Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบก

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบก ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury) ด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่ 9 ถึง11 (T9-T11) โดยฉีดสาร asiatic acid ขนาด 30 และ 75 มก./กก. เข้าทางกระเพาะอาหาร (intragastric injection) 1 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด จากนั้น 72 ชั่วโมงนำหนูไปทดสอบระบบประสาทการเคลื่อนไหวและประเมินผลด้วยวิธี Basso-Beattie-Bresnahan locomotor scale ชำแหละซากเพื่อตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัดด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี ผลจากการทดลองพบว่า สาร asiatic acid ทั้งสองขนาดมีผลลดการบาดเจ็บของไขสันหลัง และช่วยฟื้นฟูระบบประสาทการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบได้แก่ myeloperoxidase Interleukin-1β, -6 และ -18 tumor necrosing factor และ nucleotide binding domain-like receptor (NLRP) ยับยั้งการเกิด reactive oxygen species (ROS) และลด malondialdehyde ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระ และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ glutathione และ superoxide dismutase ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร asiatic acid จากบัวบกมีฤทธิ์ช่วยปกป้องและฟื้นฟูระบบประสาทการเคลื่อนไหว โดยผ่านกลไกการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ

Life Sci 2016; 157: 45-51.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

443

ผลของสาร
ผลของสาร EGCG จากชาเขียวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานทำลายตัวเอง(autoimmune)Life Sciences 2008;83:581-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1509

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของกากมะเขือเทศ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของกากมะเขือเทศการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน้ำจากกากมะเขือเทศ (tomato pomace) พบว่าสารสำคัญคือ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ coumaric acid, floridzin, floretin, procyanidin B2, luteolin-7-O-glucoside, kaempferol และ quercitin และสารนิวคลีโอไซด์ ได้แก่ adenosine, inosine และ guanosine การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกากมะเขือเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (phase I) การประเมินความปลอดภัย โดยให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัดน้ำจากกาก...

557

การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติที่มดลูกในคนด้วยผักเบี้ยใหญ่
การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติที่มดลูกในคนด้วยผักเบี้ยใหญ่การศึกษาในสตรีที่อยู่ในวัยใกล้หมดประจำเดือน (premenopause) ที่มีอายุเฉลี่ย 45.3 ± 3.7 ปี ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติที่มดลูก ที่ประกอบด้วย menorrhagia คือภาวะเลือดออกทางช่องคลอด > 7 วัน หรือ > 80 มล./วัน ในแต่ละรอบเดือน metrorrhagia คือภาวะเลือดออกทางช่องคลอด > 1 ครั้ง/เดือน และมาไม่สม่ำเสมอ polymenorrhea คือภาวะการมีเลือดประจำเดือนออกถี่เกือบทุก 21 วัน และ intermenstrual bleeding คือภาวะเลือดออกในช่วงระหว่างรอบเดือนปกติ ซึ...

1171

ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิง
ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิงการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของเหง้าขิง (water extracted polysaccharides; WEP) ในหนูตะเภา (guinea pig) โดยการให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการไอด้วยกรดซิตริก กินสาร WEP ในขนาด 25 และ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. พบว่าสาร WEP ทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำนวนครั้งการไอของหนูได้ โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยาแก้ไอชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดได้ และจา...

976

อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
อันตรกิริยาระหว่างส้มเกลี้ยงกับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ amiodaroneการศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยงซึ่งเป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้ในการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย ต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา amiodarone (ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ) การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเปรียบเทียบการรับประทานแบบครั้งเดียวพร้อมกับการให้ยา และการรับประทานแบบต่อเนื่องก่อนการได้รับยา โดยในการทดลองที่ 1 ทำการป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดมาตรฐานของส้มเกลี้ยง ขนาด 164 มก./กก.น้ำหนักตัว พร้อมกับการป้อนยา ami...

1599

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสม
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุงของสารสำคัญจากโสมการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วนลงพุง (metabolic disease) ของสาร ginsenoside Rg2 ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในรากโสม (Panax ginseng) โดยทำการทดลองในเซลล์ตับของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการสะสมไขมันด้วย oleic acid ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ และ palmitic acid ขนาด 100 ไมโครโมลาร์ โดยเพาะเลี้ยงเซลล์ร่วมกับสาร ginsenoside Rg2 ขนาด 25 ไมโครโมลาร์ และทำการทดลองในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6J ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงด้วยการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการฉีดสาร g...

972

ผลของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำต่อภาวะเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำต่อภาวะเบาหวานการทดสอบผลของสารสกัดกรด น้ำ และเอทานอลจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำ (BE) ที่อุดมไปด้วยสารในกลุ่ม polyphenols เช่น anthocyanins (cyanidin 3-glucoside; C3G) และ procyanidins (PCs) ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะของเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) โดยให้หนูกินอาหารที่มี BE ผสมอยู่ 22 ก./อาหาร 1 กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า BE สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยบรรเทาอาการของภาวะเบาหวาน รวมทั้งทำให้ความไวต่ออินซูลินของสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้น โด...

578

การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้
การรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้การศึกษาในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี 8 คน อายุ 21-23 ปี ให้รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์แตกต่างกัน ช่วงแรกให้รับประทานอาหารปราศจากไฟเบอร์ ช่วงที่สองรับประทานที่มี cellulose 25 ก. และช่วงที่ 3 ให้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของหน่อไม้ 360 ก. (มีปริมาณไฟเบอร์เท่าการรับประทาน cellulose 25 ก.) โดยรับประทานช่วงละ 6 วัน เมื่อจบการทดลองพบว่าการรับประทานหน่อไม้ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม LDL (Low density lipoprotein) คอเลสเตอรอล และ atherogenic index ...

959

ฤทธิ์ลดการอักเสบของน้ำมันหอมระเหยจากแมงกะแซง
ฤทธิ์ลดการอักเสบของน้ำมันหอมระเหยจากแมงกะแซงการทดสอบฤทธิ์ลดการอักเสบของน้ำมันหอมระเหยจากใบแมงกะแซง และสารที่เป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ linalool และ 1,8-cineole ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดข้อเข่าอักเสบและอาการบวมที่อุ้งเท้าด้วย zymosan พบว่าน้ำมันหอมระเหย และสารทั้ง 2 ชนิด ขนาด 50, 150, และ 300 มก./กก. มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนของเม็ดเลือดขาวเข้าไปในโพรงข้อต่อซินโนเวียล (synovial space) น้ำมันหอมระเหย ขนาด 150 มก./กก. linalool และ 1,8-cineole ขนาด 300 มก./กก. มีฤทธิ์ลดอาการบว...