Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองช่วยให้การเจริญเติบโตและคุณภาพของกระดูกดีขึ้นในสัตว์ทดลอง

การศึกษาผลของสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (soy isoflavone) ต่อความยาวของกระดูกหน้าแข้ง (tibia length) ความหนาแน่นมวลกระดูก (bone mineral density; BMD) และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกของหนูแรทเพศเมียวัยกำลังเจริญเติบโต (อายุ 3 สัปดาห์) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำเปล่า ทางกระเพาะอาหาร (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับไอโซฟลาโวนขนาดต่ำ (10 มก./กก./วัน) ทางกระเพาะอาหาร (low-IF) กลุ่มที่ 3 ได้รับไอโซฟลาโวนขนาดสูง (50 มก./กก./วัน) ทางกระเพาะอาหาร (high-IF) และกลุ่มที่ 4 ได้รับสาร 17β-estradiol ขนาด 10 มคก. ทางการฉีดใต้ผิวหนัง (E2) เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ ซึ่งหนูจะได้รับอาหารที่ปราศจากถั่วเหลืองและเฝ้าติดตามการเปิดของช่องคลอด (vaginal opening) ทุกวัน ตลอดการทดลอง จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกระดูก เช่น ระดับของ alkaline phosphatase (ALP), osteocalcin (OC), N-terminal telopeptide (NTx), ความยาวของกระดูก, ขีดจำกัดสูงสุดก่อนโครงสร้างกระดูกเสียหาย (failure load), ความแข็ง, BMD, และโครงสร้างทั่วไป พบว่า กลุ่ม high-IF มีระดับของ ALP สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างชัดเจน (P < 0.05) แต่มีระดับของ OC ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF และกลุ่ม E2 อย่างชัดเจน (P < 0.05) ความยาวของกระดูกหน้าแข้ง (tibia) และกระดูกน่อง (femur) ในกลุ่ม low-IF ยาวกว่าของกลุ่มควบคุมและ high-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) ปริมาณกระดูก (bone volume), จำนวนของกระดูกเนื้อโปร่ง (trabecular number), และ BMD ของกระดูกเนื้อโปร่ง ในกลุ่ม high-IF และ E2 สูงกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) ความหนาของกระดูกเนื้อโปร่ง ในกลุ่ม high-IF มีมากกว่ากลุ่มควบคุม และ low-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05), ระดับของ failure load ในกลุ่ม high-IF สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน (P < 0.05) และการเฝ้าติดตามระยะของการเกิด vaginal opening ซึ่งบ่งบอกถึงการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ พบว่ากลุ่ม E2 จะเกิด vaginal opening เร็วกว่า และมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม, low-IF, และ high-IF อย่างชัดเจน (P < 0.05) จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า การได้รับสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในขนาดต่ำ (10 มก./กก./วัน) เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกตามยาว (longitudinal bone) ได้ ในขณะที่การได้รับสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในขนาดสูง (50 มก./กก./วัน) จะช่วยให้คุณภาพของกระดูกดีขึ้น ทั้งในส่วนของความหนาแน่นมวลกระดูกและโครงสร้างทั่วไปของกระดูก เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทเพศเมียวัยกำลังเจริญเติบโต ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูก และลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักหรือภาวะกระดูกพรุน โดยไม่ทำให้เกิดภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร (early puberty)

Nutrition 2017;37:68-73

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

123

การทดสอบผลของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในการรักษาอาการที่เกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน
การทดสอบผลของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในการรักษาอาการที่เกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองทางคลินิคโดยมีโรงพยาบาลของสเปนเข้าร่วม 13 แห่ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ซึ่งมี isoflavone มีฤทธิ์ เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนประกอบหลัก (1 แคปซูลมี isoflavone 17.5 มก.) เพื่อจะดูผล ในสตรีวัยหมดประจำเดือน อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาการขาดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีอาการร้อนวูบวาบปานกลาง หรือรุนแรงทุกวัน 6 ครั้งในช่วง 15 วัน ก่อนรับเข้าโครงการ ไม่มีการรั...

442

ผลการปกป้องระบบประสาทของสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้งต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนู
ผลการปกป้องระบบประสาทของสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้งต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนูการศึกษาในหนูขาวเพศผู้ 60 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1-3 ต้องทำ sham operation คือการผ่าตัดเปิดเส้นเลือด carotid artery เพื่อใส่ลวดเข้าไปแต่ลวดยังไม่ได้ใส่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม sham + vehicle คือกลุ่มที่ได้รับ 1% Tween 80 ในน้ำกลั่น นาน 30 วัน + sham operated กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม sham + ER-100 คือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้ง 100 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + sham operated กล...

47

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ HIV-1 protease ของสาร flavonoids และ tannins การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อ เอช ไอ วี ( HIV-1 protease ) ของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ 29 ชนิดพบว่า quercetin มีฤทธิ์แรงที่สุดโดยความเข้มข้นที่แสดงผลยับยั้งเอนไซม์ 50% ( IC50 ) คือ 58.8 mM เมื่อทำการทดลองโดยใช้สารกลุ่ม hydrolysable tannin 6 ชนิดพบว่า สาร ellagitannin ซึ่งมีโครงสร้างส่วน hexahydroxydiphenoyl เชื่อมต่อกับออกซิเจนของน้ำตาลที่ตำแหน่ง 3 และ 6 แสดงฤทธิ์อย่างแรงในการยับยั้งเอน...

1507

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wortการศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร hyperforin จาก St. John's wort (Hypericum perforatum) โดยทดสอบในเซลล์ประสาทชนิด PC12 และ SH-SY5Y ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย aluminum maltolate (Almal) ทำให้เซลล์ถูกทำลายและเกิดการตายของเซลล์ ผลการศึกษาพบว่าสาร hyperforin สามารถยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ลดระดับของ lipid peroxide และเพิ่มระดับของ เอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้สาร hyperforin ยังมีผลยับยั้ง...

835

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งในเซลล์เยื่อบุเต้านมของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งในเซลล์เยื่อบุเต้านมของสาร diallyl trisulfide จากกระเทียมการทดลองในเซลล์เยื่อบุเต้านม MCF-10A เมื่อให้สาร diallyl trisulfide จากกระเทียม ความเข้มข้น 6 และ 60 ไมโครโมลาร์ ก่อนหรือพร้อมกันกับการเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งด้วยสารก่อมะเร็ง benzo(a)pyrene (BaP) พบว่าสาร diallyl trisulfide ความเข้มข้น 6 และ 60 ไมโครโมลาร์ จะยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์ได้ 71.1% และ 120.8% ตามลำดับ สาร diallyl trisulfide ความเข้มข้น 60 ไมโครโมลาร์ ที่ให้ก่อนการเหนี่ยวนำด้วยสาร BaP จะลดการเปลี่ยนระยะ...

452

สารสกัดจากใบสะเดายับยั้งเอนไซม์
สารสกัดจากใบสะเดายับยั้งเอนไซม์ Phospholipase A2 ในพิษงูการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเมทานอลจากใบสะเดา (Azadirachta indica   (Neem))ขนาด 2.5, 5, 25 และ 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรในการยับยั้งเอนไซม์ Phospholipase A2 (PLA2) ซึ่งพบในพิษงูเห่า (Naja naja   และ Naja kaouthia Daboia russelli  ) ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบสะเดาขนาด 2.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่สามารถยับยั้งเอนไซม์ Phospholipase A2 ความเข้มข้น 1.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากพิษงูทั้ง 3 ชนิด สารสกัดเมทานอลจากใบสะเดาขนาด 5, 25 แ...

1392

ฤทธิ์ของสารสกัดจากผักเม็กต่อความดันเลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูง
ฤทธิ์ของสารสกัดจากผักเม็กต่อความดันเลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยสาร L-NAME (Nω-Nitrol-arginine methyl ester) ขนาด 40 มก./กก./วัน ในน้ำดื่ม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ และได้รับสารสกัดน้ำจากใบผักเม็ก (Syzygium gratum) ขนาด 300 มก./กก./วัน ใน 2 สัปดาห์สุดท้าย ทำการวัดความดันเลือดแดงเฉลี่ยและอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง และวัดการตอบสนองของหลอดเลือดต่อสาร acetylcholine และ sodium nitropru...

142

ฤทธิ์สงบประสาท
ฤทธิ์สงบประสาท ต้านการแพ้ และฤทธิ์เป็นยาถ่ายของใบกรรณิกา สารสกัดใบกรรรณิกาด้วยอัลกอฮอล์ซึ่งนำแยกส่วนเฉพาะส่วนที่ละลายน้ำ มีฤทธิ์กดประสาท และเพิ่มฤทธิ์ของยานอนหลับ และมีผลต่อการทำงานของ motor activity ลดไข้ เช่นเดียวกับยาสงบประสาททั่วไป จึงเป็นการยืนยันการใช้ในการแพทย์อายุรเวชว่ากรรณิกาใช้เป็นยาสงบประสาท J Ethnopharmacol 2002;81:321-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

156

ฤทธิ์แก้ท้องเสียและปวดท้องของฝรั่ง
ฤทธิ์แก้ท้องเสียและปวดท้องของฝรั่ง มีการทดลองนำเอาใบฝรั่งบรรจุแคปซูลในขนาด 500 มก. ให้ผู้ป่วยโรคท้องเสียเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ โดยให้รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ทุก 8 ชม. เป็นเวลา 3 วัน พบว่าอาการปวดบิดอย่างแรงในผู้ป่วยเหล่านี้ลดลงเมื่อได้รับใบฝรั่ง และเป็นยาที่ปลอดภัย J Ethnopharmacol 2002;83:19-24. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...