Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตช่วงบน 120-139 มม.ปรอท ความดันโลหิตช่วงล่าง 80-89 มม.ปรอท) ทั้งชาย และหญิงจำนวน 28 คน ทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกต่อไปอีก จำนวน 16 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน (แบ่งรับประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น) นาน 4 สัปดาห์ โดยวัดความดันโลหิตก่อนเริ่มการศึกษา และในสัปดาห์ที่ 6 และ 10 ของการศึกษา และเจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาล ระดับอินซูลินในเลือด ก่อนเริ่มการศึกษา และในสัปดาห์ที่ 3, 6 และ 10 ของการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารกัดจากเมล็ดองุ่นความดันโลหิตช่วงบนลดลง 5.6% ความดันโลหิตช่วงล่างลดลง 4.7% หลังสัปดาห์ที่ 6 ของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอก และความดันโลหิตจะกลับสู่สภาวะปกติเท่ากับตอนเริ่มการศึกษาเมื่อไม่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และลดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วย แต่หากไม่ได้รับเครื่องดื่มที่สารสกัดเมล็ดองุ่นติดต่อนาน 4 สัปดาห์ ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติเท่ากับก่อนเริ่มการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า เครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง และค่อนข้างปลอดภัย

British Journal of Nutrition 2016;115:226-38.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

973

ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ dipeptidyl-peptidase IV (DP-IV) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกาย ของสารในกลุ่ม flavonol glycosides ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเอทานอล/น้ำ (8/2) จากใบฝรั่ง (Psidium guajava  L.) ในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งเอนไซม์ DP-IV ได้ โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 380 มคก./มล. ซึ่งการยับยั้งเอนไซม์ DP-IV นี้ จะส่งผลให้เซลล์เกิดการหลั่งอินซูล...

336

ผลของเทียนเกล็ดหอยต่อระดับไขมันในเลือดคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ผลของเทียนเกล็ดหอยต่อระดับไขมันในเลือดคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 28 คน 26 คนมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และอีก 2 คนมีอาการเจ็บหน้าอกแบบ stable angina อายุเฉลี่ย 61.4 ± 8.6 ปี มีระดับ LDL-cholesterol ≤ 3.35 นาโนโมล/ลิตร ทำการศึกษาแบบ crossover, controlled, single blind เริ่มจากช่วงปรับตัวโดยให้รับประทานอาหารไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ นาน 4 สัปดาห์ แล้วจึงถูกสุ่มแบบอิสระเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองให้กินผลิตภัณฑ์จากเปลือกเมล็ดแห้งเทียนเกล็ดหอย ซึ่งเป็นไฟเบอร์ท...

688

ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาแผลของสารสกัดจากบัวบกชนิดรับประทานในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้า จำนวน 170 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากบัวบก (มีสารสกัด asiaticoside 50 มก./แคปซูล) และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากบัวบก จะมีการหายของแผลที่เร็วขึ้น และมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แผลผิดปกติ (granulation tissue fo...

1109

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสำคัญจากฮอพส์
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสำคัญจากฮอพส์การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร xanthohumol (Xn) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenol chalcone จากฮอพส์ (Humulus lupulus L.) ในเซลล์เนื้องอกของหนูแรทชนิด PC12 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษด้วยสภาวะออกซิเดชั่น (oxidative-stress) จากการทดลองพบว่าสาร Xn มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และทำให้ยีนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเซลล์ (phase II cytoprotective genes) เช่น glutathione, heme oxygenase, NAD(P)H:quinone oxidoreductase, thioredoxin, และ thioredoxin reductas เพิ...

273

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร Sesquiterpene lactones จากหญ้าละออง (หญ้าดอกขาว)เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสาร 8α-tigloyloxy-hirsutinolide13-0 -acetate, 8α-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13-0 -acetate และ vernolide D ซึ่งเป็นสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าละออง พบว่าสารดังกล่าวสามารถต้านเชื้อ Plasmodium falciparum ที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาคลอโรควิน โดยที่ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 3.9, 3.7 และ 3.5 ไมโครโมล ตามลำดับ เมื่อเปรีย...

932

สารอาหารและสารสำคัญในผลไม้พื้นเมืองของไทย
สารอาหารและสารสำคัญในผลไม้พื้นเมืองของไทยการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้พื้นเมืองของไทย 3 ชนิด ที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่อนุรักษ์ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ มะขามป้อม มะเม่า และมะกอก ในแง่ของสารอาหาร สารสำคัญ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Ferric reducing antioxidant power (FPAP) และ Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) พบว่ามะขามป้อมจะมีปริมาณของวิตามินซี สารฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ขณะที่มะเม่าจะมีปริมาณของสารอาหาร คาโร...

488

ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม (Human breast cancer MCF-7 cell)ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะในชามีสารประกอบโพลีฟีนอลชื่อว่า catechins ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสาร catechins และ caffeine ในชา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Camellia japonica, Camellia tenuifloria, Camellia oleifera, Camellias  และ Camellia sinensis  พบว่าในชาทั้ง 6 สายพันธุ์มีปริมาณ caffeine น้อยมากเมื่อเทียบกั...

1558

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสำคัญจากใบหม่อน
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสำคัญจากใบหม่อนการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ของสารสำคัญในกลุ่ม prenylated flavonoids ซึ่งแยกได้จากใบหม่อน (Morus alba) ได้แก่ morachalcone D และ morachalcone E ในเซลล์สมองชนิด HT22 พบว่าสารทั้ง 2 ชนิดสามารถปกป้องเซลล์ HT22 จากการถูกทำลายด้วย glutamate และ erastin โดย morachalcone D มีประสิทธิภาพดีกว่า morachalcone E โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS) การยับยั้งการลดลงของ glutathione และการยับยั้งการสะสมธาต...

1445

ฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาว
ฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาวการทดสอบฤทธิ์ควบคุมน้ำตาลของน้ำมันงาขาว (Sesamum indicum L.) โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 คือหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย streptozotocin แล้วให้กินอาหารปกติ หรือให้กินอาหารที่ส่วนผสมของน้ำมันงาขาวความเข้มข้น 12% ตามลำดับ ผลการเจาะเลือดเปรียบเทียบก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างของระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินของหนูกลุ่มที่ 2 และ 3 แต่เมื่อครบ 60 วัน พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูกลุ่มที่ได้รับน้ำมันงามีค...