Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดเกากีฉ่าย

ทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดผลเกากีฉ่าย (Lycium chinense Mill.) หรือโกจิเบอร์รี ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะตับอักเสบจากไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Steatohepatitis; NASH) ด้วยการให้อาหารที่ขาดเมไทโอนีน (methionine) และโคลีน (choline) และให้สารสกัดเกากีฉ่ายขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก./วัน ผ่านทางปาก เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มควบคุมบวกที่ให้สารเบตาอีน (betaine) ขนาด 10 มก./กก. ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในเกากีฉ่าย และมีงานวิจัยระบุว่ามีฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษของตับ ผลการทดสอบพบว่าเกากีฉ่ายมีผลลดน้ำหนักของตับและลดการสะสมของไขมันในตับ ลดการอักเสบและการเกิดพังผืด (fibrosis) รวมทั้งช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลลด c-Jun N-terminal kinases (JNK) และเพิ่ม extracellular signal-regulated kinase (ERK) ในวิถีการส่งสัญญาณไมโทเจน-แอคทิเวเตทโปรตีนไคเนส (Mitogen-activated protein kinases; MAPK) ในการควบคุมการทํางานของเซลล์ จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าเกากีฉ่ายอาจมีผลช่วยปกป้องตับจากภาวะ NASH ได้ อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป

J Funct Foods 2017;31:1-8

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1284

ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา
ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส และเนียมหูเสือทดสอบฤทธิ์ไล่ยุง (repellent activity) ของน้ำมันหอมระเหยจากใบสดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum), สะระแหน่ฝรั่ง (Mentha piperita), ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) และเนียมหูเสือ (Plectranthus amboinicus) ที่สกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำ (hydrodistillation) และเตรียมเป็นสารละลายน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้นร้อยละ 20 ในเอทานอล และสารละลายน้ำมันหอมระเหยผสมของสมุนไพรทั้งสี่ชนิดในอัตราส่วนเท่ากัน...

1142

สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมือง
สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทานและพันธุ์พื้นเมืองการศึกษาเรื่องสารอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของทุเรียนพันธุ์ที่นิยมรับประทาน ได้แก่ หมอนทอง และชะนี และพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ กระดุม และกบตาขำ ซึ่งเก็บรวบรวมจากสวนในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี พบว่าทุเรียนทุกสายพันธุ์ประกอบด้วยใยอาหารจำนวนมาก (7.5 - 9.1 ก./100 ก. นน.แห้ง) และมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรทและน้ำตาลสูง (62.9 - 70.7 ก. และ 47.9 - 56.4 ก./100 ก.นน. แห้ง ตามลำดับ) ทุเรียนพันธุ์ชะนี กระดุ...

802

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและป้องกันมะเร็งของยอ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและป้องกันมะเร็งของยอสารสกัดเอทิลอะซีเตรทจากผลยอและส่วนสกัดที่แยกได้ ความเข้มข้น 50, 100 และ 200 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ เมื่อทดสอบในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ และมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ quinone reductase เมื่อทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งตับ Hepa 1c1c7 เมื่อนำส่วนสกัดมาแยกหาสารสำคัญ พบว่ามีสารประกอบหลัก คือ scopoletin, quercetin และ rutin ซึ่งสาร scopoletin และ quercetin ที่แยกได้ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์และก...

284

ฤทธิ์ป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองของสาร
ฤทธิ์ป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองของสาร ginsenoside จากรากโสมคนทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้พันธุ์วิสตาร์ โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มหนูที่ทำให้เกิดการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง กลุ่มที่ 3, 4, 5 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับ ginsenoside ขนาด 5, 10, 20 มก./กก. ป้อนให้ทางปากวันละ 1 ครั้ง ทุกวันนาน 7 วัน ก่อนที่จะทำให้หนูเกิดอาการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง และให้เลือดกลับไป (reperfusion) ภายใน 2 ชั่วโมง พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสาร...

414

ผลป้องกันไตของสาร
ผลป้องกันไตของสาร sesamol ในงาการศึกษาผลในการปกป้องไตของสาร sesamol จากน้ำมันงาในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้ไตถูกทำลายด้วยการฉีดสาร ferric-nitrilotriacetate (Fe-NTA) ขนาด 4 มก./ก. เข้าทางช่องท้อง จากนั้นฉีดสาร sesamol ขนาด 3 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู ทำการวัดค่า blood urea nitrogen (BUN), creatinine และ creatinine clearance rate (CCr) ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำงานของไต เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ Fe-NTA อย่างเดียว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสาร sesamol จะมีระดับของ BUN และ creatinine ในเลือดต่ำก...

1223

สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสติน
สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสตินการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาและสารจากธรรมชาติของสารเคอร์คูมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenols ที่พบได้ในเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) พบว่าสารเคอร์คูมินเข้าจับกับบริเวณจำเพาะของไมโครทิวบูล (specific binding site on microtubules) ทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็งวินบลาสติน (vinblastine) ลดลง (ยาวินบลาสตินออกฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยการเหนี่ยวนำให้ไมโครทิวบูลเกิดการสลายตัว (microtubule depolymerization) ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัว...

938

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากพุทธรักษา
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากพุทธรักษาการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด 80% เอทานอลจากรากของพุทธรักษา (Canna indica  L.) (CIE) ในเซลล์ macrophages ชนิด RAW 264.7 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสารlipopolysaccharide (LPS) โดยให้สารสกัดในขนาด 10, 50, 100 หรือ 500 มคก./มล. พบว่า CIE สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide, prostaglandin E2 และ interleukin-1β ได้ เช่นเดียวกับการทดสอบในเซลล์ monocytes ชนิด U937 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการให้น้ำตาลกลูโคสในขนาดสูง โดยให้สารสกัดในขนาด 5...

940

เมล็ดลินินช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน
เมล็ดลินินช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วน และภาวะใกล้จะเป็นเบาหวานการศึกษาแบบ randomized, cross-over study ในอาสาสมัครชายหญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนและมีภาวะใกล้จะเป็นเบาหวาน (pre-diabetes) คือ ภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ (100 - 125 มก./ดล.) แต่ยังไม่สูงถึงระดับที่จะเรียกว่าเป็นโรคเบาหวาน (126 มก./ดล.) จำนวน 25 คน โดยให้รับประทานเมล็ดลินินบดในขนาด 13, 26 ก. ร่วมกับอาหารปกติ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับประทานเมล็ดลินินบด พบ...

1463

ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก
ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...