Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดแตงกวา

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของเมล็ดแตงกวา (Cucumis sativas L.) โดยทำการศึกษาแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำนวน 47 คน แบ่งให้รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดแตงกวา ขนาดวันละ 500 มก. (24 คน) หรือยาหลอก (23 คน) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (body mass index) และค่าไขมันต่างๆ ในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังรับประทาน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเมล็ดแตงกวามีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL ไตรกลีเซอร์ไรด์และดัชนีมวลกายลง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลดี (HDL-cholesterol) ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดแตงกวาวันละ 500 มก. มีผลลดระดับไขมันของผู้ป่วยไขมันสูง ดังนั้นเมล็ดแตงกวาอาจนำไปใช้เสริมอาหารสำหรับลดไขมันในเลือดได้

J Food Sci 2017;82(1):214-8

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1035

ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุม
ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุมการทดสอบฤทธิ์บำรุงสมองของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MOE) ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (the primary culture of embryonic hippocampal neurons) โดยการบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัด MOE ขนาด 7.5, 15, 30 และ 60 มคก./มล. พบว่า MOE สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ แต่ที่ความเข้มข้น 30 มคก./มล. จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเบื้องต้นพบว่า MOE จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแร...

781

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งและปรับภูมิต้านทานของสาร polysaccharides จากหญ้าต้มต๊อกสาร polysaccharides ส่วนที่สกัดโดยใช้น้ำ (water-extractable fraction) และส่วนที่สกัดโดยใช้ด่าง (alkali-extractable fraction) จากหญ้าต้มต๊อก (Solanum nigrum L.) ได้แก่ SNLWP และ SNLAP ตามลำดับ นำมาสกัดแยกต่อด้วยวิธี ตกตะกอนด้วยเอทานอล (ethanol precipitation), ไดอะไลซิส (Dialysis), anion-exchange และ gel filtration chromatography ได้เป็นสารย่อย 4 ชนิดคือ SNLWP-1, SNLWP-2, SNLAP-1 และ SNLAP-2 นำสารดังกล่าวมาทดสอบฤท...

1370

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดผลมะเขือเทศราชินีและมะเขือเทศสีดา
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดผลมะเขือเทศราชินีและมะเขือเทศสีดาการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคชนิดต่างๆ ของสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลจากผลมะเขือเทศราชินีและมะเขือเทศสีดา โดยใช้สารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 25-50 ก./มล. และสารสกัดเอทานอล ความเข้มข้น 0.6-1.67 ก./มล. ทดสอบกับจุลชีพ 6 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans และ Candida tropicali พบว่าสารสกัดน้ำจากมะเขือเทศราชินีและมะเขือเทศสีดา สามารถยับยั้งเชื้อ S. pyogenes ...

501

Glucosyl
Glucosyl Hesperidin จากส้มช่วยป้องกันไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A Glucosyl Hesperidin (GH, อนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ของ Hesperidin สารฟลาโวนอยด์ที่พบในพืชตระกูลส้ม) การทดสอบประสิทธิภาพของ GH ในการป้องกันไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A (Influenza A Virus: IAV) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ H1N1, H3N2, H5N3 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 วิธี โดยวิธีที่ 1 นำเซลล์ Madin-Darby canine kidney (MDCK) บ่มในสารละลาย GH ความเข้มข้น 0.39-25 มิลลิโมลาร์ ที่อุณหภูมิ 34 เซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง แล้วนำไปเซลล์เพาะบ่มด้วยไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ A ที...

621

ผลของสารสกัดหญ้าฝรั่นต่อความดันโลหิต
ผลของสารสกัดหญ้าฝรั่นต่อความดันโลหิตศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากหญ้าฝรั่น และสารสำคัญสองชนิดในหญ้าฝรั่น ได้แก่ crocin และ safranal ต่อความดันโลหิต โดยทำการทดลองในหนูแรทสองกลุ่ม หนูกลุ่มแรกมีความดันโลหิตเป็นปกติ และหนูกลุ่มที่สองเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการฉีด desoxycorticosterone acetate ให้สารสกัดหญ้าฝรั่นแก่หนูแรททั้งสองกลุ่มโดยการสอดท่อเข้าเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอด้านขวา (right jugular vein) และทำการวัดความดันโลหิตโดยสอดท่อเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอด้านซ้าย (left carotid artery) วัดค่าควา...

1058

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากดอกมะตูมการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดน้ำจากดอกแห้งของมะตูม (Aegle marmelos ) ในหนูแรทปกติ และหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าการให้หนูกินสารสกัดที่ขนาด 200 มก./กก. สามารถยับยั้งอาการบวมที่อุ้งเท้าจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดสาร carrageenan ได้ หลังจากได้รับสารสกัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ยับยั้งได้ 69.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 78.9% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ซึ่งใกล้เคียงกับยาต้านการอักเสบ indomethacin ขนาด 10 มก./กก. (ยับยั้งได้ 71.9% ในหนูปกติและยับยั้งได้ 79.6% ในหนูที่เป็นเบาหวาน) ...

942

การศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ
การศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น, สี และระดับของ carotenoids ในน้ำส้มแช่แข็งที่ถูกละลายด้วยวิธีต่างๆการนำน้ำส้มมาแช่แข็งเป็นกระบวนการรักษาคุณภาพและรสชาดของน้ำส้ม อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาถึงผลกระทบจากขั้นตอนการละลายน้ำส้มต่อคุณค่าทางโภชนาการอยู่น้อย การศึกษานี้จึงเป็นการประเมินผลการละลายน้ำส้มแช่แข็งด้วยวิธีต่างๆได้แก่ การใช้ไมโครเวฟ การทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และทิ้งไว้ในตู้เย็น โดยการวัดระดับ carotenoids และศึกษาชีวภาพความพร้อมใช้งานของ carotenoids รวมทั...

1053

ผลลดไขมันในเลือดของส้มแขกในหญิงที่เป็นโรคอ้วน
ผลลดไขมันในเลือดของส้มแขกในหญิงที่เป็นโรคอ้วนการศึกษาในหญิงที่เป็นโรคอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย >25 กก./ตร.ม.) อายุ 25-60 ปี จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดส้มแขก (Garcinia cambogia ) ขนาด 3 แคปซูล/วัน (ในแต่ละแคปซูลบรรจุสารสกัดส้มแขก 800 มก./แคปซูล ซึ่งมีปริมาณของ hydroxycitric acid อยู่ 50%) โดยรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น 30 นาที เป็นเวลา 60 วัน และกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มแขก จะมีระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับไขมันตั...

509

ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ
ผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดของ Andrographolide และอนุพันธ์14-α-lipoyl andrographolide (AL-1) เป็นอนุพันธ์ของ Andrographolide สารสำคัญที่พบในฟ้าทะลายโจร ซึ่ง AL-1 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค การทดลองหาฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัด สายพันธุ์ A 3 ชนิด ได้แก่ H5N1, H9N2 และ H1N1 พบว่าหนูเม้าส์ที่ได้รับ AL-1 ขนาด 100-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 7 วัน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ยืดอายุหนูที่ติดเชื้อไวรัสหวัด ลดอาการผิดปกติของปอด และลดจำนวนไวรัสในปอดได้...