Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของเลมอนและส้มควินซ์

การทดสอบทางคลินิกแบบ randomized placebo controlled cross-over study ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เกสรหญ้าทั้งหญิงและชายอายุ 18-50 ปี จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเลมอน (Citrus limon) ขนาด 80-120 มก./10 มล.และส้มควินซ์ (Cydonia oblonga) ขนาด ขนาด 300 มก./10 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วสลับการรักษา และประเมินอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มก่อนและหลังการรักษา ผลการศึกษาหลัก จากการวัดค่าอัตราการไหลของอากาศหายใจเข้าผ่านทางช่องจมูก (inspiratory nasal flow) ด้วยเครื่องมือ rhinomanometry ซึ่งเป็นการวัดความดันภายในโพรงจมูกที่ทําให้มีอากาศผ่านเข้าออกจากจมูก และจากการวิเคราะห์แบบตามแผนการทดลอง หรือ per protocol analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่นําเฉพาะอาสาสมัครที่ยินยอมรับการทดลองตามวิธีการที่กําหนดไว้ทั้งหมดของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสเปรย์เลมอนและส้มควินซ์มีค่า inspiratory nasal flow หลังจากกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้เกสรหญ้าเป็นเวลา 10 และ 20 นาที สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก แสดงว่ามีอาการคัดจมูกน้อยกว่า และผลการศึกษารอง จากการประเมินคะแนนของลักษณะอาการทางจมูก (nasal symptom score) พบว่ากลุ่มที่ได้รับสเปรย์เลมอนและส้มควินซ์แสดงค่าที่ต่ำกว่า แสดงว่ามีอาการรุนแรงน้อยกว่า สำหรับการวัดระดับสารของ histamine ในน้ำมูกที่ทำให้เกิดอาการต่างๆ ของโรคภูมิแพ้ของทั้งสองกลุ่มพบว่าไม่แตกต่างกัน และค่าความสามารถทนต่อยา (tolerability) อยู่ในอัตราที่ดีทั้งสองกลุ่ม จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสเปรย์ที่มีส่วนผสมของเลมอนและส้มควินซ์อาจมีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้เล็กน้อย และอาจช่วยบรรเทาอาการของไข้ละอองฟางได้ อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Phytother Res 2016;30:1481-6.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

519

ผลของเมล็ดลินิน
ผลของเมล็ดลินิน (Linum usitatissimum  L) ต่อหนูแรทในระยะให้นมการทดลองโดยให้หนูแรทในระยะให้นม กินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน 25% เปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่มีเคซีอีน (โปรตีนจากนม) 20% เป็นเวลา 21 วัน (ตั้งแต่คลอดลูกจนหย่านม) และหลังจากหย่านม ลูกหนูจะได้รับอาหารปกติเป็นเวลา 180 วัน พบว่าลูกหนูในกลุ่มที่แม่หนูได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน จะมีมวลกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมตั้งแต่ระยะที่ยังไม่หย่านม จนถึงระยะโตเต็มวัย ที่อายุ 21 วัน พบว่าลูกหนูมีไขมันที่สะสมบริเวณใต้ผิวหนังน้อยลง ระดั...

1194

ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากส้ม
ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งของน้ำมันหอมระเหยจากส้มการศึกษาทางคลินิกชนิด Cohort study เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลของน้ำมันหอมระเหยจากส้ม (Citrus aurantium L.) ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ (chronic myeloid leukemia; CML) จำนวน 42 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 14 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับยาต้านอาการวิตกกังวล diazepam ขนาด 10 มก. กลุ่มที่ 2 ได้รับไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยจากส้มขนาด 10 มล. เป็นเวลา 30 นาที และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาหลอกโดยเป็นการพ่นละอองของน้ำเกลือนาน 30 ...

331

ฤทธิ์ต้านภาวะการมีโปรตีนในปัสสาวะของหนูถีบจักรจากสาร
ฤทธิ์ต้านภาวะการมีโปรตีนในปัสสาวะของหนูถีบจักรจากสาร polyphenol ของชาเขียวมีรายงานว่าการใช้ยา cyclosporin ซึ่งเป็นยาที่ใช้กดภูมิคุ้มกันเพื่อต้านการปฏิเสธอวัยวะที่ถูกปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกาย ส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อไตและเกิดภาวะการมีโปรตีนในปัสสาวะ การทดลองในหนูถีบจักรที่ทำให้เกิดภาวะการมีโปรตีนในปัสสาวะ โดยการฉีดยา cyclosporin เข้าทางช่องท้อง เมื่อร่วมกับการฉีดสาร polyphenol ของชาเขียวเข้าใต้ผิวหนังในขนาด 100มก./กก. พบว่าทำให้ระดับโปรตีนในปัสสาวะ และระดับของ malondialdehyde ในเนื้อเยื่อของไตลดล...

109

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของมะขามป้อม สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อม ( Emblica officinalis   Gaertn. ) ขนาด 1.25 ก./กก. นน.ตัวมีผลยืดอายุหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งช่องท้อง (ascites tumor) ได้ 20% การศึกษาทำโดยการฉีดเซลล์มะเร็งชนิด Daltons lymphoma ascites cell (DLA) เข้าช่องท้อง หลังจากนั้น 24 ชม. ให้สารสกัดผลมะขามป้อมทางปาก 5 วัน โดยให้วันเว้นวัน การศึกษาผลต่อขนาดของก้อนมะเร็งทำโดยฉีดเซลล์มะเร็งชนิด DLA เข้าใต้ผิวหนังที่ข...

841

มะเขือเทศช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับ
มะเขือเทศช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับการศึกษาผลของมะเขือเทศต่อป้องกันการสะสมโลหะหนักในตับ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศขนาด 10% โดยน้ำหนัก ให้แก่หนูแรทในระยะเวลาต่างๆ ร่วมกับการป้อนน้ำที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก คือ ปรอท (100 ppm) ตะกั่ว (10 ppm) และแคดเมี่ยม (200 ppm) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการตรวจวัดปริมาณโลหะที่สะสมที่ตับ พบว่ากลุ่มที่กินอาหารผสมมะเขือเทศไปพร้อมกับการได้รับโลหะหนัก และกลุ่มที่เริ่มกินอาหารผสมมะเขือเทศหลังได้รับโลหะหนัก 1 สัปดาห์ มีผลจะช่วยลดการสะสมแคดเมี่ยมและปรอทในตับ...

217

การป้องกันรังสีจากลูกใต้ใบ
การป้องกันรังสีจากลูกใต้ใบ หนูถีบจักรที่กินสารสกัด 75% เมทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบขนาด 750 และ 250 มก./กก. ก่อนฉายรังสี 5 วัน และกินต่อหลังจากฉายรังสีอีก 1 เดือน พบว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบป้องกันผลจากการฉายรังสีได้ หนูถีบจักรจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวเซลล์ไขกระดูก และการทำงานของ alpha-esterase เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด นอกจากนี้ยังช่วยต้านการเกิดออกซิเดชั่น โดยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase และ glutath...

1364

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อรา
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อรา Candida ของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะละกอการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya Linn.) พบว่าสารเคมีหลัก คือ benzyl isothiocyanate ซึ่งพบได้ถึง 99.36% และเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา พบว่าสามารถต้านเชื้อรา Candida ได้แก่ C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis และ C. tropical เมื่อทดสอบด้วยวิธี disc diffusion และ broth dilution โดยพบว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 14.2-33.2 มม. สาร benz...

906

ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร
ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร S-allyl cysteine จากกระเทียมการศึกษาฤทธิ์ของสาร S-allyl cysteine (SAC) ที่พบในกระเทียมต่อการปกป้องสมองของหนูแรทที่เกิดเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion: MCAO) โดยฉีด SAC ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว เข้าช่องท้องของหนูแรท ที่เวลา 30 นาทีก่อนทำให้เกิด MCAO และที่เวลา 0, 6 และ 12 ชม. หลังการเกิด MCAO พบว่า SAC สามารถลดบริเวณเนื้อเยื่อสมองตายจาก อาการผิดปกติของสมอง ต้านการเกิดออกซิเดชั่น และป้องกันการตายของเซลล์สมองจากภาวะขาดเลือดได้ น...

949

ฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสัง
ฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสังศึกษาฤทธิ์ซ่อมแซมกระดูกของผักกระสัง โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศเมีย 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว ทำการผ่าตัดเพื่อเจาะกระดูกโคนขาของหนูทุกตัว (ขนาด 0.8 มม.) จากนั้นในวันถัดมาเริ่มทำการป้อนสารสกัดเอทานอลผักกระสังขนาด 100 และ 200 มก. / กก. ให้แก่หนูแรทกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับส่วนกลุ่มที่ 3 ป้อนด้วยกัมอะเคเซีย (gum-acacia) ที่ผสมในน้ำเปล่า เพื่อใช้เป็นกลุ่มควบคุม เมื่อเลี้ยงครบ 12 วัน ทำการฆ่าเพื่อเก็บกระดูกส่วนโคนขาของหนูเพื่อนำมาวิเคราะห์การซ่อมแซมตนเองของกระดูก ด้วยการย้อม ca...