Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิก ระยะที่ 2 ของสาร 6-gingerol ในขิงกับการรักษาอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

สาร 6-gingerol ในขิงมีการศึกษาทางคลินิกในระยะแรกมาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านการอาเจียนได้ โดยไปยับยั้ง neurokinin-1, serotonin และ dopamine receptors การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่มในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการผ่าตัดแล้ว แต่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต่อที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 88 คน ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยาแผนปัจจุบันที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ondansetron, metoclopramide และ dexamethasone แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 42 คน ได้รับสารสกัด 6-gingerol 10 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 2 จำนวน 46 คน ได้รับยาหลอก นาน 12 สัปดาห์ พบว่าอัตราการตอบสนองต่อการรักษาของสาร 6-gingerol ในขิงสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (77 vs. 32%) และกลุ่มที่ได้รับสาร 6-gingerol มีความอยากอาหารมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก เมื่อประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตพบว่ากลุ่มที่ได้รับ 6-gingerol มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกเมื่อทำการศึกษาได้ 64 วัน (86.21 vs. 72.36) โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงจาการได้รับสาร 6-gingerol นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับสาร 6-gingerol มีความอ่อนเพลียลดน้อยลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสาร 6-gingerol สามารถช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอ่อนเพลียลดน้อยลง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและต้องได้รับเคมีบำบัดแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งต้องมีการศึกษาในระยะที่ 3 ต่อไปอีก

Med Oncol 2017;34:69.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

176

สารจากเปลือกมังคุดอาจนำมาใช้รักษามะเร็ง
สารจากเปลือกมังคุดอาจนำมาใช้รักษามะเร็ง การศึกษาผลของ xanthone ต่างๆ ที่ได้จากเปลือกมังคุดต่อเซลล์มะเร็งตับ และเซลล์มะเร็งอื่นที่ได้จากผู้ป่วยอีก 14 ชนิด พบว่า garcinoma E มีฤทธิ์แรงต่อเซลล์มะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และปอด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า garcinoma E อาจนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งต่อไปในอนาคต Planta Med 2002;68:975-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

40

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของขี้กาเทศ การทดลองเมื่อให้สารสกัดน้ำจากเปลือกผลขี้กาเทศ ( Citrullus colocynthis Linn. ) โดยให้กระต่ายปกติกินในขนาด 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว พบว่ามีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงภายหลังจากได้รับสารสกัด 1 ชั่วโมง และมีฤทธิ์สูงสุดภายหลัง 2 , 3 และ 6 ชั่วโมง การศึกษาถึงผลขององค์ประกอบต่างๆในสารสกัดน้ำพบว่าเมื่อให้สารกลุ่มกลัยโคไซด์และ ซาโปนิน โดยให้กระต่ายปกติกินในขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตั...

1052

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันจากครามในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันจากครามในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่เล็บการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดด้วยน้ำมันมะกอกจากใบคราม (Baphicacanthus cusia ) ในผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินที่เล็บ จำนวน 31 คน อายุระหว่าง 20-65 ปี โดยให้ผู้ป่วยทาสารสกัดที่เล็บของมือข้างหนึ่ง ขนาด 0.05 มล. วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน ส่วนมืออีกข้างหนึ่งทาน้ำมันมะกอก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จากนั้นให้ทาสารสกัดด้วยน้ำมันจากใบครามเพียงอย่างเดียวที่เล็บของมือทั้งสองข้าง วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลาอีก 12 สั...

871

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอของขิง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดความเสียหายของดีเอ็นเอของขิงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการทำลายโครโมโซมของขิงในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ตัว กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 3 และ 4 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของขิงผง 0.5% 1% และ 5% ตามลำดับ เมื่อเลี้ยงครบ 1 เดือน ทำการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องหนูขนาด 30 มก./กก. และเลี้ยงต่อไปอีก 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากหนูทุกกลุ่มเพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่...

1483

ผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา
ผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาการศึกษาผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาบนเซลล์มะเร็งเยื่อบุลำไส้ Caco-2 (continuous cell of heterogeneous human epithelial colorectal adenocarcinoma cells), เซลล์ LLC-PK1 (renal-tubular epithelial cell) และเซลล์ LLC-GA5-COL300 (human P-gp overexpressed-LLC-PK1) โดยวิเคราะห์ผลของสารสกัดต่อการสะสมของ calcein-AM ในเซลล์ เปรียบเทียบกับการใช้ยา verapamil ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ P-gly...

337

ผลของโกโก้ต่อ
ผลของโกโก้ต่อ lipoprotein cholesterol ในคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดปกติและสูงทำการศึกษาแบบ double blind study ในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสุขภาพดี จำนวน 160 คน ชาย 69 คน หญิง 91 คน อายุเฉลี่ย 49 ± 9 ปี มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปกติ หรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยของคอเลสเตอรอลในเลือด = 6.14 ± 0.68 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ LDL-cholesterol 3.91 ± 0.63 มิลลิโมล/ลิตร, ค่าเฉลี่ยของ HDL-cholesterol 1.50 ± 0.31 มิลลิโมล/ลิตร) ทำการสุ่มแบบอิสระแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คื...

22

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของชิงช้าชาลี เมื่อให้สารสกัดด้วยน้ำจากรากชิงช้าชาลี (Tinospora cordifolia (D.C.) Miers) แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan ในขนาด 2.5 และ 5 กรัม ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว โดยให้กินติดต่อกันนาน 42 วัน เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับสารสกัดพบว่า สารสกัดรากชิงช้าชาลีมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและในปัสสาวะหนู ลดระดับโคเลสเตอรอล กรดไขมันอิสระ และฟอสโฟไลปิดในสมอง เพิ่มระดับฮีโมโกลบิ...

499

สารโพลีฟีโนลิคในเครื่องดื่มลดการเกิดแบคทีเรียบนแผ่นเคลือบฟัน
สารโพลีฟีโนลิคในเครื่องดื่มลดการเกิดแบคทีเรียบนแผ่นเคลือบฟันการศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีฟีโนลิคในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ต่อการเกิดแบคทีเรียบนแผ่นเคลือบฟัน (enamel slaps) ในช่องปาก โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพช่องปากดีจำนวน 6 คน นำแผ่นเคลือบฟันติดกับที่ยึดขากรรไกร (splints) หลังจากนั้นนำที่ยึดขากรรไกรใส่เข้าไปในช่องปากอาสาสมัคร โดยติดไว้ที่ฟันกรามน้อย (premolar)ด้านบน ในตำแหน่งซี่ที่1และซี่ที่2 และฟันกรามด้านบน ในตำแหน่งซี่ที่1 (1st molar) ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้เกิดฝ้าขึ้นบนแผ่นเคลือบฟัน ให...

8

ขมิ้นชัน:
ขมิ้นชัน: ฤทธิ์ทางชีววิทยาใหม่ Curcumin I,II และ III ซึ่งแยกได้จากเหง้า(rhizome) ของขมิ้นชันแสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ topoisomerase I และ II ar-turmerone เป็น sesquiterpene ketone ในน้ำมันหอมระเหย มีฤทธิ์ฆ่ายุง (mosquitocidal) ส่วนสารสกัดเฮกเซนจากใบขมิ้นชันให้สาร labda-8 (17), 12-diene-15,16-dial มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราชนิด Candida albicansJ Nat Prod 1998;61: 542-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก ...