Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อตับลง เพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในตับ ลดระดับของการออกซิเดชันของไขมันโดยลดการเกิดสาร malondialdehyde ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ cytochrome P450 E1 และ 4-hydroxynonenal ในตับ นอกจากนี้โสมดำยังมีผลยับยั้งกระบวนการชักนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptotic โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน Bcl-2 และลดการแสดงออกของโปรตีน Bax จากการตรวจสอบลักษณะทางจุลกายวิภาคพบว่าผงโสมดำช่วยปกป้องเนื้อเยื่อตับจากตายแบบ necrosis และลดการแทรกของเซลล์ก่อการอักเสบ (inflammatory infiltration) และยับยั้งการเกิดภาวะเครียดแบบไนเตรชัน (nitrative stress) ของตับ โดยยับยั้ง 3-nitrotyrosine การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโสมดำช่วยบรรเทาความเป็นพิษต่อตับจากการได้รับยาพาราเซตามอล ผ่านกลไกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการตายของเซลล์แบบ apoptotic ต้านการอักเสบ และป้องกันการเกิด nitrative stress

Molecules 2017;22:664

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1385

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดีของกาแฟ
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดีของกาแฟการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของกาแฟและสารคาเฟอีนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับแข็งจากการอุดตันของทางเดินน้ำดี (secondary biliary cirrhosis) ด้วยการผูกท่อน้ำดี (model of chronic bile duct ligation; BDL) เป็นเวลา 28 วัน จากนั้นป้อนสารทางปากคือ กาแฟธรรมดา (conventional coffee) 200 มก./กก./วัน, กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (decaffeinated coffee) 200 มก./กก./วัน หรือสารคาเฟอีน (caffeine) 50 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวันนาน 28 วัน ผลการทดลองพบว่า ...

735

ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน
ผลของน้ำมันจากเมล็ดทับทิมต่อความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลินการทดลองในหนูเม้าส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งผสมน้ำมันจากเมล็ดทับทิม 1% และกลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างดียว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดทับทิมจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และไม่มีผลต่อการกินอาหารและการใช้พลังงานของหนู เมื่อทดลองวัดความไวของอินซูลินด้วยวิธี Hyperinsulinemic euglycemic clamp พบว่าระดั...

1353

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร Licochalcone A (LCA) ซึ่งแยกได้จากรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza inflataJ Ethnopharmacol 2017;198:331-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

319

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารสกัดอัลคาลอยด์จากต้นสบู่เลือด
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารสกัดอัลคาลอยด์จากต้นสบู่เลือดสารสกัดน้ำ (SA) สารสกัดสกัดไดคลอโรมีเทน (SD1 และ SD2) สาร dehydroroemerine, tetrahydroalmatine, xylopinine และ cepharanthine จากต้นสบู่เลือด เมื่อนำไปทดสอบในหลอดทดลองต่อการต้านเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum   W2 พบว่าสาร dehydroroemerine, cepharanthine และ SD1 มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ P. falciparum   W2 ได้ดีที่สุด ซึ่งค่าความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งได้ 50% (IC50) มีค่าเท่ากับ 0.36, 0.61 ไมโครโมล และ 0.7 มคก./มล. ตามลำดับ...

1484

ฤทธิ์ฆ่าพยาธิตืดแคระจากผลมะขามเทศ
ฤทธิ์ฆ่าพยาธิตืดแคระจากผลมะขามเทศการทดสอบฤทธิ์ต้านพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana) ในหลอดทดลองของสารสกัดเมทานอลของผลมะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.)) และสารสำคัญที่แยกได้ คือสาร N-malonyl-(+)-tryptophan (NMT) พบว่าสารสกัดเมทานอลและสาร NMT มีประสิทธิภาพดีกว่ายาฆ่าพยาธิ praziquantel (PZQ) เมื่อให้ในขนาดที่เท่ากันคือ 20 มก./มล. โดยพยาธิที่ได้รับสารสกัดเมทานอลเกิดภาวะอัมพาตและตายใช้เวลา 10 และ 25 นาที ตามลำดับ และพยาธิที่ได้รับสาร NMT เกิดภาวะอัมพาตและตายใช้เวลา 5 และ 7 นาที ตามลำดับ ในขณะที่พย...

370

ผลของน้ำทับทิมต่อตับที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ
ผลของน้ำทับทิมต่อตับที่ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระการทดสอบโดยให้หนูถีบจักรเพศผู้ ดื่นน้ำทับทิมแทนน้ำ 4 สัปดาห์ หลังจากที่เซลล์ ไขมัน โปรตีน และ DNA ถูกทำลายด้วยสารอนุมูลอิสระ พบว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำทับทิมมีการถูกทำลายของโปรตีน และ DNA จากสารอนุมูลอิสระลดลง ระดับของ Reduced glutathione (GSH) และ Oxidized glutathione (GSSG) ในตับลดลง นอกจากนี้เอนไซม์ Glutathione peroxidase, Glutathione-S-transferase, Glutathione reductase, Superoxide dismutase และ Catalase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้าน...

475

ผลของควันบุหรี่ต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลายของเด็ก
ผลของควันบุหรี่ต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลายของเด็กการวิจัยในเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ โดยคัดเลือกเด็กที่ได้รับควันบุหรี่จากครอบครัวในปริมาณที่ต่างกัน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน กลุ่มที่ 2 สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่ 10-20 มวนต่อวัน และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน โดยสุ่มคัดเลือกเด็ก 30 คน (ชาย 15 คน หญิง 15 คน) จากแต่ละกลุ่มตัวอย่าง รวม 90 คน เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่สูบบุหรี่จำนวน 90 คนผ...

399

ผลของสาร
ผลของสาร Chlorogenic acid ในกาแฟ ต่อการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 12 คน ที่ดื่มกาแฟสำเร็จรูปแบบใส่น้ำตาล ที่มีชื่อทางการค้าต่างกันหลายผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณของสาร Chlorogenic acid สูง มีผลลดการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส 6.9% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับน้ำตาลซูโคส 25 ก. ละลายในน้ำร้อน 400 มล. โดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับน้ำตาลซูโคส 25 ก. และกาแฟสำเร็จรูป 10 ก. ละลายในน้ำร้อน 400 มล. นอกจากนี้ การทดลองในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 30 คนโดยให้ดื่มผลิตภัณ...

934

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาบเสือ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาบเสือการทดสอบฤทธิ์ในต้านการอักเสบของสารสกัด 70% เอทานอล และสารสำคัญที่พบในใบสาบเสือ ได้แก่ scutellarein tetramethyl ether, stigmasterol และ isosakuranetin ในเซลล์ macrophages RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ พบว่าสารสกัด ความเข้มข้น 684 มคก./มล. สาร scutellarein tetramethyl ether ความเข้มข้น 50 และ 100 ไมโครโมล และ stigmasterol ความเข้มข้น 50 ไมโครโมล มีผลต้านการอักเสบได้ โดยลดระดับและลดการแสดงออกของยีนของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ inducible nitr...