Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำ

Theanine เป็นกรดไขมันที่ผลลดความเครียดได้ และพบในใบชา แต่ถูกยับยั้งฤทธิ์โดยสารคาเฟอีนที่พบในใบชาเช่นกัน ดังนั้นจึงศึกษาฤทธิ์ต้านความเครียดของชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำในอาสาสมัครสุขภาพดี ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) กลุ่มแรกให้ดื่มชาเขียวมีปริมาณคาเฟอีนต่ำ วันละมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มล. ซึ่งจะได้รับ theanine ประมาณ 15 มก. ต่อวัน (ถุงชา 3 ก. ชงในน้ำ 500 มล. ที่อุณหภูมิห้อง) ในทุกๆ เช้า นานติดต่อกัน 17 วัน (ก่อนการทดสอบ 1 สัปดาห์ และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 10 วัน) ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้ดื่มชาบาร์เลย์ (กลุ่มควบคุม) และประเมินภาวะความเครียดของอาสาสมัครด้วยแบบสอบถาม the state-trait anxiety inventory (STAI) และการตรวจวัดปริมาณ α-amylase ในน้ำลาย (sAA) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความเครียด ทั้งช่วงก่อนและระหว่างการทดสอบ ผลจากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มชาเขียวมีภาวะความเครียดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และผลการตรวจวัดปริมาณ α-amylase ในน้ำลายพบว่า ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานกลุ่มควบคุมมีค่าปริมาณ α-amylase สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มชาเขียว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มชาเขียวที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำมีผลช่วยลดความเครียดได้

Biol Pharm Bull. 2017; 40(6): 902-9.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1091

ฤทธิ์ของสารสกัดทับทิม
ฤทธิ์ของสารสกัดทับทิม (Punicagra natum ) ต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile การทดสอบในหลอดทดลองของสารสกัดทับทิมต่อการต้านเชื้อ C. difficile ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ท้องเสีย จากการใช้ยาปฏิชีวนะ พบว่า สารสกัดทับทิมซึ่งมีปริมาณสารฟีนอลิกในช่วง 6.25 - 400 ไมโครกรัม/มล. [คำนวณเทียบกับสมมูลกรดแกลลิก (gallic acid equivalents; GAE)] มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย C. difficile C. difficile ได้Nutrition 2014; 30 : 1210-1212 ข้อม...

1533

ฤทธิ์ต้านภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดจากรำข้าว
ฤทธิ์ต้านภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดจากรำข้าวภาวะตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ (alcoholic liver injury) มักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งการอักเสบดังกล่าวสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยสารพิษที่หลั่งมาจากจุลินทรีย์ในลำไส้เมื่อเกิดภาวะไม่สมดุล (intestinal dysbiosis) การศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดฟีนอลิกจากรำข้าว (rice bran phenolic extract; RBPE) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำในเกิดภาวะตับอักเสบด้วยการป้อนเอทานอล โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเหลวปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่...

579

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดน้ำของชาเขียว
การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดน้ำของชาเขียว (Pu-erh Green tea) และสารสกัดน้ำของชาดำ (Pu-erh Black tea)การทดลองศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญในชาเขียวและชาดำ พบว่าสารสำคัญในชาดำคือสารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ สารเม็ดสี และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ในขณะที่ชาเขียวจะพบสารกลุ่มโพลีฟีนอลและกรดไขมันอิสระเป็นสารสำคัญ และเมื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดน้ำของชาทั้งสองชนิด โดยป้อนสารสกัดน้ำจากชาเขียว (GTE) หรือสารสกัดน้ำของชาดำ (BTE) ในขนาด 1250, 2500 และ 5000 มก./กก.น้ำหนักตัว โดยป้อนในปริมาตร 1 มล./100 ก.น้ำหนักตัว ให...

249

หญ้าต้อมต๊อก
หญ้าต้อมต๊อก ( Solanum nigrum ) มีฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สารสกัดของผลหญ้าต้อมต๊อก ( Solanum nigrum ) ประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ได้แก่ แทนนิน, อัลคาลอยด์, ซาโปนินส์, คาร์โบไฮเดรต, น้ำมันหอมระเหย และแอนโทไซยานิน เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอนโทโซยานินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ส่วนซาโปนินส์, แทนนิน และน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดของผลหญ้าต้อมต๊อก, SNE ใ...

495

ผลน้ำมันเทียนดำ
ผลน้ำมันเทียนดำ (Black caraway) ต่อน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรท 40 ตัว น้ำหนัก 145-240 กรัม โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว โดยให้กลุ่มที่ 1 เป็นชุดควบคุม กลุ่มที่ 2 ให้น้ำมันเทียนดำ 10 มลก./กก.น้ำหนักตัว โดยต่อท่อเข้าทางกระเพาะอาหาร กลุ่มที่ 3-8 ชักนำให้เกิดเบาหวานโดยการฉีด alloxan 70 มลก./กก.น้ำหนักตัว และต่อท่อเข้าทางกระเพาะเพื่อให้น้ำมันเทียนดำแก่หนูในกลุ่มที่ 4-8 ในปริมาณ 5, 10, 20, 40 และ 80 มลก./กก.น้ำหนักตัว ตามลำดับ แล้วทำการชั่งน้ำหนักหนูทุกวัน เป็นเวลา 10 ...

559

น้ำมันละหุ่งช่วยรักษาอาการเข่าอักเสบ
น้ำมันละหุ่งช่วยรักษาอาการเข่าอักเสบการศึกษาแบบ Randomized, double-blind, comparative clinical study เปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาอาการเข่าอักเสบ (Knee osteoarthritis) ระหว่างน้ำมันละหุ่ง (Castor oil) และยา Diclofenac Sodium ในผู้ป่วยที่มีอาการเข่าอักเสบจำนวน 100 คน (ชาย 32 คน หญิง 68 คน) อายุ 40-90 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน กลุ่มแรกให้รับประทานแคปซูลน้ำมันละหุ่งขนาด 0.9 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง กลุ่มที่สองรับประทานยา Diclofenac ขนาด 50 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ ...

1309

ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมว
ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมวการทดสอบในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง โดยป้อนสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) ขนาด 200 และ 400 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือสาร rosmarinic acid สารสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว ขนาด 10 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมวทั้งสองขนาดมีผลลดน้ำหนักของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร แต่กลุ่มที่ได้รับ rosmarinic acid มีน้ำหนักตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี...

776

ฤทธิ์ปกป้องสมองและต้านการเกิดภาวะออกซิเดชั่นของพรมมิ
ฤทธิ์ปกป้องสมองและต้านการเกิดภาวะออกซิเดชั่นของพรมมิ การศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมอง และต้านการเกิดภาวะออกซิเดชั่นของพรมมิในหนูแรท โดยเสริมผงใบพรมมิ (BM leaf powder) ลงไปในอาหารของหนูแรทขนาด 0.5-1% ให้หนูกินต่อเนื่องนาน 30 วัน พบว่าสามารถปกป้องสมองจากการเกิดภาวะออกซิเดชั่นได้ โดยสามารถลดระดับของผลิตภัณฑ์จากอนุมูลอิสระซึ่งได้แก่ malodialdehyde (MDA) ระดับสารก่อปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจนที่เป็นสารอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species, ROS) และโปรตีนคาร์บอนิล (proitein carbonyls content) ใน...

1120

สีผสมอาหารธรรมชาติจากดอกคำฝอย
สีผสมอาหารธรรมชาติจากดอกคำฝอยการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารไนไตรท์ (Nitrite) ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ทำให้เกิดสีแดงอมชมพูในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กับการใช้ใยอาหารจากข้าวสาลีที่ถูกย้อมด้วยสารคาร์ธามิน (carthamin) ซึ่งเป็นสารสีแดงที่ได้จากดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius L.) ในไส้กรอก โดยดูลักษณะของสีและการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid oxidation) ที่เกิดขึ้น ซึ่งไส้กรอกจะถูกเตรียมโดยการใช้สารไนไตรท์ 2 ความเข้มข้นคือ 0 และ 120 ส่วนในล้านส่วน จากนั้นทั้ง 2 กลุ่มจะถูกผสมด้วยใยอาหารจากข้าวสาลี 3 คว...