Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายที่ได้รับยาเมทาโดนของน้ำมันกุหลาบมอญ

การศึกษาแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับยาเมทาโดน (methadone) เพื่อบำบัดอาการติดฝิ่น จำนวน 50 คน (อายุเฉลี่ย 40 ปี) โดยสุ่มให้อาสาสมัครรับประทานน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญ (Rosa Damascena) ในรูปแบบหลอดหยด วันละ 2 มล. (ใน 1 ดรอป ประกอบด้วย citronellol 17 มก.) หรือยาหลอก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นให้อาสาสมัครตอบแบบประเมินตนเอง Self-assessment of sexual dysfunction: the Brief Sexual Function Inventory (BSFI) และแบบวัดดัชนีสากลของการทดสอบสมรรถภาพทางเพศ (International Index of Erectile Function: IIEF) พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบมอญสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ลดลงจากการได้รับยาเมทาโดน และสมรรถภาพเพศชายที่เพิ่มขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศ แสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายในผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจากการได้รับยาเมทาโดนได้

Drug Alcohol Depend 2017;17:117-25

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

77

ฤทธิ์ลดไข้จากใบหางนกยูงไทย
ฤทธิ์ลดไข้จากใบหางนกยูงไทย จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีไข้สูงด้วยยีสต์ พบว่าเมื่อให้กินสารสกัดเอทานอล คลอโรฟอร์มและปิโตเลียมอีเธอร์โดยวิธีการชง จากใบหางนกยูงไทย ( Caesalpinia pulcherrima ( L. ) SW. ) มีผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลง ซึ่งสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์แรงกว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและปิโตเลียมอีเธอร์ ที่ขนาด 199 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวIndian Drugs 2000 ; 37(11) : 551-52 ข้อม...

1368

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสำคัญต่างๆ ที่แยกได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 เซลล์มะเร็งลำไส้ชนิด HCT-116 และเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 พบว่ามีเพียงสาร garcinone E ที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดอย่างชัดเจน (ค่า IC50 อยู่ในช่วง 15.8 - 16.7 ไมโครโมลาร์) ในขณะที่สาร mangostanaxanthone IV, β-mangostin, และ α-mango...

465

ฤทธิ์
ฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขา (Konjac) ลดการสูญเสียน้ำบนผิวหนังการทดสอบฤทธิ์ glucosylceramide จากสารสกัดบุกอีรอกเขาต่อการสูญเสียน้ำบนผิวหนังหนูถีบจักรขนบางเพศผู้ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้ผิวหนังหยาบกร้านด้วยสารละลาย sodium dodecyl sulfate โดยแบ่งการทดลองเป็น กลุ่มควบคุม ป้อนยาหลอก, กลุ่มทดลองที่ 1 ป้อนสารสกัดบุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide 12 % (ขนาด 30 ไมโครกรัม/วัน) และ กลุ่มทดลองที่ 2 ป้อนผลิตภัณฑ์บุกอีรอกเขา ซึ่งประกอบด้วย glucosylceramide บริสุทธิ์100%(ขนาด 30 ไมโครกร...

419

ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท
ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้มีสุขภาพดีการศึกษาชนิด double-blind randomized control trial ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 101 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้รับประทานช็อคโกแลตแท่ง หรือเครื่องดื่มช็อคโกแลต จำนวน 51 คน อายุเฉลี่ย 68.76 ± 8.62 ปี BMI เฉลี่ยเท่ากับ 25.16 ± 3.40 กก./ม.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานช็อคโกแลต จำนวน 50 คน อายุเฉลี่ยเท่ากับ 68.73 ± 8.01 ปี BMI เฉลี่ยเท่าก...

1520

ปริมาณสารโพลีฟีนอล
ปริมาณสารโพลีฟีนอล และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากฝักบัวสารสกัด 50% เอทานอลจากฝักบัว ความเข้มข้น 0.2-1.6 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), superoxide, hydroxyl, 2,2'azinobis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) radicals scavenging, ferric reducing power assay, metal ion chelating และ linoleic acid assay ซึ่งสารสกัดที่ความเข้มข้น 1.6 มก./มล. จะให้ผลดีที่สุดในการออกฤทธิ์ สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านการ...

1422

ฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในตับของสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
ฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในตับของสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (Glycine max L.) ช่วยลดการสะสมไขมันในตับไม่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD) ในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในตับด้วยการกินอาหารไขมันสูง ทำการทดลองโดยแบ่งหนูแรท ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้รับอาหารไขมันสูงร่วมกับสารไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในขนาด วันละ 10 และ 20 มก./กก. ตามลำดับ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สั...

1012

ผลของสารแคปไซซินต่อค่าชีวประสิทธิผลของยา
ผลของสารแคปไซซินต่อค่าชีวประสิทธิผลของยา cyclosporineการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างแคปไซซิน (capsaicin; สารสำคัญที่ให้รสเผ็ดในพริก) กับยา cyclosporine (ยากดภูมิคุ้มกัน ใช้ในการรักษาโรคแพ้ภูมิตนเอง หรือ SLE) ในหนูแรทที่ได้รับสารแคปไซซินทางสายยางสู่กระเพาะอาหาร ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการป้อนยา พบว่าแคปไซซินในขนาดต่ำ (0.3 มก./กก.) และปานกลาง (1.0 มก./กก.) ไม่มีผลต่อระดับยาในเลือด แต่เมื่อให้แคปไซซินในขนาดสูง (3 มก./กก.) จะทำให้ระดับยา cyclosporine ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ลดอัตราการกำจัดยาออกจากร่างกาย ส่ง...

1353

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร Licochalcone A (LCA) ซึ่งแยกได้จากรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza inflataJ Ethnopharmacol 2017;198:331-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

124

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของไคโตแซน
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของไคโตแซน ไคโตแซนเป็นสารเคมีที่ได้จาก chitin ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเปลือกกุ้ง กระดองปู ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง ได้แก่ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความดัน ลดคอเลสเตอรอล ต้านเชื้อแบคทีเรีย และทำให้แผลหายเร็ว การศึกษาโดยนักวิจัยกลุ่มนี้ พบว่าเมื่อผสม ไคโตแซนลงในน้ำดื่มในขนาด 0.05, 0.2 และ 0.8% ให้หนูถีบจักรที่ทำให้ เป็นเบาหวานด้วยเสตรปโตโซทอกซินพบว่า อาการกระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อยลดลง จึงเป็นไปได้ว่าจะนำไปช่วยรักษาอาการเบาหวานได้ในอนาคต Biol Pharm Bull 2002;25(2):1...