Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สาร ginsenoside Rb 1 ช่วยชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การศึกษาแบบ randomized, placebo-controlled study ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะต้น (ระยะที่ 2 และ 3) จำนวน 197 คน สุ่มให้รับประทานสาร ginsenoside Rb 1 จากโสม (Panax ginseng C.A.Mey.) ขนาดวันละ 500 มก. หรือยาหลอก ติดต่อกัน 6 เดือน พบว่าสาร ginsenoside Rb 1 สามารถชะลอความเสื่อมของไต เพิ่มการกำจัดออกของครีตินีนและยูเรีย ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังลดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) และต้านการอักเสบบริเวณไต โดยลดระดับอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว (derivative reactive oxygen metabolites), 8-isoprostane และ 8-hydroxy-20-deoxyguanosine ร่วมกับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ glutathione peroxidase แสดงให้เห็นว่าสาร ginsenoside Rb สามารถชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื่อรัง โดยเกี่ยวข้องกับการยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันและต้านการอักเสบ

Inflammopharmacol 2017;25:33-40

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

339

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกเมื่อป้อนสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก ขนาด 180 และ 360 มก./กก. ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกชนิด uterine cervical carcinoma (U14) เป็นเวลา 12 วัน พบว่า polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ 27.39% และ 37.94% ตามลำดับ โดยไม่มีพิษต่อตับและไตของหนู ซึ่งผลในการต้านเนื้องอกมาจากสาร polysaccharides ทำให้เซลล์ของเนื้องอกตายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ Bax และลดการแสดงออกของยีนส์ Bcl-2 และ ...

287

สาร
สาร 3-O - β -D-Glucosyl-kaempferol จากผักหวานบ้านมีฤทธิ์ช่วยลดน้ำหนักในหนูทดลองป้อนสาร 3-O - β -D-Glucosyl-(1→6)-β -D-glucosyl-kaempferol (GKK) ที่สกัดได้จากกิ่งอ่อนและใบของต้นผักหวานบ้าน ให้หนูปริมาณ 60 มก./กก. เป็นเวลา 28 วัน พบว่าหนูที่ได้รับสารดังกล่าวมีการกินอาหารน้อยลงถึง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ ทำให้หนูมีน้ำหนักน้อยลง ผลการลดน้ำหนักยังสามารถเห็นได้ในหนูที่ได้รับ GKK เพียง 6 มก./กก. นอกจากนี้ในหนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูง เมื่อได้รับ GKK ทั้งสองความเข้มข้นจะทำให้...

1328

ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวาน
ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวานเมื่อป้อนหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยผงเหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora) ขนาด 140 280 และ 420 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากระชายดำไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และการกินอาหารของหนูที่เป็นเบาหวาน แต่มีผลเพิ่มน้ำหนักของอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะ ท่อเก็บเชื้ออสุจิ (epididymis) และต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) กระชายดำที่ขนาด 420 มก./กก. มีผลเพิ่มความหนาแน่นของอสุจิ แต่ไม่มีผลต่อการเคล...

1323

ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยจากลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 90 คน อายุ 18-65 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่นวดด้วยน้ำมันลาเวนเดอร์ความเข้มข้น 3% กลุ่มยาหลอกที่นวดด้วยน้ำมันอัลมอนด์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการนวด โดยใช้น้ำมันขนาด 5 มล. นวดเข่าบริเวณที่ปวด เป็นเวลา 20 นาที และนวดจำนวน 9 ครั้ง ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยวัดระดับความปวดด้วย visual analogue scale ทันทีหลังจากนวด และในช่วงเวลา 1 และ 4 สัปดาห์หลังจาก...

1246

ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตช่วงบน 120-139 มม.ปรอท ความดันโลหิตช่วงล่าง 80-89 มม.ปรอท) ทั้งชาย และหญิงจำนวน 28 คน ทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกต่อไปอีก จำนวน 16 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน (แบ่งรับป...

756

ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรท
ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่มแอลคาลอยด์จากกัญชาเทศ (alkaloid extract from Leonurus heterophyllus; LHAE) โดยฉีดสาร LHAE เข้าทางช่องท้องของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดด้วยวิธีผูกเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง (middle cerebral artery occlusion) ในขนาด 3.6, 7.2 และ 14.4 มก./กก. พบว่า สารสกัด LHAE ในขนาด 7.2 และ 14.4 มก./กก. สามารถลดความผิดปกติภายในสมองรวมทั้งบริเวณที่เสียหายจากภาวะขาดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับเอนไซ...

1599

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสม
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสมการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสาร ginsenoside Rg2 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในรากโสม (Panax ginseng) โดยทำการทดลองในเซลล์ตับของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสะสมไขมันด้วย oleic acid ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ และ palmitic acid ขนาด 100 ไมโครโมลาร์ โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับสาร ginsenoside Rg2 ขนาด 25 ไมโครโมลาร์ และทำการทดลองในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6J ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงด้วยการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการฉีดสาร g...

443

ผลของสาร
ผลของสาร EGCG จากชาเขียวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานทำลายตัวเอง(autoimmune)Life Sciences 2008;83:581-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

947

ผลของสาร
ผลของสาร Crocin ในหญ้าฝรั่นต่อภาวะดื้ออินซูลินและระดับไขมันในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย StreptozotocinCrocin เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น พบได้ในหญ้าฝรั่น การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือดของ crocin ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง (ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) ด้วย streptozotocin (STZ) โดยการทดลองแบ่งหนูทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม เหนี่ยวนำให้หนูเป็นเบาหวานโดยการฉีด STZ (90 mg/kg) 3 กลุ่ม และเป็นหนูปกติที่...