Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน

การศึกษาฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris L.) โดยสุ่มให้อาสาสมัครเพศชายที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างอ่อนและปานกลาง (mild or moderate erectile dysfunction อย่างน้อย 6 เดือน) จำนวน 180 คน รับประทานยาเม็ดสารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มก. (ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 112.5 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือรับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จากการประเมินผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามของ International Index of Erectile Function (IIEF) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดหนามกระสุนช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของอาสาสมัคร เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse satisfaction) การสุขสุดยอด (orgasmic function) ความต้องการทาง (sexual desire) และความพอใจทางเพศโดยรวม (Overall satisfaction) เพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์ จากผลการนี้สามารถสรุปได้ว่ายาเม็ดจากต้นหนามกระสุนให้ผลปรับปรุงพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

Matuitas 2017;99:20-6

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1305

ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินจากมังคุด
ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินจากมังคุดการศึกษาฤทธิ์ต้านสะเก็ดเงินในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่ผิวหนังซึ่งมีลักษณะเหมือนโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis-like skin lesions) ด้วยยาอิมิควิโมด (Imiquimod) โดยให้หนูกินสาร isogarcinol (YDIS) ซึ่งแยกได้จากเปลือกมังคุด ในขนาด 100 มก./กก. วันละครั้ง นาน 7 วัน เปรียบเทียบกับการที่หนูได้รับยา cyclosporine A (CsA) ขนาด 50 มก./กก พบว่าการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณเซลล์ผิวหนังของหนูที่ได้รับ YDIS ลดลงอย่างชัดเจน การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ interl...

313

ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูก
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคฟันผุของโกฐกระดูกสารสกัดด้วยเอทานอลจากรากโกฐกระดูก ความเข้มข้น 0.5 - 4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่เป็นสาเหตุโรคฟันผุ ยับยั้งการสร้างกรดของแบคทีเรีย การยึดเกาะของแบคทีเรียต่อแผ่นโมเดล hydroxyapatite beads ที่เคลือบด้วยน้ำลาย (saliva-coated hydroxyapatite beads) และการสังเคราะห์กลูแคนJ Ethnopharmacol 2007;111:413-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

517

ผลของการดื่มไวน์แดงต่อสารต้านอนุมูลอิสระ
ผลของการดื่มไวน์แดงต่อสารต้านอนุมูลอิสระการศึกษาผลของการดื่มไวน์ต่อการทำงานของเอ็นไซม์ และการแสดงออกของยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับสารต้านอนุมูลอิสระ ในอาสาสมัคร จำนวน 8 คน ที่มีอายุระหว่า 23-37 ปี (เฉลี่ย 28.75±3.33) ทั้งชายและหญิง โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองระยะ ในระยะแรกอาสาสมัครจะได้รับอาหารที่ควบคุมปริมาณสาร phenolic (LPD) เพื่อป้องกันผลที่มาจากอาหารชนิดอื่น และให้ดื่มไวน์แดงทุกวัน วันละ 300 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น 4-5 เดือน ทำการทดลองระยะที่สองโดยให้อาสาสมัครรับประทานอาหารแบ...

827

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของหญ้าพันงูแดง
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของหญ้าพันงูแดงการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดของสารสกัดเมทานอลจากหญ้าพันงูแดง พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากหญ้าพันงูแดง ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัวให้แก่หนูแรท ช่วยลดอาการบวมอักเสบบริเวณอุ้งเท้าที่เกิดจากการทำให้ปวดด้วย carrageenan ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ผลดีใกล้เคียงกับการป้อนยา Indomethacin (ยาแก้ปวดอักเสบ ขนาด 10 มก./กก.น้ำหนักตัว) และสารสกัดหญ้าพันงูแดงยังสามารถยับยั้งการบวมของใบหูที่เกิดจากการฉีด arachidonic acid และ xylene ได้อย่างมีนัยสำคัญ ...

892

ฤทธิ์ปกป้องตับของผักบุ้งขัน
ฤทธิ์ปกป้องตับของผักบุ้งขันการศึกษาฤทธิ์ปกป้องและรักษาตับของใบผักบุ้งขัน โดยป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบผักบุ้งขันขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. ให้แก่หนูแรทติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ก่อนและหลังการกระตุ้นให้การทำลายตับในหนูแรทด้วยการป้อน carbon tetrachloride (CCl4) ขนาด 0.5 มล./กก. ต่อเนื่องกัน 5 วัน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากผักบุ้งขันออกฤทธิ์ปกป้องการทำลายของตับได้ดีเมื่อป้อนก่อนการได้รับสาร CCl4 โดยมีผลลดปริมาณเอนไซม์ alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase และ alkaline phosphatase รวมถึ...

784

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร [6]-shogaol จากเหง้าขิงการศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ในระบบประสาทชนิด astrocytes ในหนูแรท ของสาร [6]-shogaol ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเหง้าขิง จากการเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสาร lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสาร [6]-shogaol สามารถยับยั้งการหลั่งสารก่อการอักเสบชนิดต่างๆ รวมทั้งลดระดับของ nitric oxide syntheses (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2) และ phospho-NF-κB ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย LPS นอกจากนี้สาร [6]-shogaol ยังเพิ่มการแสดงออกของ histone H3 acetylation และ...

29

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม สารสกัดดอกทับทิม (Punica granatum Linn. ) แสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติ และหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งชักนำด้วยกลูโคส และalloxan แสดงฤทธิ์สูงสุดเมื่อให้ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทาน ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันพบว่าสารสกัดในขนาด 1000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนูถีบจักรจำนวน 10 ตัวไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายJ Ethnopharmacol 2000 ;...

1173

ชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมดัชนีน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวาน
ชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมดัชนีน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาแบบ single-blind randomized controlled clinical trail ต่อฤทธิ์ของคาโมมายล์ (Matricaria chamomilla L.) ในการควบคุมดัชนีน้ำตาล (glycemic index) และต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 64 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มชาคาโมมายล์ (ชาซอง บรรจุ 3 ก. ชงในน้ำร้อน 150 มล. นาน 10 นาที) ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที ติดต่อกัน 18 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มที่สองที่รับประทานน้ำอุ่นในขนาดเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดกา...

59

ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน
ฤทธิ์ยับยั้งการแพ้จากขมิ้นชัน จากการทดลองเมื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการหลั่ง histamine โดยสาร 3 ชนิดคือ concanavalin A ซึ่งไปจับกับ IgE antibody และส่งผลให้ระดับ Ca2+ ในเซลล์สูงขึ้น , สารประกอบ 48/80 ซี่งจับกับmast cell ทำให้เกิดการปลดปล่อย Ca2+ และสาร A 23187 ที่ทำให้ปริมาณ Ca2+ ในเซลล์เพิ่มขึ้นจึงเกิดการหลั่ง histamine พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตและcurcumin จากขมิ้นชัน ( Curcuma longa Linn. ) ขนาดความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ...