Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับของดาวเรืองใหญ่

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับของดาวเรืองใหญ่ (Tagetes erecta L.) ในหนูเม้าส์ โดยฉีดสารสกัดน้ำ เอทานอล ส่วนสกัดเอธิลอะซีเตต และส่วนสกัดเอทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่เข้าทางช่องท้อง (i.p.) ในขนาด 10, 30, 100 มก./กก. หรือ 300 มก./กก. (เฉพาะสารสกัดเอทานอล) ทำการทดสอบด้วยวิธี open-field, exploration cylinder และ hole-board โดยศึกษาความเป็นไปได้ของกลไกการออกฤทธิ์ด้วยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับต่าง ๆ เช่น WAY100635 (0.32 มก./กก., i.p.) และ flumazenil (10 มก./กก., i.p.) ซึ่งเป็น ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งตัวรับ 5-HT1A และ GABA/BDZs ตามลำดับ การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสำคัญในดอกดาวเรืองใหญ่เป็นสารในกลุ่ม flavonoids เช่น rutin, kaempferol, quercetin, kaempferitrin, และสารในกลุ่ม terpenoid เช่น β-sitosterol จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดทั้งหมดทำให้สัตว์ทดลองสงบและอยู่นิ่งมากขึ้น ทำให้ระยะเวลาก่อนหลับ (sleep latency) ลดลง และมีระยะเวลาในการนอนหลับ (sleep duration) ยาวนานขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพของสารสกัดส่วนใหญ่จะขึ้นกับขนาดที่ให้ และพบว่ากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดต่างๆ เกี่ยวข้องกับตัวรับ 5-HT1A แต่ไม่มีผลกับตัวรับ BDZs ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารในกลุ่ม flavonoids และ terpenoid ในดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวล และช่วยให้หลับ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับ serotonergic neurotransmission

Biomed Pharmacother 2017;93:383-90.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1101

การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกิน
การรับประทานน้ำบีทรูทมีผลลดความดันโลหิตขณะบีบตัวในผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินNutrition Research 2014;34:868-75 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

427

ผลของการดื่มกาแฟและความเครียดที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
ผลของการดื่มกาแฟและความเครียดที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการตื่นตัวในสตรีที่ติดและไม่ติดกาแฟการศึกษาผลของกาแฟที่มีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและการตื่นตัวก่อนและหลังจากเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดในอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 20 คน ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ติดกาแฟ 10 คน (ดื่มกาแฟน้อยกว่า 2 แก้ว หรือกระป๋อง/สัปดาห์) และกลุ่มที่ติดกาแฟ 10 คน (ดื่มกาแฟอย่างต่ำ 2 แก้ว หรือกระป๋อง/วัน) ทดลองโดยให้ดื่มกาแฟ 1 ถ้วย ขนาด 12 ออนซ์ (350 มล.) ซึ่งมีปริมาณคาเฟอีน เท่ากับ 140 มก. ทำการวัดคว...

312

ผลของสะระแหน่ญวนต่อระดับฮอร์โมนในผู้หญิงขนดก
ผลของสะระแหน่ญวนต่อระดับฮอร์โมนในผู้หญิงขนดกการศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะขนดก จำนวน 21 คน อายุระหว่าง 18-40 ปี (เฉลี่ย 22.2 ± 6.2 ปี มีระดับคะแนนขนดกอยู่ในช่วง 8-23 ผู้ป่วย 12 คน เป็นโรค polycystic ovary syndrome และอีก 9 คน มีภาวะขนดกโดยไม่รู้สาเหตุ ทุกคนได้รับการทดลองโดยต้องดื่มชาสะระแหน่ญวน ขนาด 250 มิลลิลิตร (แช่สะระแหน่ญวนขนาด 5 กรัม ในน้ำร้อน 250 มิลลิลิตร นาน 5 - 10 นาที) วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ในระยะที่มีการตกไข่ของรอบเดือน พบว่า หลังจาก 5 วันของการทดลอง ระดับฮอร์โมน free te...

813

สารเบอร์จีนิน
สารเบอร์จีนิน (bergenin) ในรากกำจายมีฤทธิ์รักษาเบาหวานชนิดที่ 2การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานชนิดที่ 2 ในหนูแรทเพศผู้ของสารเบอร์จีนินซึ่งเป็นสกัดจากรากกำจาย ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin กิน นาน 14 วัน พบว่าสารเบอร์จีนินขนาด 10 มก./กก. สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด (oral glucose tolerance test) ของหนูปกติในนาทีที่ 30 และนาทีที่ 60 และลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (fasting blood glucose) ของหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานได้ในวันที่ 1...

996

ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากพืชตระกูลต้อยติ่ง
ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากพืชตระกูลต้อยติ่งการทดสอบฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำ-เอทานอล (50% Hydro-Ethanolic extracts) ของใบต้อยติ่ง (Ruellia Tuberosa  L.) และพืชตระกูลเดียวกัน () ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxan โดยให้หนูกินสารสกัดทั้ง 2 ชนิดในขนาด 250 และ 500 มก./กก./วัน เป็นเวลา 30 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดทั้ง 2 ขนาด มีระดับของ phospholipids, triglycerides, LDL และ VLDL ในเลือดลงลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ระดับของ HDL เพิ่มขึ้น และที่ขนาด 500 มก./กก...

849

สารเอเซียติโคไซด์ในบัวบกสามารถลดความเป็นพิษต่อสมองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคพาร์กินสัน
สารเอเซียติโคไซด์ในบัวบกสามารถลดความเป็นพิษต่อสมองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคพาร์กินสันการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคพาร์กินสันด้วยการฉีดสาร MPTP (1-methyl-4-phenyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine) เข้าไปในเนื้อสมองส่วนซับสแตนเชียไนกรา (substantia niagra) หลังจากนั้น 1 วัน ป้อนสารเอเซียติโคไซด์ขนาด 1 มล./กก. นาน 14 วัน และนำสมองหนูในส่วนของซับสแตนเชียไนกรา (substantia niagra) และเนื้อสมองส่วนสไตรตัม (striatum) มาศึกษา พบว่าสารเอเซียติโคไซด์สามารถลดระดับสารอนุมูลอิสระ (malonyldialdehyd...

185

ฤทธิ์แก้ปวด
ฤทธิ์แก้ปวด ลดอักเสบ และรักษาแผลของใบฝรั่ง นักวิจัยจากอินเดียได้ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบฝรั่ง พบว่าสารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ำมีฤทธิ์ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารเมื่อให้ในขนาด 600 มก./100 ก. น.น.หนู ส่วนสารสกัดน้ำต้มของใบสดแสดงฤทธิ์แก้ปวด และแก้อักเสบ Indian Drugs 1999;36(6):363-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

131

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร,
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, ต้านแบคทีเรียและฆ่าอสุจิของ Salanin Salanin เป็นสารในกลุ่ม limonoid ซึ่งสกัดได้จากสะเดาแสดงฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยรับประทานขนาด 10, 20 และ 50 mg/kg ไม่แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ แต่แสดงฤทธิ์ฆ่าอสุจิของคน ที่ขนาดความเข้มข้น 0.5 และ 0.25% ของ salanin Indian Drugs December 2001;38(12):629-32. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1037

ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้านในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 61 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลซึ่งประกอบด้วยสารสกัด 70% เอทานอลจากใบวอลนัต (Juglans regia L.) 100 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นวลา 3 เดือน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบวอลนัต จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม. (fasting blood glucose) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใ...