Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารเคอร์คูมินยับยั้งฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของยาวินบลาสติน

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างยาและสารจากธรรมชาติของสารเคอร์คูมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenols ที่พบได้ในเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) พบว่าสารเคอร์คูมินเข้าจับกับบริเวณจำเพาะของไมโครทิวบูล (specific binding site on microtubules) ทำให้การออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็งวินบลาสติน (vinblastine) ลดลง (ยาวินบลาสตินออกฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยการเหนี่ยวนำให้ไมโครทิวบูลเกิดการสลายตัว (microtubule depolymerization) ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้) เมื่อทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa โดยพบว่าเซลล์ที่ได้รับสารเคอร์คูมินจะมีสายไมโครทิวบูล (microtubule filaments) ที่ผิดปกติ และเซลล์ที่ได้รับยาวินบลาสตินหลังจากได้รับสารเคอร์คูมิน จะมีการสลายตัวของไมโครทิวบูลและการตายของเซลล์มะเร็งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับเซลล์มะเร็งที่ได้รับสารเคอร์คูมินเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีการตายของเซลล์มะเร็งลดลง และลดลงมากกว่าการให้ร่วมกับยาวินบลาสตินด้วย โดยสารเคอร์คูมินทำให้กลไกการออกฤทธิ์ของยาวิน-บลาสตินลดลง เช่น ทำให้การรวมตัวของดีเอ็นเอ (DNA condensation) และการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ลดลง รวมทั้งยับยั้งการรบกวนค่าความต่างศักย์บริเวณเยื้อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondrial membrane potential; MMP) ของยาวินบลาสตินด้วย จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารเคอร์คูมินทำให้การออกฤทธิ์รักษามะเร็งของยาวินบลาสตินลดลงด้วยกลไกข้างต้น ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษาด้วยยาวินบลาสตินควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคอร์คูมินเป็นส่วนประกอบ

Phytomedicine 2016;23:705-13.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1010

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร anethole จากโป๊ยกั๊กในภาวะเกิดการบาดเจ็บของปอดเฉียบพลันศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร anethole จากโป๊ยกั๊ก (Illicium verum ) โดยทำการทดลองในหนูเม้าส์ เพศผู้สายพันธุ์ BALB/C 8 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ โดยไม่มีการให้สารใดๆ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดสาร anethole ขนาด 250 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง กลุ่มที่ 3 - 7 ฉีดน้ำเกลือ และสาร anethole เข้าทางช่องท้อง ขนาด 62.5, 125, 250, และ 500 มก./กก. ตามลำดับ กลุ่มที่ 8 ฉีดยาแก้อักเสบ dexat...

1434

ฤทธิ์ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารอัลโลแซน
ฤทธิ์ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารอัลโลแซนการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) ในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan เข้าช่องท้องในขนาด 150 มก./กก. และป้อนสารสกัดในขนาด 50, 100 และ 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 21 วัน ผลพบว่าเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุน โดยเฉพาะขนาด 150 มก./กก. มีผลเพิ่มน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลอง ลดระดับไข...

1146

ฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของลูกใต้ใบศึกษาฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus ) โดยทดลองฉีด carrageenan เข้าบริเวณกล้ามเนื้อน่องของหนูแรทเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบและบวมของกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง จากนั้น 2 สัปดาห์ ทำการฉีดสารสกัดชนิดต่างๆ จากลูกใต้ใบซึ่งอุดมไปด้วยสารสำคัญกลุ่ม lignin และ tannin ได้แก่ สารสักดน้ำจากลำต้น, สารสกัดเมทานอลจากใบ (ประกอบด้วยสารสำคัญ phyllanthi และ hypophyllanthin มากกว่า 25%) และสารสกัดน้ำ-เมทานอลจากใบ (ประกอบด้วยสารสำคัญ c...

424

ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาว
ผลป้องกันการเกิดนิ่วในไตของน้ำมะนาวการศึกษาผลของน้ำมะนาวในการป้องกันการเกิดนิ่วในไตของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดนิ่วโดยให้ดื่มน้ำที่ผสม 075% ethylene glycol และ 2% ammonium chloride จากนั้นป้อนด้วยน้ำมะนาว ความเข้มข้น 100%, 75% และ 50% ในขนาด 6 มคล./ก. เป็นเวลา 10 วัน เปรียบเทียบผลที่ได้กับหนูในกลุ่มควบคุมที่เป็นนิ่วแต่ไม่ได้รับน้ำมะนาว พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาว จะมีระดับของ urea, creatinine, calcium และ phosphorus ในเลือด และระดับของ calcium ในไตต่ำกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อตรวจดูลักษณะของเนื้...

686

ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ตับเป็นพิษของสารสกัดจากเกากีฉ่าย
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ตับเป็นพิษของสารสกัดจากเกากีฉ่าย (Lycium chinense )ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเกากี่ฉ่าย เพื่อป้องกันการเป็นพิษของเซลล์ตับ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย H2O2 และวิเคราะห์หาปริมาณเซลล์ด้วยวิธี MTT ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการเคราะห์ผลของ 1,1 - diphenyl - 2 - picrylhydrazyl (DPPH), intracellular ROS, Hydrogxyl radical และ superoxide วิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่แสดงออก (protein expression) วิ...

1353

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารลิโคชาลโคนเอจากรากชะเอมเทศการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร Licochalcone A (LCA) ซึ่งแยกได้จากรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza inflataJ Ethnopharmacol 2017;198:331-7. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1365

ผลของสาร
ผลของสาร piperine ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา diclofenac ในอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาผลของสาร piperine ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในพริกไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา diclofenac ในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำนวน 12 คน อายุระหว่าง 25-32 ปี โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะควบคุม (control phase) และระยะทดสอบ (treatment phases) ซึ่งทั้ง 2 ระยะ จะทิ้งช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ สำหรับในระยะควบคุม จะให้อาสาสมัครรับประทานยา diclofenac ขนาด 100 มก. ร่วมกับน้ำ 240 มล. เพียงครั้งเดียวในตอนเช...

4

เครื่องเทศมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์
เครื่องเทศมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST การศึกษาผลของพืชผักและเครื่องเทศต่อการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์กลูตาไธโอนเอส-ทรานสเฟอเรส (glutathione S-transferase, GST) โดยผสมผงพืชผักหรือผงเครื่องเทศในความเข้มข้น 2% กับอาหารที่ทำให้แก่หนูทดลอง พบว่า จากจำนวนตัวอย่างที่นำมาทดลอง 31 ชนิด มี 11 ชนิดที่ให้ผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST ในจำนวนนี้ชนิดที่ให้ผลดีได้แก่ รกจันทน์เทศ (Myristica fragrans Houtt.) เมล็ดคื่นไฉ่ (Apium graveolens Linn.) และ...

1035

ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุม
ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุมการทดสอบฤทธิ์บำรุงสมองของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MOE) ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (the primary culture of embryonic hippocampal neurons) โดยการบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัด MOE ขนาด 7.5, 15, 30 และ 60 มคก./มล. พบว่า MOE สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ แต่ที่ความเข้มข้น 30 มคก./มล. จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเบื้องต้นพบว่า MOE จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแร...