Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์บรรเทาอาการลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบ

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยลำไส้แปรปรวนที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งหญิงและชายจำนวน 121 คน (จากการประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการต่างๆ ของโรคลำไส้แปรปรวน Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Score; IBS-SSS มีคะแนนเท่ากับ 100-300 และจากการประเมินความเจ็บปวดด้วย 100 mm analogue scale มีคะแนนเท่ากับ 30-70) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้รับประทานยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น (Curcuma longa) ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ต้านอักเสบ ปริมาณ 42 มก. และน้ำมันหอมระเหยจากเทียนแกลบหรือผักชีล้อม (Foeniculum vulgare; fennel) ซึ่งมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้และขับลม ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ ปริมาณ 17.5 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 30 วัน ผลการทดสอบพบว่าแคปซูลขมิ้นและเทียนแกลบมีความปลอดภัย ผู้ป่วยมีความสามารถทนต่อยา (tolerability) ได้ดี เมื่อประเมินอาการด้วยแบบสอบถาม IBS-SSS เปรียบเทียบกับช่วงเริ่มทำการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และยังมีผลลดความเจ็บปวดบริเวณช่องท้องและอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จากการให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นผลสืบเนื่องจากอาการของโรค (Irritable Bowel Syndrome Quality of life) พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคปซูลขมิ้นและเทียนแกลบมีค่าคะแนนที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างคงที่ จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นและเทียนแกลบ มีผลช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ของโรคลำไส้แปรปรวน และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อใช้เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน

J Gastrointestin Liver Dis 2016;2:151-157.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1088

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับของสาร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับของสาร procyanidins จากเปลือกอัลมอนด์สาร procyanidins ที่สกัดได้จากเปลือกอัลมอนด์ (almond skins) ความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มคก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษและการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (phase II detoxifying and antioxidant enzymes) ได้แก่ NAD(P)H:quinoneoxidoreductase 1, catalase, glutathione peroxidase, และ superoxide dismutase เพิ่มการแสดงออกของยีนของ nuclear factor-E2-related factor 2 (Nrf2) และ antioxidant response elem...

1345

อันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยากดภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเอนไซม์
อันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยากดภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเอนไซม์ calcineurin มีผลทำให้เกิดความเป็นพิษที่ไตรายงาน case report ของชายไทยอายุ 56 ปี ที่มีประวัติทำการปลูกถ่ายตับ และได้รับยา tacrolimus ขนาด 0.5 mg. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายตับ ซึ่งหลังจากเปลี่ยนถ่ายตับเสร็จจนอาการปลอดภัยแล้ว แพทย์ได้ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน โดยได้เจาะเลือดดูระดับ tacrolimus ในเลือด มีค่าเท่ากับ 9.7 ng./ml. ซึ่งอยู่ในระดับปกติ และระดับครีเอตินิน (creatinine) ...

759

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของกระชาย
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของกระชายการศึกษาฤทธิ์ในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเมทานอลจากเหง้ากระชายและสาร pinostrobin ที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอลในหนูแรท โดยป้อนสารสกัดเมทานอลจากกระชาย ขนาด 50, 100, 200, 400 มก./กก. และสาร pinostrobin ขนาด 20 และ 40 มก./กก. ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล 1 ชม. เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ป้อนยา omeprazole ขนาด 20 มก./กก. พบว่าสารสกัดเมทานอล สาร pinostrobin และยา omeprazole มีผลเพิ่มปริมาณของสารเมือก (gastric mucus) และค่า pH ในกระเพาะอาหาร และ...

125

พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ
พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ พิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาและหนูขาววัดจากค่า LD50 และการทดสอบทางชีวเคมี โลหิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรค การศึกษาพิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาจากการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น.น.ตัว เข้าทางปาก และ 2.06 2mL/kg น.น.ตัว ฉีดเข้าทางหน้าท้อง การศึกษาพิษเรื้อรังของหนูขาวโดยการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น้ำหนักตัวเข้าทางปากทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของตับรวมถึง aspartate-aminotrans...

1336

ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ
ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อ...

558

โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย
โพลีแซกคาไรด์จากตังกุย (Angelica sinensis) และการออกกำลังกายแบบไทชิ ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายโพลีแซกคาไรด์ในตังกุยประกอบไปด้วยโมโนแซกคาไรด์ 8 ชนิด ได้แก่ mannose, rhamnose, glucuronic acid, galacturonic acid, glucose, galactose, arabinose และ fucose ในอัตราส่วน 1.2:4.5:1:10.5:17.8:37.5:8.7:4.9 (โมลาร์) และเมื่อทำการทดลองให้อาสาสมัครหญิงวัยกลางคนจำนวน 90 คน อายุ ≥ 55 ปี ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่สองให้รับประทานโพลีแซกคาไรด์จากตังกุย ขนาด 125 มิลลิกรัม/น้ำห...

227

สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากไพล
สารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากไพลเมื่อสกัดแยกสารจากไพล ผู้วิจัยแยกได้ phenyl butenoid ตัวใหม่ คือ (ฑ)-trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-[(E)-3,4-dimethoxystyryl]cyclohex-1-ene ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง A549Planta Med 2004;70:1095-7 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

833

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไย
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไยการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและยีสต์ของสารสกัดจากลำไย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สารสกัดจากเมล็ดลำไยพันธุ์ใบดำ และสารสกัดจากเมล็ด เนื้อ และลำไยทั้งผลพันธุ์อีดอ เปรียบเทียบกับสารโพลีฟีนอลิกที่พบในลำไย ได้แก่ กรด gallic กรด ellagic และ corilagin พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยทั้ง 2 พันธุ์ มีฤทธิ์ต้านยีสต์ Candida  หลายชนิด และเชื้อรา Cryptococcus neoformans  ขณะที่สารสกัดจากเนื้อและลำไยทั้งผลไม่มีฤทธิ์ กรด ellagic จะมีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านเชื้อราตามด้วย corila...

1106

ผลของเคอร์คิวมินในการลดไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ผลของเคอร์คิวมินในการลดไขมันในเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)การศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome; น้ำหนักตัว 78.90 ± 14.2กก. และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 30.06 ± 4.12 กก./ม2) จำนวน 65 คน อายุเฉลี่ย 59.3 ± 12.0 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดเคอร์คิวมิน ขนาด 650 มก. (มีเคอร์คิวมิน 630 มก.) วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับแคปซูลยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเคอร์คิวมิน จะมีระดับของคอเลส...