงสร้างทั่วไป พบว่า กลุ่ม high-IF มีระดับของ ALP สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างชัดเจน (P < 0.05) แต่มีระดับของ OC ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF และกลุ่ม E2 อย่างชัดเจน (P < 0.05) ความยาวของกระดูกหน้าแข้ง (tibia) และกระดูกน่อง (femur) ในกลุ่ม low-IF ยาวกว่าของกลุ่มควบคุมและ high-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) ปริมาณกระดูก (bone volume), จำนวนของกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular number), และ BMD ของกระดูกเนื้อโปร่ง ในกลุ่ม high-IF และ E2 สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) ความหนาของกระดูกเนื้อโปร่ง ในกลุ่ม high-IF มีมากกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05), ระดับของ failure load ในกลุ่ม high-IF สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน (P < 0.05) และการเฝ้าติดตามระยะของการเกิด vaginal opening ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ พบว่ากลุ่ม E2 จะเกิด vaginal opening เร็วกว่า และมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม, low-IF, และ high-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า การได้รับสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในขนาดต่ำ (10 มก./กก./วัน) เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกตามยาว (longitudinal bone) ได้ ในขณะที่การได้รับสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในขนาดสูง (50 มก./กก./วัน) จะช่วยให้คุณภาพของกระดูกดีขึ้น ทั้งในส่วนของความหนาแน่นมวลกระดูกและโครงสร้างทั่วไปของกระดูก เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทเพศเมียวัยกำลังเจริญเติบโต ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูก และลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักหรือภาวะกระดูกพรุน โดยไม่ทำให้เกิดภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร (early puberty)

Nutrition 2017;37:68-73

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

337

ผลของโกโก้ต่อ
ผลของโกโก้ต่อ lipoprotein cholesterol ในคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดปกติและสูงทำการศึกษาแบบ double blind study ในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสุขภาพดี จำนวน 160 คน ชาย 69 คน หญิง 91 คน อายุเฉลี่ย 49 ± 9 ปี มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปกติ หรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลในเลือด = 6.14 ± 0.68 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ LDL-cholesterol 3.91 ± 0.63 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ HDL-cholesterol 1.50 ± 0.31 มิลลิโมล/ลิตร) ทำการสุ่มแบบอิสระแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คื...

768

สารสกัดจากใบหม่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือด
สารสกัดจากใบหม่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดการศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดน้ำจากใบหม่อน (MWEs) และ 1-deoxynojirimysin (DNJ: สารสำคัญในใบหม่อน มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดโดยขัดขวางการดูดซึมกลูโคสในลำไส้) ต่อการดูดซึมน้ำตาลของลำไส้เล็ก พบว่าทั้ง MWEs และ DNJ ต่างออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidaseได้ดี และMWEsช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาล2-deoxyglucose ในเซลล์เยื่อบุลำไส้ (Caco-2)ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการให้สาร DNJ แก่เซลล์การทดสอบในหนูแรทพบว่าเมื่อป้อน MWEsขนาด 2 ก./กก.น้ำหนักตัว(มีสาร...

1464

กลไกการออกฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานินในพืชที่มีสีม่วงแดงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
กลไกการออกฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานินในพืชที่มีสีม่วงแดงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HCT-116 และ HT-29 ของสารสกัด*จากพืชที่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูงจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ (1) องุ่นแดง, (2) องุ่นม่วง, (3) มันม่วง, (4) แครอทม่วง, (5) ถั่วดำ, (6) ถั่วแขกม่วง, (7) ถั่วเลนทิลดำ, (8) ถั่วลิสงดำ, (9) ข้าวฟ่าง, (10) ข้าวดำ และ (10) ข้าวสาลีสีฟ้า พบว่าสารสกัดจากถั่วเลนทิลดำ, ข้าวฟ่าง, และองุ่นแดงมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งล...

26

ผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน
ผลต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของสารฟลาโวนอยด์จากใบหม่อน สารquercetin-3-o-Beta-D-glucopyranosideและสารquercetin-3,7-di-o-Beta-D-glucopyranoside เป็นสาร flavonoid ที่แยกได้จากใบหม่อน (Morus alba Linn.) มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงที่ความเข้มข้น 2x10-4 M สารquercetin-3,7-di-o-Beta-D-glucopyranoside ยังสามารถชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งชนิดนี้ไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติชนิด granulocyte และ monocyteBiol Pharm B...

1380

การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาว
การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาวการศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว [Camellia sinensis (L.) Kuntze] ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่มและกลุ่มทดลองสามกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีหนูทั้งหมด 10 ตัว เป็นหนูเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 5 ตัว โดยทำการป้อนสารสกัดจากใบชาขาวขนาด 1,250, 2,500 และ 5,000 มก./กก. แก่หนูในกลุ่มทดลองเพียงครั้งเดียว สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน 4 และ 24 ชั่วโมงแรกหลังการป้อนสารสกัด ซึ่งไม่พบหนูทดลองแสดงความผิดปกติหรือตาย เมื่อติดตามพฤติกรรม น้ำหนักต...

1037

ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้านในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 61 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลซึ่งประกอบด้วยสารสกัด 70% เอทานอลจากใบวอลนัต (Juglans regia L.) 100 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นวลา 3 เดือน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบวอลนัต จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม. (fasting blood glucose) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใ...

774

โพลีฟีนอลในโกโก้กับการควบคุมอะโปไลโปโปรตีน
โพลีฟีนอลในโกโก้กับการควบคุมอะโปไลโปโปรตีนเมื่อนำสารโพลีฟีนอลในโกโก้ซึ่งประกอบด้วย (-)-epicatechin, (+)-catechin, procyanidin B2, procyanidin C1 และ cinnamtannin A2 มาศึกษาผลต่อการสร้างอะโปไลโปโปรตีน (apolipoprotein) ในเซลล์ตับ HepG2 และเซลล์ลำไส้ Caco2 พบว่าสารโพลีฟีนอลที่ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลมีผลเพิ่มปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein A1 (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน HDL) และลดปริมาณและการแสดงออกของยีนของ apolipoprotein B (โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบใน LDL) ในเซลล์ทั้ง 2 ชนิด นอกจากนี้ยัง...

1034

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายของน้ำองุ่นเข้มข้น
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายของน้ำองุ่นเข้มข้นทดสอบฤทธิ์ของการให้น้ำองุ่นแดง (Vitis labrusca ) ในระยะยาวต่อการป้องกันการเกิดความเป็นพิษของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ โดยทดสอบในหนูแรท 54 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกชักนำให้ระบบสืบพันธุ์เป็นพิษด้วยสารแคดเมียมเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นหนูที่ถูกชักนำให้ระบบสืบพันธุ์เป็นพิษด้วยสารแคดเมียมและให้น้ำองุ่นขนาด 1.18 และ 2.36 ก./กก./วัน ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นหนูที่มีการใ...

236

ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของหญ้าขัดใบป้อม
ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของหญ้าขัดใบป้อม เมื่อนำสารสกัดหญ้าขัดใบป้อมด้วย 70% อัลกอฮอล์มาทดสอบในหนูถีบจักร พบว่าปริมาณที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 2639 มก./กก. และขนาดที่ให้ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางคือเมื่อฉีดสารสกัดเข้าช่องท้อง 1000 มก./กก. พบว่ามีอาการกดประสาท การเดินลดลง ลดการตอบสนองต่อการสัมผัส ปวด และปัสสาวะน้อยลง(J Ethnopharmacol 2005;98:275-9) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...