Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องไตเสียหายของสารสกัดเปลือกทับทิม โดยทำการป้อนไฮโดรแอลกอฮอลิก (เมทานอลและน้ำ อัตราส่วน 1:1) จากเปลือกทับทิม (Punica granatum) ให้แก่หนูแรทขนาดวันละ 50, 100 และ 200 มก./กก. นานติดต่อกัน 10 วัน และเหนี่ยวนำให้ไตเกิดความเสียหายด้วยการฉีดยา cisplatin เข้าทางช่องท้องขนาด 8 มก./กก. ในวันที่ 7 ของการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การกินสารสกัดเปลือกทับทิมขนาดวันละ 200 มก./กก. มีผลช่วยปกป้องไตไม่ให้เกิดความเสียหายจากการให้ยา cisplatin ได้ โดยมีผลลดค่า creatinine และ blood urea nitrogen (BUN) ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดภาวะไตเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ และมีผลเพิ่มการทำงานของสารต้านออกซิเดชันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านออกซิเดชันในร่างกายได้แก่ glutathione และ superoxide dismutase นอกจากนี้ ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของไซโตไคน์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบและการตายของเซลล์ได้แก่ Tumor necrosing factor-α (TNF- α), interleukin-1β (IL-1 β), IL-6 และ caspase-3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดไฮโดรแอลกอฮอลิกจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ป้องกันไตเสียหายจากการใช้ยา cisplatin โดยผ่านกลไกการยับยั้งการตายของเซลล์ ต้านการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอักเสบได้

Food Funct. 2016; 7(7): 3091-101.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

723

ฤทธิ์กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของสารสกัดจากคาธา
ฤทธิ์กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของสารสกัดจากคาธา (Catha edulis  F.)ศึกษาฤทธิ์ของคาธาต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูแรทเพศผู้ โดยในการทดลองแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ป้อนสารละลาย Tween 80 (3% v/v) กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ป้อนสารสกัดคาธา ซึ่งสกัดด้วย Chloroform และ diethyl ether สัดส่วน 1:3 (v/v) ขนาด 100 200 และ 300 มก./กก. ตามลำดับ และกลุ่มที่ 5 ป้อนสาร cathinone ขนาด 5 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ทำการทดสอบพฤติกรรมทางเพศของหนูที่เปลี่ยนแปลงไป และตรวจวัดค่าฮอร์โมนเพศในเลือด รวมถึงการนับ...

833

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไย
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไยการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและยีสต์ของสารสกัดจากลำไย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สารสกัดจากเมล็ดลำไยพันธุ์ใบดำ และสารสกัดจากเมล็ด เนื้อ และลำไยทั้งผลพันธุ์อีดอ เปรียบเทียบกับสารโพลีฟีนอลิกที่พบในลำไย ได้แก่ กรด gallic กรด ellagic และ corilagin พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยทั้ง 2 พันธุ์ มีฤทธิ์ต้านยีสต์ Candida  หลายชนิด และเชื้อรา Cryptococcus neoformans  ขณะที่สารสกัดจากเนื้อและลำไยทั้งผลไม่มีฤทธิ์ กรด ellagic จะมีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านเชื้อราตามด้วย corila...

1333

น้ำมะกอกบริสุทธิ์มีผลเสริมฤทธิ์ของยาบรรเทาปวดอักเสบไอบรูโพรเฟน
น้ำมะกอกบริสุทธิ์มีผลเสริมฤทธิ์ของยาบรรเทาปวดอักเสบไอบรูโพรเฟนการศึกษาผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (Olea europaea L.) ต่อฤทธิ์บรรเทาปวด ลดไข้ และต้านอักเสบของยาไอบรูโพรเฟน (ibuprofen) ทำการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ โดยการป้อนน้ำมันมะกอกขนาด 8 มก./กก.น้ำหนักตัว เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำมันมะกอกร่วมกับยาไอบรูโพรเฟนขนาด 40 และ 100 มก. หรือป้อนยาไอบรูโพรเฟนขนาด 100 มก. เพียงอย่างเดียว พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะกอกร่วมกับยาไอบรูโพรเฟน 100 มก. ให้ผลบรรเทาปวดเหนี่ยวนำด้วยกรดอะซิติกได้ดีที่สุด และดีกว่าการใช้ยา...

797

ฤทธิ์ต้านเซลล์เนื้องอกในสมองของสาร
ฤทธิ์ต้านเซลล์เนื้องอกในสมองของสาร xanthohumol จากฮอพส์สาร xanthohumol เป็นสารในกลุ่ม prenylated chalcone สามารถแยกได้จากดอกตัวเมียของฮอพส์ (Humulus lupulus  ) จากงานวิจัยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยทำให้เกิดการตายและลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์เนื้องอกในสมองชนิด T98G (human malignant glioblastoma cell line) ซึ่งการออกฤทธิ์จะขึ้นกับความเข้มข้นและระยะเวลาที่เซลล์สัมผัสกับสาร กลไกการออกฤทธิ์ของสาร xanthohumol เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3, caspase-9 และการเกิด poly (ADP-ribo...

870

สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาท
สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาทการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกลำไย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในสมองหนู เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากลูตาไธโอน และ Trolox ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากดอกลำไย ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 7 วัน จะพบการเกิด lipid peroxidation ในสมองน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด สำหรับการทดสอบผลในการปกป้องระบบประสาท โดยป้อนหนูด้วยสารสกัด ขนาด 125 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเห...

9

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลของพืชผัก
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลของพืชผัก เมื่อทดสอบผลการยับยั้งความเป็นพิษต่อเซล cytotoxicity ของสาร N- nitriso-amines โดยใช้สารสกัดจากผักชนิดต่างๆ คือ บร็อคโคลี แครอท หัวหอม และชะเอม พบว่าสารสกัดเอธานอลของบร็อคโคลีให้ผลดีที่สุด นอกจากนั้นยังมีผลกระตุ้นให้เพิ่มการแบ่งตัวของเซลด้วยJ Agric Food Chem 1998; 46(2); 585-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ...

1029

คาโมมายล์ช่วยป้องกันอาการท้องเสีย
คาโมมายล์ช่วยป้องกันอาการท้องเสียการศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดท้องเสียของคาโมมายล์ (Matricaria recutita L.) ในหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้มีอาการท้องเสียด้วยการป้อนน้ำมันละหุ่ง พบว่าเมื่อป้อนยาต้มจากดอกคาโมมายล์ (chamomile decoction extract) ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ที่เวลา 60 นาที ก่อนการป้อนน้ำมันละหุ่ง ช่วยป้องกันการเกิดอาการท้องเสีย และลดการสะสมของของเหลวในลำไส้ (intestinal fluid accumulation) รวมทั้งช่วยลดการเกิด oxidative stress ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการท้องเสีย โดยคาโมมายล์ช่วยลดระดับ ...

928

ฤทธิ์ต้านการหลั่ง
ฤทธิ์ต้านการหลั่ง และต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของกรดเชบูลินิคในผลสมอไทยกรดเชบูลินิกในผลสมอไทยเมื่อนำมาทดสอบกับหนูแรทเกี่ยวกับฤทธิ์การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูกลุ่มควบคุมป้อนด้วย 1% carboxymethyl cellulose 45 นาที ก่อนที่ให้จะเหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่กระเพาะอาหารด้วยความเย็น (cold restraint) แอสไพริน แอลกอฮอล์ และการผูกกระเพาะอาหารส่วน pyrolic กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ป้อนกรดเชบูลินิค จากผลสมอไทย ขนาด 20 มก./กก. 45 นาที ก่อนที่จะเหนี่ยวนำให้...

1509

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของกากมะเขือเทศ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของกากมะเขือเทศการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน้ำจากกากมะเขือเทศ (tomato pomace) พบว่าสารสำคัญคือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ coumaric acid, floridzin, floretin, procyanidin B2, luteolin-7-O-glucoside, kaempferol และ quercitin และสารนิวคลีโอไซด์ ได้แก่ adenosine, inosine และ guanosine การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกากมะเขือเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (phase I) การประเมินความปลอดภัย โดยให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัดน้ำจากกาก...