Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของยอบ้าน

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia L.) หรือโนนิ (noni fruit juice; NFJ) โดยทำการศึกษาระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (neural-immune interactions) ผ่านการนำสัญญาณภายในเซลล์ม้ามของหนูแรทชนิด F344 ซึ่งทำการศึกษาทั้งในเซลล์ (เซลล์ลิมโฟไซต์จากส่วนม้าม) และในร่างกายของหนูแรทหนุ่ม (อายุ 3 - 4 เดือน) และหนูแรทแก่ (อายุ 16 - 21 เดือน) สำหรับการศึกษาในเซลล์ เซลล์ม้ามของหนูจะได้รับ NJF ขนาด 0.0001-1% เป็นเวลานาน 24 ชม. ส่วนการศึกษาในร่างกาย หนูแรทแก่จะได้รับ NJF ความเข้มข้น 5%, 10% หรือ 20% ขนาด 5 มล./กก. ทางปาก วันละ 2 ครั้ง นาน 60 วัน (หนูแรทหนุ่มจะไม่ได้รับสารทดสอบ เป็นกลุ่มควบคุม) หลังจากนั้นจะให้สาร concanavalin A (Con A) เพื่อเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ลิมโฟไซต์ การสร้างไซโตไคน์ต่างๆ (IL-2, IFN-γ, IL-6, และ TNF-α) การแสดงออกของ tyrosine hydroxylase (p-TH), nerve growth factor (NGF), m-TOR, IκB--α, p-NF-κB (p50 และ p65), p-ERK, p-Akt, p-CREB และการเกิด lipid peroxidation, การสร้าง protein carbonyl, และการสร้าง nitric oxide (NO) ผลการทดลองในเซลล์ของหนูทั้ง 2 ชนิดพบว่า NFJ เพิ่มการกระตุ้นเซลล์ลิมโฟไซต์ของสาร Con A โดยทำให้การแบ่งตัวเพิ่มขึ้น การสร้าง IL-2 และ IFN-γ ในเซลล์เพิ่มขึ้น และการแสดงออกของ p-ERK, p-Akt, และ p-CREB ก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลการทดลองในร่างกายหนูแรทแก่ โดยพบว่า NFJ ทำให้เซลล์ลิมโฟไซต์แบ่งตัวเพิ่มขึ้น การสร้าง IL-2 และ IFN-γ เพิ่มขึ้น การแสดงออกของ p-TH, NGF เพิ่มขึ้น การสร้าง NO เพิ่มขึ้น ในขณะที่การสร้าง IL-6, การเกิด lipid peroxidation, การสร้าง protein carbonyl, และการแสดงออกของ IκB-α และ p-NF-κB (p50) ในม้ามหนูของหนูแรทแก่จะถูกยับยั้ง เมื่อเทียบกับหนูแรทแก่ที่ได้รับสาร con A แต่ไม่ได้รับสารทดสอบ จากผลการทดลองทำให้สามารถสรุปได้ว่า น้ำคั้นจากผลยอสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากภาวะแก่ ผ่านระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่เกิดจากความชราได้

J Ethnopharmacol 2017;198:363-71.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

350

ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่
ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการดื่มกาแฟ กับการเสื่อมของรังไข่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์Human Reproduction 2007;22(4):1175-85 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1352

ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลี
ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลีสารสำคัญ 7 ชนิดที่แยกได้จากพริกไทยและดีปลี ได้แก่ piperonal, dodecanol, 1,3-benzodioxole, myristicin, piperanine, sesamin และ sesamol เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำของยุงรำคาญ Culex pipiens pallens พบว่าสาร myristicin และ dodecanol มีฤทธิ์แรงที่สุดในการฆ่าลูกน้ำยุง โดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 0.56 และ 0.65 ppm ตามลำดับ และพบว่าการลดแรงตึงผิวของน้ำของ dodecanol และ sesamin ที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการเพิ่...

507

สารสกัดใบมะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือด
สารสกัดใบมะรุมลดระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดใบมะรุมด้วยน้ำ โดยการป้อนสารสกัดมะรุมด้วยน้ำขนาด 100, 200 และ 300 มก./กก. ให้หนูแรทปกติและหนูแรทซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) ขนาด 55 มก./กก. เข้าภายในช่องท้อง โดยแบ่งระดับความรุนแรงในการเป็นเบาหวาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับเกือบเป็นเบาหวาน (sub diabetic), เป็นเบาหวานอย่างอ่อน (mild diabetic) และเป็นเบาหวานขั้นรุนแรง (severely diabetic) หลังจากนั้นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด...

1254

ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดี
ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย จำนวน 59 คน อายุระหว่าง 20-45 ปี โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 20-30 ปี และ 31-45 ปี ในกลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับยาสมุนไพร จำนวน 28 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 15 คน และสำหรับช่วงอายุ 31-45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 8 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 8 คน อาสาสมัครทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 35% ปริมาตร 120 มล. (มีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ 42 มล.) แล้วตรวจวัดระดับแอลกอฮ...

1542

ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดมะรุม
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดมะรุมการศึกษาฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัด 80% เอทานอลจากใบ, เมล็ด และฝักมะรุม และสารที่แยกได้สารสกัด ได้แก่ ethyl-(EH-chromen-4-one; quercetin; kaempferol;β-sitosterol-3-O-glucoside; oleic acid; glucomoringin; 2,3,4-trihydroxybenzaldehyde และ stigmasterol ความเข้มข้น 7.81, 15.62 และ 31.25 มคก./มล. โดยทดสอบในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของหนู (RBL-2H3) ทำการประเมินผลต้านการแพ้ทั้งในระยะต้น (early phase) ซึ่งประเมินจากการยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ β-hexosaminidase และฮีสต...

437

สารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดยับยั้งความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์
สารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดยับยั้งความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์การศึกษาผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเมล็ดลูกซัดในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ให้เกิดความเป็นพิษต่อตับโดยมีการสะสมไขมันและ fibrous ที่ตับ (โดยดูจากการสะสมของคอลลาเจน)แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับสารละลายกลูโคส 40% ในปริมาณที่ให้พลังงานเท่าเอทานอลร่วมกับอาหาร 2 ครั้ง / วัน เป็นเวลา 30 วัน, กลุ่มที่ 2 ป้อนเอทานอลขนาด 6 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งป้อนวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 กรัม / น้ำห...

551

ผลของลูกซัดในคนอ้วน
ผลของลูกซัดในคนอ้วนการทดลองทางคลินิกแบบ single blind, randomized, crossover study ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่มีภาวะอ้วน (body mass index ≥ 30) จำนวน 18 คน โดยให้รับประทานอาหารเช้า 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 มีใยอาหารจากลูกซัด 0 ก. (อาหารควบคุม) ประเภทที่ 2 มีใยอาหารจากลูกซัด 4 ก. และประเภทที่ 3 มีใยอาหารจากลูกซัด 8 ก. พบว่าการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารจากลูกซัด 8 ก. ช่วยเพิ่มระยะเวลาของความรู้สึกอิ่ม ทำให้ความรู้สึกหิวและ ความอยากอาหารลดลง โดยไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แต่ทำให้ระดับของอินซูลิ...

1067

ฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน
ฤทธิ์แก้ปวดของอัญชันศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน (Clitoria ternatea Linn.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยการฉีดกรด อะซีติก (acetic acid) เข้าทางช่องท้อง ในการทดลองแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ป้อนยาแก้ปวด diclofenac ขนาด 10 มก./กก. นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก กลุ่มที่ 4 และ 5 ป้อนสารสกัดเมทานอลใบอัญชันขนาด 200 และ 400 มก./กก. ตามลำดับ นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการบิดงอตัวของหนู ซึ่งเป็นอาการแสดงออกถึงความเจ็บปวด...

699

ผลของขิงต่อเอ็นไซม์ที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระเพื่อปกป้องการทำลายระบบประสาทในหนูที่เป็นเบาหวาน
ผลของขิงต่อเอ็นไซม์ที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระเพื่อปกป้องการทำลายระบบประสาทในหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาผลของสารสกัดด้วยเอทานอลจากขิง ต่อตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการเกิดสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น (oxidative stress)ในไมโทคอนเดรียของ cerebral cortex, cerebellum, hippocampus และ hypothalamus ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะออกซิเดชั่น ทำให้เซลล์ประสาทของหนูที่เป็นโรคเบาหวานถูกทำลายมากขึ้น โดยเอนไซม์ที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ...