Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดขมิ้นในการบรรเทาอาการปวดเมื่อเปรียบเทียบกับยา ibuprofen ในผู้ป่วยกระดูกข้อเข่าอักเสบ

การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบจำนวน 367 คน ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 182 คน ให้รับประทานยาแก้ปวด ibuprofen ขนาด 1,200 มก./วัน กลุ่มที่ 2 จำนวน 185 คน ให้รับประทาน สารสกัดขมิ้นชัน 1,500 มก./วัน (สารสกัดขมิ้นชันแคปซูลละ 250 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง) นาน 4 สัปดาห์ พบว่าในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของการทดลอง ทั้งสองกลุ่มอาการปวดอักเสบข้อเข่าดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง และในสัปดาห์ที่ 4 ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม อาการข้อเข่าอักเสบดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อทดสอบด้วยการเดินในระยะเวลา 6 นาที ส่วนผลกระทบจากการใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ก็ไม่แตกต่างกัน แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวด ibuprofen จะมีอาการปวดท้อง หรือแน่นท้องมากกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดขมิ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้ยาทั้ง 2 ชนิด เท่าๆ กัน จากการศึกษในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารสกัดขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการปวดข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาแก้ปวด ibuprofen ส่วนผลกระทบจากการใช้ยาพบว่าสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้ด้วย

Holiist Nurs Pract 2016;30(3):183-6.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

683

ผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ร่วมกับยาแอสไพรินต่อการถูกทำลายของสมองที่ขาดออกซิเจนในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน
ผลของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ร่วมกับยาแอสไพรินต่อการถูกทำลายของสมองที่ขาดออกซิเจนในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูแรทเพศผู้อายุ 2 เดือน แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มที่ 1 เป็นหนูที่มีระดับน้ำตาลปกติ กลุ่มที่ 2-5 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยที่กลุ่มที่ 2 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยน้ำเกลือ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนยาแอสไพรินขนาด 2 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 4 เป็นหนูที่เป็นเบาหวานและรักษาด้วยการป้อนน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ขนาด 0.5 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5...

115

ผลของชาเขียวต่อการรักษาโรคอ้วน
ผลของชาเขียวต่อการรักษาโรคอ้วน โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลระหว่างการได้รับพลังงานและการใช้พลังงาน ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ ได้แก่ กรรมพันธุ์ การเผาผลาญพลังงาน ระบบต่อมไร้ท่อผิดปกติหรือผลรวมๆ หรืออาจจะเกิดจากรับประทานมากเกินไป การรักษาโรคอ้วนโดยวิธีการจำกัดปริมาณอาหาไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จึงมีการศึกษาเพื่อหายารักษา ผู้วิจัยกลุ่มนี้ได้ทดลองนำเอา สารสกัดชาเขียวด้วยเอทานอล (80%) ซึ่งมี catechin อยู่ 25% (คำนวณ...

1559

ฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของสาร β-sitosterol จากพืชสาร β-sitosterol เป็นสารสำคัญที่สามารถพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ในน้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผลไม้ต่างๆ และในพืชตระกูลเบอร์รี่ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการดื้อยาต้านมะเร็งของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ชนิด HCT116 ซึ่งเป็นเซลล์ชนิดดื้อยา (drug-resistant colorectal cancer; CRC) โดยการบ่มเซลล์มะเร็งร่วมกับสาร β-sitosterol และยาต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ oxaliplatin (OXA) พบว่าสาร β-sitosterol ออกฤทธิ์กระตุ้น p53 โดยรบกวนการจับกันของ...

1608

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม ตะไคร้ และพิมเสนต้นการทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม (citronella oil), ตะไคร้ (lemongrass oil) และพิมเสนต้น (patchouli oil) ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว 2 ชนิด ได้แก่ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis พบว่าน้ำมันพิมเสนต้น มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes และ S. epidermidis โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) อยู่ในช่วง 1.25-2.5 มก./มล. รอง...

263

สารออกฤทธิ์ยับยั้งพรอสตาแกลนดินจากหญ้าหัวโต
สารออกฤทธิ์ยับยั้งพรอสตาแกลนดินจากหญ้าหัวโต สาร diterpenes จากสารสกัดจากทั้งต้นของหญ้าหัวโต มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ พรอสตาแกลนดินอี 1 (PGE1) และพรอสตาแกลนดินอี 2 (PGE2) ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวของลำไส้เล็กหนูตะเภา สารที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดคือ leucasperoside B สามารถยับยั้งทั้ง PGE1 และ PGE2 ด้วยความเข้มข้น 16 และ 48 โมโครโมลตามลำดับ สาร leucasperones A และ leucasperoside A ยับยั้ง PGE ทั้ง 2 ชนิดเช่นกันด้วยความเข้มข้น 126 และ 76 ไมโครโมล ตามลำดับ ขณะที่สาร linifolioside ยับยั้งเฉพาะ PGE1 ...

501

Glucosyl
Glucosyl Hesperidin จากส้มช่วยป้องกันไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A Glucosyl Hesperidin (GH, อนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ของ Hesperidin สารฟลาโวนอยด์ที่พบในพืชตระกูลส้ม) การทดสอบประสิทธิภาพของ GH ในการป้องกันไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A (Influenza A Virus: IAV) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ H1N1, H3N2, H5N3 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 วิธี โดยวิธีที่ 1 นำเซลล์ Madin-Darby canine kidney (MDCK) บ่มในสารละลาย GH ความเข้มข้น 0.39-25 มิลลิโมลาร์ ที่อุณหภูมิ 34 เซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง แล้วนำไปเซลล์เพาะบ่มด้วยไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A ที...

760

ฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันขมิ้นชัน
ฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันขมิ้นชันการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันที่สกัดจากเหง้าขมิ้นชันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไขมันสูงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งหนูออกเป็นกลุ่มที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับยา Xuezhikang ที่ใช้ลดไขมัน ขนาด 115 มก./กก. และกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับน้ำมันขมิ้นชันขนาด 100 และ 300 มก./กก. ตามลำดับ ทำการทดลองนาน 45 วัน พบว่าน้ำมันขมิ้นชันขนาด 300 มก./กก. มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม low-density lipopr...

396

ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น
ฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น และลดคอเลสเตอรอลของงาการศึกษาในหนูขาวจำนวน 48 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมเป็นหนูปกติให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นหนูปกติและให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของผงงา 5% และ 10% ตามลำดับ กลุ่มที่4 เป็นหนูที่เหนี่ยวนำให้มีระดับคอเลสเตอรอลสูง โดยให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของคอเลสเตอรอล 0.5% และ sodium taurocholate 1% ในอาหาร กลุ่มที่ 5 และ 6 เป็นหนูที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และกินอาหารที่มีส่วนผสมของผงงา 5% และ 10% ตามลำดับ ทำการทดลองนาน...

1273

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนัง
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนังJ Ethnopharmacol 2016;193:607-16. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...