Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลจากมะกอกในหนูที่มีภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรัง

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังของสารโพลีฟีนอลที่แยกได้จากเนื้อผลมะกอกซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกบริสุทธ์ (extra virgin olive oil) โดยให้หนูเม้าส์กินสารโพลีฟีนอลในขนาด 20 มก./กก./วัน โดยนำมาละลายในน้ำที่มีเอทานอลความเข้มข้น 11% เป็นเวลานาน 2 เดือน จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารโพลีฟีนอลที่นำมาทดสอบมีสารไฮดรอกซีไทโรซอล (Hydroxytyrosol) และอนุพันธ์เป็นส่วนประกอบหลัก (30 และ 20% ตามลำดับ) และจากการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี free oxygen radical test (FORT) และ free oxygen radical defense (FORD) tests พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารโพลีพีนอลจากผลมะกอกร่วมกับแอลกอฮอล์มีค่า FORT ลดลง และมีค่า FORD เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอร์อย่างเดียว ดังนั้นสารโพลีฟีนอลสามารถต้านอนุมูลอิสระจากการเหนี่ยวนำด้วยเอทานอลได้ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารโพลีฟีนอลจากผลมะกอกน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันและความผิดปกติที่เกิดจากภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังได้

Nutrition 2017;33:65-9.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1522

ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นในการรักษาแผลผ่าตัดคลอด
ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดการศึกษาแบบสุ่มชนิดปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) ในหญิงที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (cesarean section) จำนวน 125 คน อายุ 18-35 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับขี้ผึ้งสารสกัดเมล็ดองุ่นความเข้มข้น 2.5%, 5% และกลุ่มที่ได้รับ petrolatum โดยให้ทาขี้ผึ้งขนาด 1 ก. บริเวณแผลและรอยเย็บ 2 ครั้งต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 15 หลังจากได้รับการผ่าตัด ทำการประเมินผลการรักษาในช...

429

สาร
สาร piperine จากพริกไทยมีผลต่ออารมณ์และการเรียนรู้การศึกษาผลของสาร piperine ซึ่งเป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์จากพริกไทย โดยการป้อนสารpiperine ขนาด 5, 10 และ 20 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.ให้หนูขาวเพศผู้ วันละ 1ครั้ง, โดยป้อนสาร piperine ให้หนูก่อนทำกิจกรรมที่มีผลต่อระบบประสาททุกครั้ง จากนั้นทำการวัดผลของ สาร piperine ต่อระบบประสาทเมื่อได้รับสารเพียงครั้งเดียวและได้รับสารติดต่อกันในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่า สาร piperine ทุกขนาดมีฤทธิ์ต้านความเครียดและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกิจ...

266

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสาร
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสาร cardenolides จากใบรัก สาร 18,20-epoxycalotropin, calotropin และ 15 beta-hydroxycalotropin จากใบรัก เมื่อนำทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อที่ปากของคน (human oral epidermal carcinoma), เซลล์มะเร็งเต้านม (breast cancer) และเซลล์มะเร็งที่ปอด (human small cell lung cancer) พบว่าสารดังกล่าวสามารถมีความเป็นพิษเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ โดยเรียงลำดับความสามารถในการต้านจากมากไปน้อยคือ calotropin>15 beta-hydroxycalotropin>18,20-epoxycalotropin J Nat Prod, 2...

90

สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล
สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอเรส สารสกัดอะมีนบางชนิด (amines) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารก่อมะเร็งโดยเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอรเรส (phenol sulfotransferase, P-ST) จากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารสกัดจากชาเขียวและน้ำองุ่นแดงให้ผลยับยั้งเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากลำไส้หนู และเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง (human colon carcinoma, Caco-2) สารกลุ่มคาเทชินส์ (catechins) เช่น (-)-...

739

ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการศึกษาแบบข้ามกลุ่มแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blind crossover) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพราชนิดแคปซูล ขนาด 300 มก./วัน ในขณะท้องว่าง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอกซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะและขนาดเท่ากัน จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงหยุดพัก 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของใบกะ...

1278

การศึกษาความเป็นพิษต่อตับของกรด
การศึกษาความเป็นพิษต่อตับของกรด ginkgolic จากแป๊ะก๊วยเมื่อป้อนหนูเม้าส์ด้วยกรด ginkgolic (C15:1) ที่แยกได้จากใบและเมล็ดของแป๊ะก๊วย ขนาด 25 และ 50 มคก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับกรด ginkgolic และตรวจวิเคราะห์ metabolomic profile ของเนื้อเยื่อตับและซีรัมดัวย 1H-NMR ร่วมกับการวิเคราะห์ทางชีวเคมี พบว่ากรด ginkgolic ทั้ง 2 ขนาด มีผลทำให้น้ำหนักตัวของหนูลดลง แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรม ลักษณะทางกายภาพ และไม่ทำให้ขนร่วง ระดับของเอนไซม์ aspartate aminotransferase ...

103

เล็คตินจากเมล็ดสะตอเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว
เล็คตินจากเมล็ดสะตอเพิ่มการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว การศึกษาผลของเล็คตินที่แยกได้จากเมล็ดสะตอ (Pakia speciosa  Hassk.) ต่อการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวที่ได้จากอาสาสมัครสุขภาพดีและจากผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร โดยใช้วิธีวัดการนำเข้า (incorporation) [3H] thymidine ในดีเอ็นเอของเม็ดเลือดขาว พบว่าเล็คตินทำให้เม็ดเลือดขาวแบ่งตัวเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของเล็คติน และลดลงเมื่อความเข้มข้นของเล็คตินมากเกินไป ผลของเล็คตินต่อเม็ดเลือดขาวที่แยกจากเลือดผู้ป่วย...

1570

ฤทธิ์ปกป้องเบต้าเซลล์ในตับอ่อนของใบหม่อน
ฤทธิ์ปกป้องเบต้าเซลล์ในตับอ่อนของใบหม่อนการศึกษาฤทธิ์ของใบหม่อน (Morus alba L.) ต่อมวลของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน (pancreatic β-cell mass) ของหนูเม้าส์เบาหวาน (obese/type 2 diabetes mellitus mouse) ในการศึกษาแบ่งสัตว์ทดลองเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม (ป้อนด้วยอาหารปกติ) และกลุ่มทดลองที่ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของใบหม่อนแห้ง 5% โดยน้ำหนัก โดยเริ่มป้อนที่อายุ 7 สัปดาห์ไปจนถึง 10, 15 และ 20 สัปดาห์ ตามลำดับ จากนั้นทำการประเมินความทนต่อน้ำตาลของสัตว์ทดลองเมี่ออายุครบ 10, 15 และ 20 สัปดาห์ พบว่าระดับน้ำ...

261

ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้
ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้ ทำการศึกษาในหนูถีบจักรเพศผู้ อายุ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง ตามลำดับ นาน 28 วัน กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง นาน 28 วัน และฉีดสาร m-chlorophenylpiperazine (m-CPP ขนาด 2.5 มก./กก. ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล) เข้าทางช่องท้อง ก่อนทำการวัดพฤติกรรมของหนู เป็นเวลา 30 นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว...