Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ประสิทธิภาพของครีมไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกาย

การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับกลุ่มยาหลอก (double-blind randomized controlled trial) ในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดี จำนวน 30 ราย ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการปวดกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายนาน 24 ชั่วโมง (delayed onset muscle soreness; DOMS) โดยให้ยกน้ำหนักในท่า biceps curl โดยการยกน้ำหนักในขนาด 2- 40 กก. จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองซึ่งได้รับครีมมีส่วนประกอบของสารสกัดน้ำมันไพล 30 กรัม โดยไม่มีส่วนผสมของยาระงับปวด และกลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับครีมสูตรเดียวกับกลุ่มทดลองแต่ผสมกลิ่นไพลแทนสารสกัดน้ำมันไพล ในการทดลองจะให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มทาครีมที่ได้รับบริเวณกล้ามเนื้อแขนด้านหน้า (biceps) วันละ 3 ครั้ง (เช้า กลางวัน และเย็น) จากนั้นทำการประเมินผลโดยการวัดระดับความปวดด้วยตัวเลข (numeric rating scale, NRS) และวัดค่าแรงกดที่เริ่มรู้สึกเจ็บ (pressure pain threshold, PPT) ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ภายหลังจากออกกำลังกายทันทีและภายหลังจากการออกกำลังกาย 24 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีค่ามีระดับความเจ็บปวดลดลงเมื่อเทียบกับก่อนทาครีม แต่กลุ่มทดลองมีค่า NRS ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (3.73± 1.53 เทียบกับ 2.13 ±1.92, p=0.027) นอกจากนั้นกลุ่มทดลองยังมีแนวโน้มที่มีความทนต่อความรู้สึกเจ็บสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยค่า PPT ของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ โดยทั้งสองกลุ่มไม่พบอาการข้างเคียงจากการทาครีม สรุปได้ว่าครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดไพลสามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายได้ดีกว่าครีมที่ไม่มีส่วนประกอบของสารสกัด

เชียงใหม่เวชสาร 2560;56(2):69-79.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

322

ถั่วเหลืองที่ผสมลงในอาหารสามารถช่วยรักษาอาการ
ถั่วเหลืองที่ผสมลงในอาหารสามารถช่วยรักษาอาการ metabolic syndrome ในหญิงวัยหมดประจำเดือนทำการศึกษาหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการ metabolic syndrome (คือกลุ่มอาการของผู้ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เนื่องจากการทำงานบกพร่องของ insulin) จำนวน 42 คน ด้วยวิธี randomized crossover clinical trial ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนจะได้รับอาหารทั้งหมด 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรอาหาร DASH (เป็นสูตรควบคุม ที่เป็นสูตรอาหารเพื่อใช้ลดความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นสูตรอาหารที่ให้พลังงานโดยมี...

183

สาร
สาร isoflavone จากถั่วกับผลต่อเซลล์กระดูก ได้มีการศึกษาผลของ genistein และ daidzein ซึ่งเป็น isoflavone จากถั่ว พบว่าสามารถยับยั้ง TNF-alpha ต่อเซลล์กระดูก TNF-alpha จะกระตุ้นให้เซลล์กระดูกผลิต cytokines เช่น IL-6 และ PGE2 ทำให้เกิดกระดูกพรุน ดังนั้นการที่ isoflavone ช่วยลดกระดูกพรุนอาจจะเนื่องมาจากผลดังกล่าว Phytochemistry 2003;63:209-15. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1256

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครงการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขิงแครง (Zingiber simaoense Y. Y. Qian) ในหนูแรท โดยป้อนสารสกัดขนาด 7.5, 15 และ 30 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอล/กรดไฮโดรคลอริก ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) และการแช่น้ำเย็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเครียด เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับยาไซเมทิดีน (cimetidine) ขนาด 100 มก./กก. และกลุ่มควบคุม พบว่าสารสกัดและยาไซเมทิดีน ...

221

สารออกฤทธิ์ต้าน
สารออกฤทธิ์ต้าน HIV จากพุดป่า ( Gardenia thailandica  ) สาร Thailandiol, gardenolic acid, quadrangularic acid E และ 3 beta-hydroxy-5 alpha-cycloart-24 (31)-en-28 oic acid ซึ่งได้จากใบและยอดพุดป่ามีฤทธิ์ anti HIV-1 โดยใช้การตรวจสอบ Dtat/Rev MC99 virus และ1A2 cell line EC50 จะอยู่ในช่วงความเข้มข้น ...

524

โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก
โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากการทดลองในอาสาสมัครสุขภาพปากและฟันดีจำนวน 6 คน โดยกระตุ้นการสร้างคราบจุลินทรีย์ในปากอาสาสมัครนาน 1 นาที แล้วกลั้วปากด้วยเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอล ได้แก่ ชาดำ ชาเขียว น้ำองุ่น ชาCistus และไวน์แดง จำนวน 200 มิลลิลิตร โดยแบ่งกลั้วทีละน้อยจนครบ 10 นาที จากนั้นทำการวัดปริมาณแบคทีเรียในปากเมื่อเวลา 19 และ 109 นาทีหลังจากกลั้วปากด้วยเครื่องดื่ม โดยมีแบคทีเรียในปากที่ไม่มีการกลั้วปากในนาทีที่ 30 และ 120 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าการกลั้วปากด้วยเครื่องด...

761

ผลเครื่องดื่มสตรอเบอร์รี่ต่อการอักเสบและการตอบสนองของอินซูลิน
ผลเครื่องดื่มสตรอเบอร์รี่ต่อการอักเสบและการตอบสนองของอินซูลินการศึกษาทางคลินิกทีเดียวแบบสุ่ม ปกปิดทางเดียว มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก และสลับกลุ่ม (single-centre, randomised, single-blind, placebocontrolled, cross-over)ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสตรอเบอร์รี่ที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มต่อกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังการรับประทานอาหารและการตอบสนองของอินซูลินในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 24 คน เป็นชาย 10 คน และเป็นหญิง 14 คน โดยให้รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตรสูงและมีไขมันปานกลาง(High-carbohydr...

650

พิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรในตำรับยาดองเหล้าเพื่อสมรรถภาพทางเพศ
พิษต่อเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรในตำรับยาดองเหล้าเพื่อสมรรถภาพทางเพศสมุนไพรที่มีความถี่สูงสุดที่ใช้ในตำรับยาดองเหล้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 4 ชนิด ได้แก่ ม้ากระทืบโรง กำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม และฝาง เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3) พบว่าสารสกัด 50% และ 95% เอทานอลของกำลังวัวเถลิง โด่ไม่รู้ล้ม ฝาง และสมุนไพรผสมทั้ง 4 ชนิด มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า 80% ส่วนฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโคฟาจ (RAW) โดยดูจากการยับยั้งการหลั่งไนตริกออ...

689

การแพ้ผักหวานบ้านแบบอนาไฟแลคติก
การแพ้ผักหวานบ้านแบบอนาไฟแลคติก (anaphylactic)ในผู้ป่วยที่แพ้ยางพารารายงานนี้เป็นรายงานฉบับแรกที่กล่าวถึงการเกิดภาวะอนาไฟแลคติกจากการรับประทานผักหวานบ้านในผู้ที่แพ้ยางพารา ซึ่งเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพพยาบาลที่มีประวัติแพ้ถุงมือยางมา 6 ปี โดยมีอาการเป็นผื่นลมพิษทุกครั้งที่ใช้ถุงมือยางมาเป็นเวลา 5 ปี และมีอาการคันตา น้ำตาไหล ตาแดง แต่จะไม่เจ็บตา มาเป็นเวลา 3 ปี และมีประวัติเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในตอนเป็นเด็ก และหายไปเมื่อโตขึ้น หลังจากผู้ป่วยรับประทานผักหวานบ้านไป 30 นาที เกิดอาการ...

1420

ฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูกของอาหารข้นจากกล้วยดิบ
ฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูกของอาหารข้นจากกล้วยดิบการศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการท้องผูกของกล้วยดิบ (green dwarf banana, Musa spp. AAA.) ในเด็กที่มีปัญหาท้องผูก จำนวน 80 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบ (green banana biomass)* ขนาด 30 ก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบร่วมกับ Polyethylene glycol 3350 (PEG3350) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารข้นจากกล้วยดิบ ร่วมกับยารักษาอาการท้องผูก sodium picosulfate กลุ่มที่ 4 ได้รับ PEG3350 เพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ 5 ได้รับยา sodium picosu...