Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานของสารสำคัญในแอปเปิลและขิง

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานของสาร phloretin จากผลแอปเปิลและสาร [6]-gingerol จากเหง้าขิง ในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยการกินอาหารที่มีไขมันสูงจนเกิดภาวะอ้วนซึ่งนำไปสู่การเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 11 ตัว กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง + phloretin 25 มก./กก. กลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง + phloretin 75 มก./กก. กลุ่มที่ 5 ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง + [6]-gingerol 25 มก./กก. และกลุ่มที่ 6 ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง + [6]-gingerol 75 มก./กก. ให้สาร phloretin และ [6]-gingerol ด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องของหนู 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นาน 17 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ phloretin และ [6]-gingerol มีระดับน้ำตาลในเลือด alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, advanced glycation end-products (AGEs) และ insulin ลดลง โดยพบว่า phloretin และ [6]-gingerol ทำให้ระดับของ AGEs และ N(ε)-(carboxymethyl)lysine (CML) ลดลง (AGEs และ CML เป็นสารที่พบได้มากในคนที่เป็นเบาหวาน) ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ผ่านทาง Nrf2 pathway และเพิ่มอัตราส่วน GSH/GSSG, ระดับเอนไซม์ heme oxygenase-1 และ glyoxalase 1 ที่เนื้อเยื่อตับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร phloretin จากผลแอปเปิลและสาร [6]-gingerol จากขิงมีศักยภาพที่สามารถบรรเทาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานได้

Food Chem 2017;226:79-88.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

53

ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่
ฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบของผักเบี้ยใหญ่ จากการทดลองเมื่อใช้สารสกัดเอทานอล 10% ของส่วนเหนือดินผักเบี้ยใหญ่ ( Portulaca oleracea L. subsp. sativa ( Haw. ) Celak.) แก่หนูขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว โดยฉีดเข้าทางช่องท้องจะแสดงฤทธิ์ระงับปวดและอักเสบ เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองที่ใช้ diclofenac sodium แต่เมื่อให้ทางปากจะไม่สามารถแสดงฤทธิ์ดังกล่าว J Ethnopharmacol 2000 ; 73 : 445-51 ข้อมูลอ้...

605

ผลของกานพลูในการปกป้องหัวใจ
ผลของกานพลูในการปกป้องหัวใจ ตับ เลนส์ตา ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรท 40 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมเป็นหนูปกติให้กินอาหารมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 เป็นหนูปกติให้กินอาหารมาตรฐานร่วมกับสารสกัดกานพลูที่มีสารยูจีนอล : สารยูจีนิล ซิเตด (12:1) ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยstreptozotocin ให้กินอาหารมาตราฐาน กลุ่มที่ 4 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานให้กินอาหารมาตราฐานร่วมกับสารสกัดกานพลูที่มีสารยูจีนอล : สารยูจีนิล ซิเ...

298

การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว
การประเมินผลของฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูขาว ของน้ำมันหอมระเหยจากเทียนข้าวเปลือกมีการทดสอบฤทธิ์ต้านโรคกระดูกพรุนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare Mill) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำในหนูขาว ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วย GC/MS พบว่าในน้ำมันมีสารประกอบ 15 ชนิด และมีสารหลักคือ trans -anethole (81.1%) และ fenchone (9.2%) ในการทดลอง หนูขาวเพศเมียสุขภาพดีถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่ถูกตัดรังไข่และได้รับแต่กระสายยา กลุ่มที่ 3-5 เ...

1162

ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และความดันโลหิตในผู้สูงอายุ
ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และความดันโลหิตในผู้สูงอายุการศึกษาทางคลินิกถึงฤทธิ์ของสาร flavonol ในโกโก้ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการผิดปกติของพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ให้ดื่มโกโก้ที่มีส่วนประกอบของ flavonol 3 ขนาด คือ 993, 520 และ 48 มก. ดื่มวันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งก่อนและสิ้นสุดการศึกษา ผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพจิต mini mental status examination (MMSE) เพื่อประเมินปัญหาในเรื่องความจำ...

1134

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด charantin จากผลมะระขี้นกศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ของสารสกัด charantin จากผลมะระขี้นก (Momordica charantia ) โดยทดลองป้อนสารสกัด charathin ขนาด 200 มก./กก./วัน ให้กับหนูเม้าส์สายพันธุ์ KK/HIJ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยการให้อาหารที่มีไขมันสูง (high-fat diet) และหนูเม้าส์สายพันธุ์ ICR ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วยการฉีด streptozotocin ขนาด 150 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ใช้ระยะเวลาในการทดลองนาน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาที่ได้พบว่า ...

1455

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารโพลีแซคคาไรด์จากผลโกจิเบอร์รี่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารโพลีแซคคาไรด์จากผลโกจิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum L.) เป็นพืชพื้นเมืองของจีน และประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ผลมีสีแดงเนื่องจากประกอบด้วยสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.03% ถึง 0.5% ของน้ำหนักผลแห้ง โดยมีสาร zeaxanthin dipalmitate เป็นสารสำคัญหลัก ส่วนประกอบสำคัญของผลโกจิเบอร์รี่ คือ คาร์โบไฮเดรต (ประมาณ 51%) ซึ่งพบว่าสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากผลโกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum polysaccharides: LBPs) เป็นสารสำคัญหลักที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิ...

527

สารสกัดจากฮอปกับผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้
สารสกัดจากฮอปกับผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้การศึกษาผลของสารสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และสาร 8-Prenylnaringenin (8-PN) ที่พบในฮอปต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้ทั้งที่เคย (sexually potent) และไม่เคย (naïve) ผ่านการผสมพันธุ์ โดยก่อนการผสมพันธุ์ในหนูเพศผู้ที่ไม่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก. และสาร 8-PN ขนาด 5, 12.5 และ 25 มคก./กก./ครั้งเดียว ส่วนหนูเพศผู้ที่เคยผ่านการผสมพันธุ์ จะป้อนสารสกัดขนาด 5, 10, 25 และ 50 มก./กก./ครั้งเดียว และป้อนสารสกัดขนา...

96

ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง
ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง การทดลองเมื่อทำให้หนูเกิดความเครียดโดยให้ฟังเสียงดังระดับ 100 เดซิเบล นาน 4 ชั่วโมง มีผลลดจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม (total leukocyte count) เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) และเพิ่มระดับคอร์ติโคสเตอโรนในเลือด แต่เมื่อให้สารสกัดเอทานอลจากใบกะเพรา ( Ocimum sanctum L.) ก่อนโดยการฉีดเข้าช่องท้องติดต่อกันนาน 45 วัน มีผลทำให้ค่าต่างๆดังกล่าวข้างต้นกลับสู่ระดับปกติJ Ethnopharmacol 2000...

451

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ arginase ของสาร flavonols ในโกโก้ เอนไซม์ arginase เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน L-arginine เป็น L-ornithine เนื่องจาก L-arginine เป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการสร้าง nitric oxide ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของหลอดเลือด โดยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น L-citrulline และ NO ตามลำดับ โดยเอนไซม์ nitric oxide synthase ซึ่งอยู่ใน endothelial cells ดังนั้นหากมีปริมาณของเอนไซม์ arginase สูง จะมีผลไปแย่งกับเอนไซม์ nitric oxide synthase ในการจับกับ L-arginine ทำให้การสร้าง nitric oxide ลดลง ซึ่ง...