Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของโปรตีนอัลบูมินจากข้าว

การทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของโปรตีนอัลบูมินที่แยกได้จากข้าวญี่ปุ่น (Oryza sativa japonica ; RA) ซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีน้ำหนักโมเลกุล 16 กิโลดาลตัน โดยทำการทดสอบในหนูแรทที่ได้รับแป้งหรือน้ำตาลกลูโคสในขนาด 1 ก./กก.น้ำหนักตัว (oral starch and glucose tolerance test) ร่วมกับการได้รับ RA ขนาด 200 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่า RA สามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ ทั้งใน oral starch และ glucose tolerance test โดยความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังจากให้หนูกินแป้งเป็นเวลา 15 นาที ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ RA คือ 144±6 และ 127±4 มก./ดล. ตามลำดับ และความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังจากให้หนูกินน้ำตาลกลูโคส ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ RA คือ 157±7 และ 137±4 มก./ดล. ตามลำดับ แต่เมื่อทดสอบด้วยวิธีฉีดน้ำตาลกลูโคสเข้าทางช่องท้อง (intraperitoneal glucose tolerance test) พบว่า RA ให้ผลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และ RA ไม่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-อะไมเลส (α-amylase) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า RA ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสที่ลำไส้เล็ก และการทดสอบในหลอดทดลองยังแสดงให้เห็นว่า RA สามารถยับยั้งการแพร่ของน้ำตาลกลูโคสผ่านเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane) เช่นเดียวกับกลไกการทำงานของใยอาหาร โดย RA ที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์เปปซิน (pepsin) และแพนคริเอติน (pancreatin) จนกลายเป็นเปปไทด์โมเลกุลใหญ่ (high-molecular-weight peptide) ซึ่งน้ำหนักโมเลกุล 14 กิโลดาลตันนั้น น่าจะมีกลไกในการดูดซับและยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่ลำไส้เล็ก

J Agric Food Chem 2016;64:4882-90.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

587

ผลของฝิ่นกับระดับไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย
ผลของฝิ่นกับระดับไขมันและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่ายการศึกษาผลของฝิ่นกับระดับไขมันในเลือดและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในกระต่าย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 กินอาหารปกติและได้รับฝิ่น ขนาด 125 มก. 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 8 วัน และเพิ่มขนาดเป็น 1,000 มก./วัน จนสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มที่ 3 กินอาหารที่มีไขมันสูง (น้ำมันพืช 1.5% และคอเลสเตอรอล 0.5%) และกลุ่มที่ 4 กินอาหารที่มีไขมันสูงและได้รับฝิ่นแบบเดียวกับกลุ่มที่ 2 ทำการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน พบว่ากระต่ายในกลุ่...

1542

ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดมะรุม
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดมะรุมการศึกษาฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัด 80% เอทานอลจากใบ, เมล็ด และฝักมะรุม และสารที่แยกได้สารสกัด ได้แก่ ethyl-(EH-chromen-4-one; quercetin; kaempferol;β-sitosterol-3-O-glucoside; oleic acid; glucomoringin; 2,3,4-trihydroxybenzaldehyde และ stigmasterol ความเข้มข้น 7.81, 15.62 และ 31.25 มคก./มล. โดยทดสอบในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของหนู (RBL-2H3) ทำการประเมินผลต้านการแพ้ทั้งในระยะต้น (early phase) ซึ่งประเมินจากการยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ β-hexosaminidase และฮีสต...

1217

ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของกรดแกลลิคจากสมอพิเภก
ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของกรดแกลลิคจากสมอพิเภกการศึกษากลไกการออกฤทธิ์บรรเทาภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ของสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภก (Terminalia bellirica ) ในเซลล์พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 3T3-L1 ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte cell) ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มที่ (mature adipocytes) และสารสำคัญที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภกคือ กรดแกลลิค (gallic acid) การทดสอบกรดแกลลิคที่ความเข้มข้น 10 - 30 ไมโครโมลาร์ พบว่าสามารถกระตุ้นกา...

792

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ อีลาสเตส ไฮยาลูโรนิเดส และเมทริก เมตาโลโปรติเนสของสารสกัดจากดอกดาวเรืองใหญ่สารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บิวทานอล และน้ำของดอกดาวเรืองใหญ่ มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแห้ง เหี่ยว การยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สารสกัดเมทานอลจากดอกดาวเรืองใหญ่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส และอีลาสเตส โดยที่ IC50 (ความเข้มข้นที่มีฤทธิ์ต้า...

409

ผลของสารสกัดมะละกอดิบและมะละกอสุกต่อการหายของแผลและผลต่อหนูที่ตั้งครรภ์
ผลของสารสกัดมะละกอดิบและมะละกอสุกต่อการหายของแผลและผลต่อหนูที่ตั้งครรภ์เมื่อทาสารสกัดน้ำผงแห้ง (freeze-dried powder) ของผนังผลมะละกอดิบ (Green papaya epicarp : GPE) และมะละกอสุก (Ripe papaya epicarp : RPE) ผสมกับน้ำสะอาด (Sterile deionized water) ขนาด 5 มก./มล. ให้กับหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่หลังขนาด 6 มม. โดยใช้ปริมาณ 10 มคล./วัน ทาที่แผล 2 ครั้ง/วัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมให้ทาแผลด้วยน้ำสะอาด (sterile deionized water) และอีกกลุ่มให้ทาด้วยยา solcoseryl ointment และทำการวัดขนาดแผลทุกๆ 72 ชม....

1628

ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไต
ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไตศึกษาผลของการรับประทานผงจากผลตะลิงปลิงต่อการทำงานของตับและไตในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการป้อนผงจากผลตะลิงปลิงขนาดวันละ 125, 250 และ 500 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 ของการศึกษา จนสิ้นสุดการเลี้ยง (วันที่ 45) และกลุ่มที่ 6 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไข...

1412

ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี
ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดีการศึกษาในอาสามัครหญิงสุขภาพดี อายุ 20-22 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ จำนวน 30 คน และกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหลอก (inactive control oil) จำนวน 30 คน เป็นเวลา 5 นาที ทำการประเมินผลการรู้คิดโดยใช้ชุดแบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์ (Cognitive compu-terized battery of tests) และภาวะอารมณ์โดยใช้แบบประเมินให้คะแนนด้วยตนเอง (Mood visual analogue scale) รวมทั้งวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจทั...

104

ฤทธิ์ลดไขมันของผลมะระขี้นก
ฤทธิ์ลดไขมันของผลมะระขี้นก เมื่อเลี้ยงหนูขาวด้วยอาหารไขมันสูงนาน 14 วัน พบว่าระดับ HDL cholesterol ในซีรัมต่ำลงระดับโคเลสเตอรอลและไทรกลีเซอรไรด์ในตับสูงขึ้น และเกิด fatty liver แต่เมื่อผสมผงฟรีซดรายจากผลดิบมะระขี้นก ( Momordica charantia   L.) ลงในอาหาร มีผลทำให้ระดับ HDL cholesterol ในซีรัมสูงขึ้น และระดับโคเลสเตอรรอลและไทรกลีเซอไรด์ในตับลดลง J Ethnopharmacol 2000; 72: 331-6 ...

807

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิก
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิกการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชั่งชิก (panax notoginsenoside; PNS) ในหนูแรทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บประสาทไขสันหลังโดยใช้คีมหนีบหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาไว้ 30 นาที แล้วเอาออก (spinal cord ischemia-reperfusion injury (SCII)) หนูแรทจะได้รับ PNS หรือยา methylprenisolone ซึ่งเป็นยากลุ่ม corticosteroid ขนาด 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้องก่อนการขาดเลือด 30 นาที ผลการสอบการเคลื่อนไหว (locomotion) โดยให้คะแนนตาม Basso, Beattie and Bresnahan locomotor ที่เริ่มจาก 0 คะแนนไ...