Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของตำรับยาเบญจโลกวิเชียร

ตำรับยาเบญจโลกวิเชียร เป็นตำรับยาแผนโบราณที่ใช้แก้ไข้ต่างๆ รวมทั้งไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยรากของต้นชิงชี่ ย่านาง คนทา ไม้เท้ายายม่อม และมะเดื่อชุมพร แต่ในปัจจุบันมีการนำส่วนของลำต้นมาใช้แทนรากในตำรับยา ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) สายพันธุ์ที่ไวต่อยาคลอโรควิน (chloroquine-sensitive, Pf3D7) และสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา (chloroquine-resistant, PfW2) ของตำรับยาที่เตรียมจากราก หรือเตรียมจากลำต้น รวมทั้งส่วนรากและลำต้นของสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบของตำรับ พบว่าตำรับยาที่เตรียมจากราก และลำต้น และส่วนของรากและลำต้นในสมุนไพรเดี่ยวๆ สามารถต้านเชื้อมาลาเรีย และมีความเป็นพิษต่ำและความจำเพาะต่อฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย โดยมีค่า SI values (selective index = TC50cytotoxicity/IC50 antiplasmodial activity) อยู่ในช่วง 3.55 -19.74 โดยที่สารสกัดจากตำรับยาเบญจโลกวิเชียรสามารถต้านเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ Pf3D7 และ สายพันธ์ PfW2 โดยมีค่า IC50 < 5 และ 6 - 10 มคก./มล. ตามลำดับ ในขณะที่รากและลำต้นของสมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ต้น พบว่าย่านางมีประสิทธิภาพสูงสุด IC50 < 5 มคก./มล. และมีความจำเพาะต่อฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย > 10 และสามารถแยกสารหลักที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียคือ tiliacorinine และ yanangcorinine จากสารสกัดลำต้นย่านาง โดยตรวจพบปริมาณสารทั้งสองชนิดในตำรับยาเบญจโลกวิเชียรอยู่ถึง 0.57 - 7.66% นอกจากนี้เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างค่า IC50 และปริมาณสารทั้งสองชนิดในตำรับ พบว่าตำรับยาเบญจโลกวิเชียรมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อมาลาเรียสองสายพันธุ์สูงกว่าสารเดี่ยวๆ แสดงให้เห็นว่าเมื่อนำมาทำเป็นตำรับจะมีการเสริมฤทธิ์กันทำให้มีฤทธิ์ต้านมาลาเรียสูงมากขึ้น และลดความเป็นพิษของสมุนไพรในแต่ละต้นลง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าตำรับยาที่เตรียมจากราก หรือจากลำต้น รวมทั้งส่วนรากและลำต้นของสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบของตำรับนี้มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อมาลาเรีย ซึ่งควรมีการพัฒนาและศึกษาของตำรับยาเบญจโลกวิเชียรที่เตรียมจากลำต้นของสมุนไพรดังกล่าวต่อไป

J Ethnopharmacol 2016;193:125-32.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1199

ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อม
ฤทธิ์ต้านไวรัสของสารจากมะขามป้อมเมื่อนำสารสกัด 70% เอทานอลจากรากมะขามป้อม มาทำการแยกเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าประกอบด้วยสารใหม่กลุ่ม highly oxygenated bisabolanesesquiterpenoid glycosides 14 ชนิด ได้แก่ phyllaemblicins H1-H14, สารphyllaemblicins B, C และ glochicoccinoside D ในการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของสารที่แยกได้ต่อเชื้อไวรัส 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2, เชื้อไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 (herpes simplex virustype 1, HSV-1), เชื้อเอนเทอโรไวรัส71 (enterovirus71, EV71)และเชื้...

320

ผลของสารสกัดจากอีเหนียวต่อการหลั่งอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว
ผลของสารสกัดจากอีเหนียวต่อการหลั่งอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวสารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ความเข้มข้น 0.25-2 มก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลิน เมื่อทดลองในเซลล์ MIN6 และเมื่อป้อนสารสกัด 50% อัลกอฮอล์ จากส่วนเหนือดิน ขนาด 200 มก./กก. แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptpzotocin เป็น15 วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูได้ นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ แต่เพิ่มระดับของของ HDL ในเลือด แสดงว่าฤทธิ์ลดเบาหวานของสารสกัดส่วนหนึ่งเก...

254

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง  (Mentha piperita  L.) และน้ำมันเขียว  Myrtus communis  L. ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่ง และน้ำมันเขียว พบว่าองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ฝรั่งคือ alpha-terpinene, isomenthone, trans-carveol, pipertitinone oxide และ beta-caryophyllene ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากน้ำมันเขียว องค์ประกอบหลักคือ alpha-pinene, limonene, 1,8-cineole และ linalool เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าน้ำมันหอมระเห...

667

เมล็ดองุ่นช่วยป้องกันพิษต่อตับจากยา
เมล็ดองุ่นช่วยป้องกันพิษต่อตับจากยา Azathioprineการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดองุ่นเพื่อช่วยป้องกันพิษต่อตับของยา Azathioprine (Azathioprine เป็นยากดระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อรักษาอาการระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ จัดเป็นยาอันตรายและก่อพิษต่อตับ) การทดลองแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ได้รับยา Azathioprine ขนาด 25 มก./กก.น้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับยา Azathioprine ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว และกลุ่มที่ 4 ได้รับยา Azathiop...

66

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากลูกซัด
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากลูกซัด เมื่อทดลองโดยให้หนูปกติกินสารสกัดน้ำและเมธานอลจากเมล็ดลูกซัด ( Trigonella foenum-graecum L. ) ในขนาด 0.5 และ 1 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว และวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร ( fasting blood sugar ) พบว่าสารสกัดน้ำ 0.5 และ 1กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว และสารสกัดเมธานอล 1 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวอาจเป็นสารที่มีขั้วเนื่องจากสารสกัดน...

68

ฤทธิ์ของถั่วเหลืองต่อกระดูกและการเมตาบอลิซึมส์ของไขมัน
ฤทธิ์ของถั่วเหลืองต่อกระดูกและการเมตาบอลิซึมส์ของไขมัน จากการทดลองในหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ และได้รับสารisoflavone 3 ชนิด ได้แก่ daidzin, genistin, glycitin จากถั่วเหลือง (Glycine max Linn. ) โดยการกิน เปรียบเทียบกับ estrone ( 7.5 ไมโครกรัม / กิโลกรัม / วัน ) ที่ให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังพบว่า สาร daidzin, genistinและglycitin ในขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน สามารถป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก สาร daidzin และ glycitin ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ม...

160

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมสกัดแบบ
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระเทียมสกัดแบบ in vitro oxidized LDL เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิด atherosclerotic heart disease จึงมีการทดลองหาสารที่ต่อต้านการเกิด oxidized LDL โดยนำ LDL ที่แยกได้จากคนมาทดสอบกับ oxidant ชนิดต่างๆ ในภาวะที่มีหรือไม่มี aged garlic extract (AGE) และสารสกัด diethyl ether ของ AGE จากผลการทดสอบพบว่า AGE มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยไปกำจัด superoxide ion และลดการเกิด lipid peroxide โดย AGE 10%v/v ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย สามารถยับยั้งการเกิด superoxide ได้อย่างส...

1039

ฤทธิ์ต้านพิษงูแมวเซาของสารสกัดเอทานอลและสาร
ฤทธิ์ต้านพิษงูแมวเซาของสารสกัดเอทานอลและสาร piperine จากผลดีปลีการศึกษาฤทธิ์ต้านพิษงูของผลดีปลี (Piper longum L.) ในหนูเม้าส์ โดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (prophylactic immunization) ของหนูด้วยการฉีดสารสกัดเอทานอลจากผลดีปลี หรือสาร piperine ซึ่งเป็นสารสำคัญในผลดีปลี เข้าใต้ผิวหนังในขนาด 750 และ 4.5 มก./กก. ตามลำดับ (initial dose) และขนาด 375 และ 2.25 มก./กก. ตามลำดับ (หลังจาก initial dose 14 วัน) และในวันที่ 30 จึงนำเลือดของหนูมาทดสอบ การทดสอบด้วยวิธี lethality neutralization assay ทั้งในหลอดทดลองแ...

1162

ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และความดันโลหิตในผู้สูงอายุ
ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และความดันโลหิตในผู้สูงอายุการศึกษาทางคลินิกถึงฤทธิ์ของสาร flavonol ในโกโก้ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการผิดปกติของพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ให้ดื่มโกโก้ที่มีส่วนประกอบของ flavonol 3 ขนาด คือ 993, 520 และ 48 มก. ดื่มวันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งก่อนและสิ้นสุดการศึกษา ผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพจิต mini mental status examination (MMSE) เพื่อประเมินปัญหาในเรื่องความจำ...