Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระ

การศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กลุ่ม โดยปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์และมีกลุ่มควบคุม (controlled, single-blind, crossover study) ของไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การปรับปรุงทำงานของหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย (physical performance) แบบเฉียบพลัน ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-40 ปีจำนวน 14 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 7 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานไอศกรีมขนาด 100 ก. ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้ (dark cocoa) ฮาเซลนัท (hazelnut) และสารสกัดชาเขียว (green tea) และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานไอศกรีมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตนม (milk chocolate) แล้วทำการประเมินค่าต่างๆ ในช่วงเริ่มทำการทดสอบเปรียบเทียบกับช่วง 2 ชั่วโมงหลังรับประทานไอศกรีม ได้แก่ ปริมาณโพลีฟีนอลในเลือด (serum polyphenols), วัดสถานะการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant status) ด้วยวิธี ferric-reducing ability of plasma (FRAP), ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์ (nitric oxide (NOx) bioavailability), วัดดัชนีชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดซัน (markers of oxidative stress) ด้วยวิธี determination of reactive oxygen metabolites (d-ROMs Test), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide; H2O2), วัดการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelium function) ด้วยวิธี flow-mediated dilation (FMD) และ reactive hyperemia index (RHI), การตรวจสมรรถภาพโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย (exercise tolerance) และการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ (double product) ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่รับประทานไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมีค่าโพลีฟีนอล, NOx, FRAP, FMD และ RHI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีภาวะเครียดออกซิเดชันลดลง นอกจากนี้ยังมีผลในการปรับปรุงค่าปริมาณการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะเดียวกันไม่พบการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่รับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตนม จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอล มีผลช่วยในการปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดและสมรรถภาพทางกาย ผ่านกลไกการยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันของร่างกายในอาสาสมัครสุขภาพดีได้

Nutrition 2017;33:225-33.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1352

ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลี
ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลีสารสำคัญ 7 ชนิดที่แยกได้จากพริกไทยและดีปลี ได้แก่ piperonal, dodecanol, 1,3-benzodioxole, myristicin, piperanine, sesamin และ sesamol เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำของยุงรำคาญ Culex pipiens pallens พบว่าสาร myristicin และ dodecanol มีฤทธิ์แรงที่สุดในการฆ่าลูกน้ำยุง โดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 0.56 และ 0.65 ppm ตามลำดับ และพบว่าการลดแรงตึงผิวของน้ำของ dodecanol และ sesamin ที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการเพิ่...

1260

ฤทธิ์ลดระดับกรดยูริกของสารเควอซิติน
ฤทธิ์ลดระดับกรดยูริกของสารเควอซิตินBr J Nutr 2016;115(5):800-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

21

Deoxymiroestrol
Deoxymiroestrol : phytoestrogen ชนิดใหม่จากกวาวเครือ Deoxymiroestrol เป็นสารชนิดใหม่แยกได้จากกวาวเครือ (Pueraria mirifica  Airy-shaw et Suvatabandhu) มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง (MCF-7 human breast cancer cells) โดยมีความแรงกว่า miroestrol 10 เท่า เดิมเชื่อว่า miroestrol เป็นสารสำคัญแสดงฤทธิ์ estrogen ของกวาวเครือ แต่จากการศึกษานี้สรุปว่า deoxymiroestrol เป็น phytoestrogen ที่แท้จริงในกวาวเครือ ส่วน miroestr...

219

ฤทธิ์ของสาร
ฤทธิ์ของสาร Isoflavanquinone จากมะกล่ำตาหนู สาร Isoflavanquinone ที่แยกได้จากสารสกัดส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนูด้วยคลอโรฟอร์มคือ abruquinone B และ abruquinone G สาร abruquinone B มีฤทธิ์ต้านเชื้อ  Mycobacterium tuberculosis  ที่เป็นสาเหตุของวัณโรค ด้วยความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ = 12.5 มคก./มล. ต้านเชื้อ Plasmodium fulciparum ที่เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียด้วย IC50 = 1.5 มคก./มล. และเป็นพิษต่อเซลล์ KB และ BC cell lines ส่วนสาร abruquinone G มีฤทธิ์ต้านเชื้อ   Herpes simpl...

570

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเมล็ดมะม่วงการศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ในพิษงูจากสารสกัดเอทานอลของเม็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นด้วยเอทานอล โดยทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการทำงานของเอนไซม์ phospholipase A2 (PLA22 และเลือกจับตำแหน่ง binding pocket ของเอนไซม์ LAAO จากพิษของงูกะปะและงูเห่า ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้ ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งพิษงูได้ Molecules. 2009; 14(4): 1404-22 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : ส...

510

การรักษาโรคเบาหวานด้วยผลขี้กาเทศ
การรักษาโรคเบาหวานด้วยผลขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis  (L.) Schrad) การทดลองแบบ Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 50 คน (ชาย 12 คน หญิง 38 คน) อายุ 40-65 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คนให้รับประทานแคปซูลผลขี้กาเทศขนาด 100 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อวัน หรือรับประทานยาหลอกร่วมกับการรักษาปกติ เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นทำการตรวจวัดค่าดัชนีชี้วัดในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานแคปซูลขี้กาเทศมีปริ...

179

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหญ้าดอกขาว
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหญ้าดอกขาว นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดหญ้าดอกขาวทั้งต้นด้วยเมทานอล พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ทั้งฤทธิ์เฉียบพลันซึ่งเหนี่ยวนำด้วย carrageenin, histamine และ serotonin และต้านการอักเสบเรื้อรังโดยใช้ cotton เหนี่ยวนำ โดยขนาดที่ออกฤทธิ์คือ 250 และ 500 มก./กก. เมื่อป้อนในหนูขาว Phytomedicine 2003;10:185-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1636

ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อน
ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อนการศึกษาฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน (Morus alba L.) การศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบในหลอดทดลองถึงผลของสารสกัดจากต้นหม่อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนในเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (differentiated 3T3-L1 adipocyte cells) พบว่าสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน ความเข้มข้น 10, 20 และ 40 มคก./มล. มีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์ไขมัน (adipogenesis) และการสร้างไขมันภายในเซลล์ (li...

127

การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล
การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล senile plaques ในโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีน beta - amyloid peptide ซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยAChE การใช้ AChE จึงเป็นวิธีการเด่นชัดในการรักษา ผลของบาราคอลที่สกัดให้บริสุทธิ์จากใบขี้เหล็กอ่อนสด โดยใช้เอนไซม์สกัดหยาบ AChE จากสมองหนูและปลาไหลไฟฟ้ายับยั้ง AChE ได้โดยขึ้นกับขนาดและให้ค่า IC50สมองหนูและปลาไหลเผือกครึ่ง= 0.40 และ 0.21 mmol ตามลำดับ และไฟโซสติกมีน ที่ให้ผลยับยั้ง AChEให้ผลในสมองหนูเป็น 2 เท่าของปลาไหลเผือก พบว่าความเข้ม...