Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์คลายความกังวลของคาร์โมมายล์

การศึกษาฤทธิ์คลายความวิตกกังวลของคาโมมายล์ (Matricaria chamomilla L.) ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไประดับปานกลางและมาก (moderate to severe generalized anxiety disorder) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ การศึกษาระยะสั้น เป็นการศึกษาแบบเปิด (open label) ในผู้ป่วยจำนวน 104 คน โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดเอทานอลจากดอกคาโมมายล์ ขนาด 500 มก. วันละ 3 แคปซูล (ใน 1 แคปซูลเทียบเท่ากับดอกคาโมมายล์แห้ง 2 ก. มีสารสำคัญ apigenin-7-glycosides ประมาณ 6 มก.) ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ จากนั้นประเมินค่าความวิตกกังวลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม GAD-7 symptom rating ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครมีอาการวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อประเมินผลลัพธ์รองด้วยแบบสอบถาม Hamilton Rating Scale for Anxiety, the Beck Anxiety Inventory และ Psychological General Well Being Index ต่างพบว่าความวิตกกังวลในอาสาสมัครลดลงและอาสามัครมีสุขภาวะทางจิตใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรับประทาน และในลำดับถัดมา ทำการศึกษาต่อเนื่องระยะยาว แบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (double blind, randomized controlled trial) ในอาสาสมัคร 179 คน โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากคาโมมายล์ วันละ 3 แคปซูล (รวม 1,500 มก./วัน) ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จากนั้นคัดเลือกเฉพาะอาสาสมัครที่มีค่า GAD-7 ลดลงอย่างน้อย 50% และมีค่า Clinical Global Impression-severity score เท่ากับ 3 หรือต่ำกว่า จำนวน 93 คน สุ่มให้รับประทานแคปซูลสารสกัดคาโมมายล์หรือยาหลอก ต่อเนื่องอีก 26 สัปดาห์ พบว่าจำนวนอาสาสมัครกลุ่มได้รับยาหลอกมีอาการกำเริบคิดเป็น 25.5% ในช่วงระยะเวลา 6.3±3.9 สัปดาห์ ขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับคาโมมายล์มีอาการกำเริบเพียง 15.2% ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอก และในระยะเวลานานกว่ากลุ่มยาหลอก คือ 11.4±8.4 สัปดาห์ จากการติดตามผลหลังการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากคาโมมายล์มีอาการวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีน้ำหนักตัวและความดันโลหิตลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากคาโมมายล์ทั้งการใช้ในระยะสั้นและระยะยาว (8-38 สัปดาห์) มีความปลอดภัยและสามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลทั่วไปได้เช่นเดียวกับการใช้ยาคลายความกังวล

Phytomedicine 2016;22:1699-1705 และ 1735-42

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

764

โสมลดการอักเสบของหลอดลมในหอบหืด
โสมลดการอักเสบของหลอดลมในหอบหืดการศึกษาผลของสารสกัดจากโสม (Panax ginseng C.A. Meyer) ต่อหนูเม้าส์ที่ถูกเนี่ยวนำให้เป็นโรคหอบหืด โดยการฉีดโปรตีนจากไข่ขาว (Ovalbumin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ เข้าทางช่องท้อง 2 ครั้ง ในวันที่ 0 และ 14 ของการทดลอง ด้วยขนาด 20 มคก. ของ Ovalbumin ที่ดูดซับอยู่ใน albumin hydroxide 1.0 มก. ในวันที่ 20-22 ของการทดลอง หนูเม้าส์จะได้รับการฉีดสารสกัดจากโสมเข้าทางช่องท้องวันละ 1 ครั้ง ขนาด 20 มก./กก. และในวันที่ 20-22 หลังจากฉีดสารสกัดจากโสม 10 นาที หนูเม...

1569

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสของพืชสกุลหม่อน
ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสของพืชสกุลหม่อนการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสของพืชสกุลหม่อน ได้แก่ หม่อน Morus alba var. alba และ Morus alba var. rosa และต้นเรดมัลเบอรี (Morus rubra L.) ทำการทดสอบในเซลล์เยื่อบุผิวปอดของมนุษย์ (human embryonic pulmonary epithelial cells: L-132 cell) ที่ได้รับเชื้อไวรัสร่วมกับสารสกัดน้ำหรือสารสกัดไฮโดรแอลกอฮอล์ (1:1) จากส่วนใบหรือส่วนเปลือกต้น ความเข้มข้น 200 มคก./มล. พบว่าสารสกัดจากหม่อนมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส ลดค่า viral titer และลดการเปลี่ยนแปลงเซลล์จากการได้รับไวรัส (cytopa...

519

ผลของเมล็ดลินิน
ผลของเมล็ดลินิน (Linum usitatissimum  L) ต่อหนูแรทในระยะให้นมการทดลองโดยให้หนูแรทในระยะให้นม กินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน 25% เปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่มีเคซีอีน (โปรตีนจากนม) 20% เป็นเวลา 21 วัน (ตั้งแต่คลอดลูกจนหย่านม) และหลังจากหย่านม ลูกหนูจะได้รับอาหารปกติเป็นเวลา 180 วัน พบว่าลูกหนูในกลุ่มที่แม่หนูได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน จะมีมวลกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมตั้งแต่ระยะที่ยังไม่หย่านม จนถึงระยะโตเต็มวัย ที่อายุ 21 วัน พบว่าลูกหนูมีไขมันที่สะสมบริเวณใต้ผิวหนังน้อยลง ระดั...

272

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากสารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศ
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากสารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกต้น และใบกระถินเทศด้วยเอทานอลร้อยละ 70 ต่อการต้านมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน พบว่าสารสกัดจากเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากเชื้อดังกล่าว โดยความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 1.3±0.2 มคก./มล. ในขณะที่สารสกัดจากใบกระถินเทศไม่สามารถต้านมาลาเรียจากเชื้อดังกล่าวได้ นอกจากนี้สารสกัดเปลือกต้นกระถินเทศ ยังสามารถต้านมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium berghei ได...

989

เทคนิคการปรับปรุงชีวประสิทธิผล
เทคนิคการปรับปรุงชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของสารเคอร์คูมินเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งสารเคอร์คูมินจากขมิ้นมีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการรักษาโรคและอาการต่างๆ แต่ชีวประสิทธิผล (bioavailability) หรือสัดส่วนของสารที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะเป็นตัวพาสารไปสู่บริเวณที่ออกฤทธิ์ ของสารเคอร์คูมินยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เนื่องจากสารเคอร์คูมินมีความสามารถในการละลายในน้ำที่ต่ำ การศึกษาครั้งนี้จึงทดสอบนำสารเคอร์คูมินรวมตัวกับอนุภาคนาโนซิลิกาเพื่อปรับปรุงให้มีการละลายดีขึ้นส่งผลให้สารที่จะเ...

96

ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง
ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง การทดลองเมื่อทำให้หนูเกิดความเครียดโดยให้ฟังเสียงดังระดับ 100 เดซิเบล นาน 4 ชั่วโมง มีผลลดจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม (total leukocyte count) เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) และเพิ่มระดับคอร์ติโคสเตอโรนในเลือด แต่เมื่อให้สารสกัดเอทานอลจากใบกะเพรา ( Ocimum sanctum L.) ก่อนโดยการฉีดเข้าช่องท้องติดต่อกันนาน 45 วัน มีผลทำให้ค่าต่างๆดังกล่าวข้างต้นกลับสู่ระดับปกติJ Ethnopharmacol 2000...

754

ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้
ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้การศึกษาแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน แบบกลุ่มคู่ขนาน(randomized, double-blind, parallel trial) ในผู้ป่วยมีอาการของโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ จำนวน 42 คน แบ่งให้ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซิน(ICX72)หรือยาหลอก พ่นวันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซินลดอาการของโรคทางจมูกโดยรวม(Total nasal symptom score: TNSS) และอาการเฉพาะส่วน(Individual nasal score: ISS) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนได้รับยาพ...

1345

อันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยากดภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเอนไซม์
อันตรกิริยาของขมิ้นชันกับยากดภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเอนไซม์ calcineurin มีผลทำให้เกิดความเป็นพิษที่ไตรายงาน case report ของชายไทยอายุ 56 ปี ที่มีประวัติทำการปลูกถ่ายตับ และได้รับยา tacrolimus ขนาด 0.5 mg. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายตับ ซึ่งหลังจากเปลี่ยนถ่ายตับเสร็จจนอาการปลอดภัยแล้ว แพทย์ได้ให้ผู้ป่วยกลับบ้าน โดยได้เจาะเลือดดูระดับ tacrolimus ในเลือด มีค่าเท่ากับ 9.7 ng./ml. ซึ่งอยู่ในระดับปกติ และระดับครีเอตินิน (creatinine) ...

294

ประสิทธิภาพและกลไกของสารในกลุ่ม
ประสิทธิภาพและกลไกของสารในกลุ่ม glucosides จากเป่ยเช่า (Paeony) ต่อโรคข้ออักเสบในหนูขาวสาร glucoside จากรากของเป่ยเช่า (Paconia lactiflora 2 (PGE2) และเพิ่มระดับ cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ในเซลล์เยื่อบุไขข้อหนู ในการวิเคราะห์ด้านภูมิต้านทานพบว่าสาร glucosides เพิ่มการแสดงฤทธิ์ของ EP2 และ EP4 (PGE2 receptor subtype) จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสาร glucosides นี้ สามารถยับยั้งการเกิดข้ออักเสบของหนูได้ และการยับยั้งที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการปรับระดับของ cAMP และการยับยั้งการสร้...