Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้าน

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) หรือโนนิ (noni fruit juice; NFJ) โดยทำการศึกษาระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (neural-immune interactions) ผ่านการนำสัญญาณภายในเซลล์ม้ามของหนูแรทชนิด F344 ซึ่งทำการศึกษาทั้งในเซลล์ (เซลล์ลิมโฟไซต์จากส่วนม้าม) และในร่างกายของหนูแรทหนุ่ม (อายุ 3 - 4 เดือน) และหนูแรทแก่ (อายุ 16 - 21 เดือน) สำหรับการศึกษาในเซลล์ เซลล์ม้ามของหนูจะได้รับ NJF ขนาด 0.0001-1% เป็นเวลานาน 24 ชม. ส่วนการศึกษาในร่างกาย หนูแรทแก่จะได้รับ NJF ความเข้มข้น 5%, 10% หรือ 20% ขนาด 5 มล./กก. ทางปาก วันละ 2 ครั้ง นาน 60 วัน (หนูแรทหนุ่มจะไม่ได้รับสารทดสอบ เป็นกลุ่มควบคุม) หลังจากนั้นจะให้สาร concanavalin A (Con A) เพื่อเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ลิมโฟไซต์ การสร้างไซโตไคน์ต่างๆ (IL-2, IFN-γ, IL-6, และ TNF-α) การแสดงออกของ tyrosine hydroxylase (p-TH), nerve growth factor (NGF), m-TOR, IκB--α, p-NF-κB (p50 และ p65), p-ERK, p-Akt, p-CREB และการเกิด lipid peroxidation, การสร้าง protein carbonyl, และการสร้าง nitric oxide (NO) ผลการทดลองในเซลล์ของหนูทั้ง 2 ชนิดพบว่า NFJ เพิ่มการกระตุ้นเซลล์ลิมโฟไซต์ของสาร Con A โดยทำให้การแบ่งตัวเพิ่มขึ้น การสร้าง IL-2 และ IFN-γ ในเซลล์เพิ่มขึ้น และการแสดงออกของ p-ERK, p-Akt, และ p-CREB ก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการทดลองในร่างกายหนูแรทแก่ โดยพบว่า NFJ ทำให้เซลล์ลิมโฟไซต์แบ่งตัวเพิ่มขึ้น การสร้าง IL-2 และ IFN-γ เพิ่มขึ้น การแสดงออกของ p-TH, NGF เพิ่มขึ้น การสร้าง NO เพิ่มขึ้น ในขณะที่การสร้าง IL-6, การเกิด lipid peroxidation, การสร้าง protein carbonyl, และการแสดงออกของ IκB-α และ p-NF-κB (p50) ในม้ามหนูของหนูแรทแก่จะถูกยับยั้ง เมื่อเทียบกับหนูแรทแก่ที่ได้รับสาร con A แต่ไม่ได้รับสารทดสอบ จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า น้ำคั้นจากผลยอสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากภาวะแก่ ผ่านระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากความชราได้

J Ethnopharmacol 2017;198:363-71.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

767

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ของสารเคอร์คิวมิน
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ของสารเคอร์คิวมินการศึกษาผลของสารเคอร์คิวมินจากขมิ้นต่อการอักเสบของหลอดลมในหนูเม้าส์ที่แพ้สาร ovalbumin โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. หนูที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับน้ำเกลือ ซึ่งเป็นตัวทำละลายยา (SAL) 2. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับน้ำเกลือ (OVA) 3. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับสารเคอร์คิวมินด้วยการรับประทาน ขนาด 200 มก./กก. (CMP-PO) 4. หนูที่ได้รับการกระตุ้นให้แพ้สาร ovalbumin และได้รับส...

848

ผลของการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่ต่อระดับน้ำตาลหลังอาหาร
ผลของการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่ต่อระดับน้ำตาลหลังอาหาร ระดับอินซูลิน และฮอร์โมน GLP-1 ในคนสุขภาพดีการศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 12 คน โดยทุกคนจะได้รับประทานอาหาร 2 สูตร (มีระยะเวลาห่างกัน 5 วัน) สูตรที่ 1 ให้รับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่บดละเอียด เช่น บิลเบอรรี่ แบลคเคอเร้นท์ แครนเบอรรี่ และสตรอเบอรรี่ 150 กรัม ร่วมกับซูโครส 35 กรัม สูตรที่ 2 จะเป็นอาหารสูตรควบคุมซึ่งเป็นคาร์ไฮเดรทผสมน้ำ และกลูโคสในปริมาณเท่ากันกับอาหารสูตรที่ 1 และเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำก่อนที่จะรับประทาน...

306

ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolideฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดมีความสำคัญมากในการรักษาโรคมะเร็ง มีการทดลองศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata ) (APE) และสารประกอบหลักของมันคือ andrographolide (ANDLE) ซึ่งพบว่าการฉีดสารทั้ง 2 ชนิดขนาด 10 mg/dose/ตัว และ 500 μg/dose/ตัว ตามลำดับ เข้าทางช่องท้องของหนูถีบจักร สามารถยับยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอยของหนู C57BL/6 ซึ่งการสร้างเส้นเลือดดังกล่าวนี้ เกิดจากการชักนำด้วยเซลล์มะเร็ง B16F-10 จ...

272

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากสารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศ
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากสารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกต้น และใบกระถินเทศด้วยเอทานอลร้อยละ 70 ต่อการต้านมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน พบว่าสารสกัดจากเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากเชื้อดังกล่าว โดยความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 1.3±0.2 มคก./มล. ในขณะที่สารสกัดจากใบกระถินเทศไม่สามารถต้านมาลาเรียจากเชื้อดังกล่าวได้ นอกจากนี้สารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศ ยังสามารถต้านมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium berghei ได...

91

สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ
สารสกัดลูกใต้ใบยืดอายุหนูที่เป็นมะเร็งตับ หลังจากทำให้หนูขาวเป็นมะเร็งตับด้วยการให้กินสาร เอน-ไนโตรโซไดเอทิลเอมีน (N-nitrosodiethylamine, NDEA) นาน 20 สัปดาห์แล้ว จึงให้สารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิบลูกใต้ใบ ( Phyllanthus amarus Schum. ) ในขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 54 สัปดาห์ หรือจนสัตว์ทดลองตาย พบว่าสารสกัดลูกใต้ใบสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งตับโดยมีอายุเฉลี่ย 52.2 + 2.3 สัปดาห์ ในขณะที่สัตว์ทดลองกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดมีอายุเ...

1203

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของเหล่งต๋าเช่า
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของเหล่งต๋าเช่าการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากรากเหล่งต๋าเช่า (Gentiana scabra Bunge) ในเซลล์ของต่อมไร้ท่อในทางเดินอาหาร (NCI-H716 cell) พบว่าสารสกัดน้ำจากเหล่งต๋าเช่า มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง glucagon-like peptide-1 (GLP-1) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ชักนำให้มีการหลั่งอินซูลินเพื่อตอบสนองต่อระดับกลูโคสที่สูงขึ้น โดยความสามารถในการกระตุ้นนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ และเมื่อทำการทดสอบในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (db/db mouse) พบว่าสา...

1529

ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากดอกทองกวาว
ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากดอกทองกวาวการศึกษาฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดเมทานอลจากดอกทองกวาว (Butea monosperma (Lam.) Taub.) ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนด้วยการป้อนอาหารไขมันสูง โดยป้อนหนูแรทอ้วนด้วยสารสกัดเมทานอลจากดอกทองกวาวขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก./วัน เป็นเวลา 40 วัน จากนั้นทำการประเมินน้ำหนักตัวทุก 5 วัน ประเมินการสะสมไขมันในอวัยวะและร่างกาย การเคลื่อนไหว และตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดในวันที่ 39 และ 40 ของการศึกษา ผลพบว่าการสารสกัดจากดอกทองกวาวที่ขน...

576

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานการศึกษาแรกเป็นการศึกษาในหนูแรทปกติ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ป้อนสารสกัดน้ำของเปลือกต้นโพธิ์บดผง ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ การศึกษาที่สองเป็นการศึกษาในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin ขนาด 55 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง นาน 5 วัน เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือด : fasting blood sugar มีค่ามากกว่า 250 มก./ดล. จากนั้นแบ่งห...

1219

ผลของยาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากในการช่วยปรับปรุงการกลืนของผู้สูงอายุ
ผลของยาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากในการช่วยปรับปรุงการกลืนของผู้สูงอายุการศึกษาในผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 63-90 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่รับประทานยาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก (ประกอบด้วยผงขิง 1%) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายของผู้สูงอายุ ทำการประเมินผลโดยทดสอบการกลืนน้ำลาย (saliva swallowing test) และกลืนน้ำ (drinking test) และการส่องกล้อง (swallowing endoscopy) ก่อนและหลังได้รับยา 15 นาที ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดขิง จ...