Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดจากอบเชยญวนต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

ศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (BP) จากอบเชยญวน (Cinnamomum loureirii) ต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสารสกัด BP ขนาดวันละ 10, 20 และ 40 มก./กก. นานติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ก่อนเหนี่ยวนำให้สูญเสียประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการฉีด trimethyltin (TMT) เข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 มก./กก. หลังจากนั้น 2 วัน นำหนูไปทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี Y-Maze test และ Passive Avoidance test ผลจากการทดลองพบว่า หนูเม้าส์กลุ่มที่ได้รับสารสกัด BP ขนาดวันละ 20 และ 40 มก./กก. มีพฤติกรรมการเรียนรู้ดีกว่ากลุ่มที่ฉีด TMT เพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีในสมองหนูเม้าส์พบว่า สารสกัด BP มีผลลดการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) แลดการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับสารสื่อประสาท acetylcholine อีกด้วย ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สาร BP จากอบเชยญวนมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการสูญเสียประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยผ่านระบบประสาท cholinergic ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นยารักษาโรคสมองเสื่อมในอนาคตได้

Bio Pharm Bull. 2017; 40(6): 932-5.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

39

ฤทธิ์ทนต่อความเย็นจากสารซาโปนินในโสมอเมริกัน
ฤทธิ์ทนต่อความเย็นจากสารซาโปนินในโสมอเมริกัน การฉีดสารซาโปนินจากรากโสมอเมริกัน ( Panax quinquefolius Linn. ) เข้าทางช่องท้องหนูขาวที่มีอายุน้อย( 3-6 เดือน ) หรือหนูขาวที่มีอายุมาก ( 26-28 เดือน ) มีผลเพิ่มการสร้างความร้อนในร่างกาย และเพิ่มความสามารถในการทนต่อความเย็นจัด ( อุณหภูมิ-10 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศของก๊าซออกซิเจน21% และก๊าซฮีเลียม73% นาน 2ชั่วโมง ) พบว่าสารสำคัญในการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวคือ Rb1Planta Med 2000; 66 : 144-47 ...

57

ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ จากการทดลองฤทธิ์ขยายหลอดลมของเทียนสัตตบุษย์ ( Pimpinella anisum Linn. )โดยใช้หลอดลมของหนูที่ถูกทำให้ตีบตัวด้วย methacholineเมื่อให้สารสกัดน้ำ สารสกัดเอทานอล น้ำมันหอมระเหยและtheophylline ( 1mM ) จะแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันหอมระเหยแสดงฤทธิ์ขยายหลอดลมได้น้อยกว่า theophylline ส่วนสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับ theophylline กลไกในการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องก...

125

พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ
พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ พิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาและหนูขาววัดจากค่า LD50 และการทดสอบทางชีวเคมี โลหิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรค การศึกษาพิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาจากการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น.น.ตัว เข้าทางปาก และ 2.06 2mL/kg น.น.ตัว ฉีดเข้าทางหน้าท้อง การศึกษาพิษเรื้อรังของหนูขาวโดยการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น้ำหนักตัวเข้าทางปากทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของตับรวมถึง aspartate-aminotrans...

204

ผลของสารสกัดจากมะระในการลดการดูดซึมกลูโคส
ผลของสารสกัดจากมะระในการลดการดูดซึมกลูโคส เมื่อนำผลมะระมาสกัดด้วยน้ำ นำสารสกัดไประเหยเอาน้ำออก ได้ผลึกตกออกมา นำผลึกไปละลายน้ำและทดสอบ พบว่ายับยั้งการดูดซึมกลูโคส โซเดียม และของเหลว แต่จะยับยั้ง Tyrosine เมื่อให้ขนาดสูง(Biol Pharm Bull 2004;27(2):216-8) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

426

ผลของสาร
ผลของสาร lupeol ต่อการหายของแผลในหนูขาวการศึกษาในหนูขาวโดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว หนูจะมีบาดแผลชนิด excision (แผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ) แผลชนิด incision (แผลจากของมีคม จากการผ่าตัด) และแผลที่มีเนื้อตาย (dead space wound) โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการรักษาใดๆ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐานแผนปัจจุบัน nitrofurazone และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาที่มีส่วนผสมของสาร lupeol จากใบกระทุงลาย โดยกลุ่มที่เป็นแผลชนิด excision จะทาด้วยเจลกระทุงลาย 0.2%w/v (100 มก. ของ lupeol เตรียมใน...

122

น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศ
น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศกลีไซริซินและกลีไซริทติคแอซิดเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ชะเอมเทศ ชะเอมเทศมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง รวมทั้งลดการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และมีการใช้ทางคลินิค ในการรักษาตับอักเสบเรื้อรัง และ AIDS แต่การได้รับกลีไซริซินมากเกินไป จะทำให้เกิด ภาวะ aldosteronism ซึ่งมีอาการความดันสูง น้ำคั่ง บวมน้ำ มีการสูญเสียโปแตสเซียม ปัสสาวะเป็นด่าง อ่อนเพลีย หัวใจทำงานผิดปกติ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ และสารที่ทำให้เกิดภาวะนี้คือกลีไ...

1003

สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์
สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์สารใหม่ที่สกัดได้จากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ได้แก่ 20-oxo-21-nordammar-22, 24-diene saponins, 21-norgypenosides A (1) และ B (2) ความเข้มข้น 10 และ 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยจะลดการแสดงออกของยีนของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ interleukin (IL)-1β, cyclooxygenase (COX)-2 และ tumor necrosis factor (TNF)-α J Agric Food Chem 2013;6:12646-52. ...

159

ผลของ
ผลของ glycyrrhizin ต่ออัตราการปลดปล่อยและซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium มีการศึกษาถึงผลของสารสกัด glycyrrhizin จากรากชะเอมเทศต่อการซึมผ่านผิวหนังของ diclofenac sodium gel และ o/w emulsion ซึ่ง diclofenac เป็นยาบรรเทาอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังในหนูขาว จากผลการศึกษาพบว่า glycyrrhizin เป็นสารช่วยเพิ่มการดูดซึมใน gel ได้ดีกว่า emulsion โดย glycyrrhizin ความเข้มข้น 0.1%w/w ใน gel จะช่วยเพิ่มการปลดปล่อยตัวยา diclofenac sodium เป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับ ...

139

ผลของสาร
ผลของสาร phytoestrogen ในการสังเคราะห์และย่อยไขมัน daidzin, coumestrol และ zealenone เป็น phytoestrogen ที่พบในพืช ซึ่งมีผลต่อร่างกายหลายอย่าง พบว่าเมื่อทำสารทั้ง 3 นี้ และ estradiol ในขนาด 0.01, 0.1 และ 1 nM ไปทดสอบการเปลี่ยน glucose ไปเป็นไขมัน พบว่าสารทั้ง 4 มีผล ซึ่งผลของ daidzein และ coumestrol เนื่องมาจากการยับยั้งการย่อยแป้ง เมื่อนำมาทดลองกับการย่อยไขมัน พบว่า daidzein จะช่วยเร่งการย่อยไขมัน แต่ผลในเซลล์ที่กระตุ้นโดย epinephrine มีทั้งกระตุ้นและยับยั้งขึ้นกับขนาดที่ใช้ zea...